קברי צדיקים
רב כהנא
טבריה
רב כהנא (ותלמידיו)   "לדעת התוספות היו ב' רב כהנא, והיוחסין חילקם לג': אחד רב כהנא הקדמון תלמיד חבר לרב, ואחד תלמיד לרב יהודה וחבירו רב יוסף, והג', האחרון, רבו של רב אשי" [סדר הדורות] על רב כהנא הקדמון נכתב: "רב כהנא תלמיד חבר לרב... וכתב הרא"ש בפרק המוכר את הבית, דרב כהנא ...
קברי צדיקים
רבינו משה בן מיימון - הרמב"ם
טבריה - קבר הרמב"ם
רבינו משה בן מיימון - הרמב"ם רבי משה, המכונה הרמב"ם, נולד בשנת ד'תתצ"ה י"ד ניסן, בעיר קורדובה שבספרד, לאביו רבי מיימון שהיה דיין בקורדובה.   בילדותו למד תורה מפי אביו ולאחר מכן למד אצל רבי יוסף אבן מיגאש שהיה תלמיד הרי"ף, באותה תקופה נחלקה ספרד לשתיים, בחצי האח� ...
קברי צדיקים
רבי יוחנן בן זכאי
טבריה
רבן יוחנן בן זכאי מגדולי התנאים בסוף ימי בית שני, ובתקופה שלאחר החורבן. רבן יוחנן בן זכאי שימש כרב במקום הנקרא ברור חיל: "הלך אחר חכמים לישיבה [רש"י: בית הוועד ששם בית דין קבוע]... אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל" [סנהדרין לב, ב]. כמו כן יתכן ששימש ברבנות גם בערב [ראה ירושלמי שבת ...
קברי צדיקים
חוני המעגל
הגליל העליון - חצור - פרעם
חוני המעגל חוני המעגל, חכם גדול בתורה, צדיק וחסיד, בדורו של שמעון בן שטח, שהיה בסוף מלכות בית חשמונאי [תענית יט, א; כג, א]. מפאת העובדה שסופרו סיפורים שונים על מותו אין אנו יודעים במדוייק אם היו אחד או שנים. בגמרא [תענית כג, א וראה להלן עובדות והנהגות] משמע שביקש רחמים ומת אחרי שישן שבעים ש ...
קברי צדיקים
אלישע הנביא | רב אבדימי דמן חיפה | הרמב
חיפה - חיפה
הנביא אלישע בן שפט הנביא האלוקי, אלישע בן שפט, תלמידו של אליהו הנביא זכור לטוב, מגדולי הנביאים אשר לעם ישראל. נולד באבל מחולה שבעבר הירדן. בספר 'אדמת קודש' חילק בין אבל מחולה שבארץ ישראל לאבל מחולה שבעבר הירדן – עירו של אלישע, ע"פ הגמרא בפסחים [סח, א] 'בשן זה אלישע בן שפט הב� ...
קברי צדיקים
חבקוק הנביא | רבינו בחיי בר אשר
הגליל התחתון - חוקוק
חבקוק הנביא בנה של השונמית שהחיה אלישע [זוהר בשלח מד, ב], ושמו מרומז בדברים שאמר לה כאשר בישר לה על לידתו "למועד הזה כעת חיה את חבקת בן" [מלכים ב ד, טז, וראה להלן]. בזוהר נאמר שנקרא כך ע"ש שני חיבוקים שחיבקוהו, האחד של אמו [חובקת בן], והאחר של אלישע כשהחייהו. התנ ...
קברי צדיקים
רבי יוסי הגלילי ובניו ורבי אליהו גאון
הגליל העליון - דלתון
רבי יוסי הגלילי ובניו רבי יוסי הגלילי, תנא בדור השלישי, הנמנה עם ראשי וחכמי יבנה, למרות שהיה תלמידם. מיד בבואו ליבנה ענה על שאלה שנשאלה לפני רבי עקיבא ורבי טרפון, והם אף הסכימו לדבריו [זבחים נז, א ורש"י שם]. על גדלותו בתורה: לאחר שניצח בויכוח עם רבי עקיבא ושמעון בן ננס וההלכה נפסקה כמו ...
