הקבוצות שלי
אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
נושאים
הלכה חגים חמישה חומשי תורה שבת ששה סדרי משנה תלמוד בבלי

מספר נושאים בתוצאות: - 20

דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף י - ב א''ר חנן אפי' בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר {קהלת ה-ו} כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלהים ירא מיד {ישעיה לח-ב} ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' מא...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
412
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף י - א כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי פתח באשרי דכתיב {תהילים א-א} אשרי האיש וסיים באשרי דכתיב {תהילים ב-יב} אשרי כל חוסי בו: הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר''מ והוו קא מצערו לי...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
452
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ט - ב אותו צדיק {בראשית טו-יג} ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם אמרו לו ולואי שנצא בעצמנו משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה ואומר להם בבקשה מכם הוציאוני היום ואיני מבקש כלום: ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
438
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ט - א לא לעולם יממא הוא והאי דקרו ליה ליליא דאיכא אינשי דגנו בההיא שעתא אמר רבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כר''ש שאמר משום רבי עקיבא. אמר רבי זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו. כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר הא דרבי אחא ברבי חנינא אמר ריב''ל לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא זוגא דרבנן דאשתכור בהלולא דבריה דר' יהושע בן לוי אתו לקמיה דריב''ל אמר כדאי הוא ר''ש לסמוך עליו בשעת הדחק: מעשה שבאו בניו וכו...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
419
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ח - ב ואפילו {במדבר לב-ג} עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי תנא ליה חייא בר רב מדפתי כתיב {ויקרא כג-לב}...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
346
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ח - א מאי דכתיב {תהילים סט-יד} ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין. ר' יוסי ברבי חנינא אמר מהכא {ישעיה מט-ח} כה אמר ה' בעת רצון עניתיך ר' אחא ברבי חנינא אמר מהכא ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
326
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ז - ב א''ר יוחנן משום ר''ש בן יוחי מיום שברא הקב''ה את העולם לא היה אדם שקראו להקב''ה אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנאמר {בראשית טו-ח} ויאמר אדני (אלהים) במה אדע כי אירשנה. אמר רב אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהם שנא' ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
300
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ז - א א''ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב''ה מתפלל שנאמר {ישעיה נו-ז} והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי תפלתם לא נאמר אלא תפלתי מכאן שהקב''ה מתפלל. מאי מצלי אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין. תנ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
275
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ז - א א''ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב''ה מתפלל שנאמר {ישעיה נו-ז} והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי תפלתם לא נאמר אלא תפלתי מכאן שהקב''ה מתפלל. מאי מצלי אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב יה''ר מלפני שיכבשו רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מדותי ואתנהג עם בני במדת רחמים ואכנס להם לפנים משורת הדין. תנ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
301
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ו - ב וכולהו כתיבי באדרעיה: אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב''ה משאיל בו שנאמר {ישעיה נ-י} מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו יבטח בשם ה' מאי טעמא משום דהוה ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח: אמר ר' יוח...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
296
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ו - א אמר ר' יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר {ישעיה מח-יח} לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וגו': תניא אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין אמר אביי אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא אמר רב הונא כל חד וחד ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
342
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ה - ב וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו אמר ליה רבי יוחנן בשלמא תורה וגמילות חסדים דכתיב {משלי טז-ו} בחסד ואמת יכופר עון חסד זו גמילות חסדים שנאמר {משלי כא-כא} רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד אמת זו ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
313
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ה - א אם תלמיד חכם הוא אין צריך אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי כגון {תהילים לא-ו} בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי ה' אל אמת: א''ר לוי בר חמא אמר ר''ש בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע שנא' ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
285
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ד - ב ואי כרבן גמליאל סבירא להו לימרו כרבן גמליאל לעולם כרבן גמליאל סבירא להו והא דקא אמרי עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה כדתניא חכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואח''כ אקרא ק''ש ואתפלל וחוטפתו שינה ונמצא ישן כל הלילה אבל אדם בא מן השדה בערב נכנס לבית הכנסת אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה וקורא ק''ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך ו...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
284
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ד - א בניהו בן יהוידע זה סנהדרין ואביתר אלו אורים ותומים וכן הוא אומר {שמואל ב כ-כג} ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי כרתי שכורתים דבריהם פלתי שמופלאים בדבריהם ואח''כ שר צבא למלך יואב אמר רב יצחק בר אדא ואמרי לה אמר רב יצחק בריה דרב אידי מאי קרא ...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
302
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ג - ב בחדתי ותיפוק ליה משום מזיקין בתרי אי בתרי חשד נמי ליכא בתרי ופריצי. מפני המפולת ותיפוק ליה משום חשד ומזיקין בתרי וכשרי. מפני המזיקין ותיפוק ליה מפני חשד ומפולת בחורבה חדתי ובתרי וכשרי אי בתרי מזיקין נמי ליכא במקומן חיישינן ואב''א לעולם בחד ובחורבה חדתי דקאי בדברא דהתם משום חשד ליכא דהא אשה בדברא לא שכיחא ומשום מזיקין איכא: ת''ר ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי ר' נתן אומר שלש מ''ט דר' נתן דכתיב {שופטים ז-יט} ויבא ג...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
297
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ג - א קשיא דר' מאיר אדר''מ תרי תנאי אליבא דר''מ קשיא דר' אליעזר אדר' אליעזר תרי תנאי אליבא דר' אליעזר ואב''א רישא לאו ר' אליעזר היא: עד סוף האשמורה: מאי קסבר ר' אליעזר אי קסבר שלש משמרות הוי הלילה לימא עד ארבע שעות ואי קסבר ארבע משמרות הוי הלילה לימא עד שלש שעות לעולם קסבר שלש משמרות הוי הלילה והא קמ''ל דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות בארעא דתניא ר' אליעזר אומר שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ו...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
312
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ב - ב דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא אמר רבה בר רב שילא א''כ לימא קרא ויטהר מאי וטהר טהר יומא כדאמרי אינשי איערב שמשא ואדכי יומא. במערבא הא דרבה בר רב שילא לא שמיע להו ובעו לה מיבעיא האי ובא השמש ביאת שמשו הוא ומאי וטהר טהר יומא או דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא והדר פשטו לה מברייתא מדקתני בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים שמע מינה ביאת שמשו הוא ומאי וטהר טהר יומא. אמר מר משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ו...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
276
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ב - ב דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא אמר רבה בר רב שילא א''כ לימא קרא ויטהר מאי וטהר טהר יומא כדאמרי אינשי איערב שמשא ואדכי יומא. במערבא הא דרבה בר רב שילא לא שמיע להו ובעו לה מיבעיא האי ובא השמש ביאת שמשו הוא ומאי וטהר טהר יומא או דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא והדר פשטו לה מברייתא מדקתני בברייתא סימן לדבר צאת הכוכבים שמע מינה ביאת שמשו הוא ומאי וטהר טהר יומא. אמר מר משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ו...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
273
0
דוד
שלח הודעה
נושאים: 0
תגובות: 0
לייקים: 0
דף ב - א מתני' מאימתי קורין את שמע בערבין. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה ובאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות ולא זו בלבד אמרו אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שי...
תורני - תלמוד בבלי
2018-08-08 -
0
310
0