קברי צדיקים
שמעיה ואבטליון
הגליל העליון - גוש חלב
שמעיה ואבטליון שמעיה ואבטליון היו הזוג הרביעי מחמשת הזוגות שהעבירו את התורה מאנשי כנסת הגדולה והלאה. שמעיה היה נשיא, ואבטליון אב בית דין [חגיגה טז, א-ב]. הם קיבלו תורה מן הזוג הקודם להם, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. שמעיה ואבטליון היו גרים, או בני גרים: "מבני בניו של סנחריב, למדו תורה � ...
קברי צדיקים
רבי פנחס בן יאיר אבי נחמן קטופא | עובדיה הנביא
הגליל העליון - ברעם
עובדיה הנביא עובדיה הנביא, גר אדומי [סנהדרין לט, ב] שהיה ממונה על ביתו של אחאב מלך ישראל [מלכים א יח, יג]. "אמר רבי יצחק, מפני מה זכה עובדיהו לנביאות, מפני שהחביא מאה נביאים במערה" [סנהדרין לט, ב]. מאמר זה מתייחס לפסוק הבא: "ויהי בהכרית איזבל את נביאי ה' ויקח עובדיהו מאה נביאים ויח� ...
קברי צדיקים
עידו הנביא [ואישתו] | רב אשי | שבואל בן גרשום
מבואות החרמון - בניאס
עידו הנביא [ואישתו] הנביא האלקי, ניבא בתקופת המלכים [דברי הימים ב ט, כט; יב, טו; יג, כב]. אחותה של אבישג השונמית, היתה אמו של עידו הנביא [ילקוט שמעוני מלכים ב, רכח]. ספר נבואותיו מכונה 'חזות יעדו החוזה': "ושאר דברי שלמה, הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת ...
קברי צדיקים
ציון בניהו בן יהוידע | אבא שאול (ואשתו)
הגליל העליון - ביריה, קבר בניהו בן יהוידע
בניהו בן יהוידע מגיבורי ישראל, היה ממונה על "הכרתי והפלתי" [שמואל ב ח, יח]. על פי תרגום יונתן אלו הם הקשתים והקלעים, רש"י [שם] מביא ביאור נוסף, לפיו כרתי ופלתי הם האורים והתומים. הרלב"ג פירש: "שהיה מופלא שבבית דין והיה ראש לסנהדרי גדולה, והוא היה כהן". עליו נאמר [שמואל ב כג, כ� ...
קברי צדיקים
ציון נתאי הארבלי
הגליל התחתון - ארבל
ניתאי הארבלי נתאי הארבלי, אב בית דין  בתקופת הזוגות, יחד עם הנשיא יהושע בן פרחיה היו הזוג השני מחמשת הזוגות שקיבלו והעבירו את התורה מאנשי כנסת הגדולה עד לתנאים. תלמידו של  יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים: "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם" [אבות א, ו]. ...
קברי צדיקים
ציון האמוראים רב דימי אביי ורבא
הגליל העליון - אבנית, קבר אביי ורבא
המסורת מזהה כאן את קבריהם של האמוראים הבבליים אביי ורבא (בקצה המערה), את קבר ר' דימי מנהרדעא, את קבר רבי פפא ובניו ובמבנה נפרד את קבר רבי יהודה נשיאה מארץ ישראל. בספר הגלגולים, שכתב רבי חיים ויטאל מפי האר"י הקדוש, מובא תיאור של המערה: "בכפר אבנית יש שם מערה שבקרן מזרחית-דרומית ממש שם ...
קברי צדיקים
קבר רחל אמנו
ירושלים - בית לחם
...
קברי צדיקים