פוסטים אחרונים

שרי קרימלובסקי
הכניסו את החולצה שהתכווצה למים עם שמפו לילדים (על כל ליטר מים כף אחת של שמפו). ...
פטנטים - כביסה ובגדים
2020-07-15
0
5
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ישראל כהן בטויטר: "השר אריה דרעי יו"ר המפלגה החברתית היחידה שנותרה, הוכיח שוב כי הוא...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ח"כ אוריאל בוסו ל-DFN: "את ההישגים שלנו כולם רואים, הבטחנו להילחם למען החלשים ואנחנו מ...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יערה זרד: ‏משה נוסבאום מדווח במהדורה על אלימות כלפי שוטרים, ביצים שנזרקו לעברם וני...
חדשות - חדשות בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
איתי גדסי: ‏שאלתי נציג חרדי בכיר, את מה שכולם שואלים: "ישבתם עם ראש הממשלה, ביקשתם ק...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
1
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ירון אברהם: ‏בסביבת אשכנזי מבהירים שהוא לא כעס לא על שס ולא על דרעי, אלא על אופן עב...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
העיתונאי אבישי בן חיים הותקף בהפגנה מול מעון רה״מ....
חדשות - חדשות בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
כאן: בשירות בתי הסוהר חוששים שחמאס מתכנן לפגוע בסוהרים בכלא עופר, בעקבות מידע מודי...
חדשות - מדיני וביטחון
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
אבי גדלוביץ: ‏החל ממחר בבוקר: הסגר על ביתר עילית מבוטל....
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
המפגינים בבלפור פורצים בכח את המחסומים לכיוון המעון. השוטרים במקום נאבקים למנוע מ...
חדשות - חדשות בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
‏רישיון ההפגנה ליד בית ראש הממשלה לא מאפשר חסימת הכביש למרות כך המפגינים חסמו והמ...
חדשות - חדשות בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
כאן: קריסת קופות החולים: יותר מ-20 אלף חולי קורונה מאושפזים בבתיהם, והם נמצאים באחרי...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
קרן מרציאנו: גורמים בסביבתו של בר סימן טוב: אין בכוונתו לחזור ולנהל את המשבר...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יקי אדמקר: מילה טובה: סיעת ש"ס הצביעה הערב בכנסת בעד התכנית הכלכלית רק לאחר שהשר כץ ...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*מ"מ ראש עירית ירושלים אליעזר ראוכברגר לאבי מימרן בקול חי*: "אנו עושים כל שניתן כדי ל...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*עוד מזלץ למימרן בקו"ח:* בעוד מטילים סגרים בצורה הכי מטופשת שאפשר - אין שום הסברה. צר...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*סגרה"ע ביתר עילית דודי זלץ למימרן בקו"ח:* מי שראה היום את הפקקים ההזויים מהכניסה לע...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
*העיתונאי אריה ארליך למימרן בקו"ח:* "בביתר מתרחש משבר הומינטרי. העיר בקריסה כלכלית. ...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
‏מי שצפה בדיון במליאת הכנסת באישור תכנית הסיוע הממשלתית למשק הבחין בוודאי בגבי אש...
חדשות - פוליטיקה
14/07/2020
0
2
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
‏ההצעות המחמירות שעלו הערב לדיון אצל רה"מ - הן אותן ההצעות ששר הבריאות אדלשטיין הב...
חדשות - קורונה בארץ
14/07/2020
0
2