הקבוצות שלי
אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
נושאים
אירוסין איש ואשה זכו בת תלמיד חכם הכתובה הקידושין התנאים זיווגו של אדם זיווגי האבות הקדושים זמן הנישואין חופה יום החופה מהשם - אשה לאיש מסורת אבות סעודת שידוכין פארשפיל שבת לפני הנישואין שידוכים שמחת חתן וכלה

מספר נושאים בתוצאות: - 9

יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דדחיל רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן, דמוקיר רבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן. ויתבאר על פי דברים קילורין לעינים של רבינו הקדוש מהר"ל מפראג ז"ל בס' נתיבות עולם (נתיב התורה פי"א) וזל"ק "ובפרק שלישי דמכות (כב:) אמר רבא כמה טיפשאי שאר אינשי דמקמי ספר תורה קיימי, ולא קיימי קמיה גברא רבא, שהרי התורה אמרה (תצא כ"ה ג') ארבעים יכנו, ואתו רבנן ובצרי להו חדא...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
1124
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכתב מהר״ל בחידושי אגדה שם, דברחים רבנן שאוהב תלמידי חכמים כגופו, בשכר זה הוו ליה בנין רבנן שהבן הוא כגופא חדא עם אביו, ומקבל שכר מדה כנגד מדה, ומוקיר רבנן שמכבד תלמידי חכמים מקבל שכר מדה כנגד מדה דהו״ל חתנוותא דרבנן, שמתכבד על ידי חתנו שהוא רבנן עכ״ל. וצריך ביאור אמאי הכבוד הוא דוקא על ידי חתנו ולא על ידי בנו. ונראה דהנה חזינן דחז״ל (פסחים מט:) שבחוהו למעלה לב...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
337
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד') אדיר במרום ה׳, אי נמי אדרא כשמיה, דאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא דרא דרא. ויש לפרש דהנה נכסיו הם בניו של אדם, וכמו שכתב הרמב״ם (פ"ו מתשובה ה"א) דבניו הקטנים הם קניני האדם. והרוצה שיתקיימו נכסיו על דרך הישרה, יטע בהן אדר, דהיינו שישיאם אשה בבחינת אדר, דנטיעה רומזת על זיווג וכמו שאמרו (שבח קיח:) נטעתי חמשה ארזים בישראל, והיינו שישיאם אשה כשרה באופן כזה שיהא קיימ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
305
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו. אמרו חכמינו ז״ל (יומא עב:) מכאן לתלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. ומזה נלמד גם לתלמיד חכם צריך שיהא גם ברו כתוכו, דהא בעינן שיהא זהב טהור מבית ובחוץ, דהיינו שילבש מדא דרבנן כדי שתהא לו צורה של תלמיד חכם, ולא סגי אם הוא תלמיד חכם בתוכו אלא יהא כתלמיד חכם גם מברו, וזה מוסר השכל לחתן תלמיד חכם שיהא מעוטר בזקן ופיאות כיאות לתלמיד חכם גם מברו. ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
309
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר למשה, עיין באוה"ח ז"ל. וי"ל דהנה הם אמרו עליו (ב' י"ט) איש מצרי הצילנו, ואם כן סלקא דעתך שיתרו לא דקדק למי לתת בתו והיה משיאה למי שירצה לקחתה כי אין לה שום חשיבות, ועל כן אמר כי יתרו נתרצה לתת את צפורה בתו דוקא למשה שהיה חשוב. ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
289
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובות קיא:) וכי אפשר להדבק בשכינה והכתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה עיי"ש. ומשמע דלא סגי בדבקות בשכינה במחשבה, אלא דווקא על ידי שמשיא בתו לתלמיד חכם, כי הקרוב ביותר לאדם הוא זרעו, ואם כן כשנותן בתו לתלמיד חכם, סימן שמתדבק בתלמיד חכם בעצם מעצמו. וכן כ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
310
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה יתבאר מה שנאמר (בהעלותך י"ב א') ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. וצריך ביאור על כפל הלשון כי אשה כושית לקח. ונראה לפרש, דהנה רש"י כתב דמרים ואהרן דיברו במשה על שפירש מן האשה. ולכאורה מה זו טענה, הלא כתב זקיני בשו"ת חתם סופר (חיו"ד סי' קמ"ט), באשת חבר שמצאה בעד הבדיקה מראה ושאלה לחכם וטיהר, אבל בעלה רוצה להחמיר על עצמו דלא גרע מ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
318
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. ויש לומר הטעם, דאף שמת ילמדו נכדיו תורה מאמם שהיא בת תלמיד חכם, כדכתיב (משלי א' ח') ואל תטוש תורת אמך. הדביקות בה' מתבטא גם אם מוכן להשיא בתו לתלמיד חכם איתא במדרש (במדבר רבה פכ"ב ס"א) על הכתוב (עקב י' כ') אותו תעבוד ובו תדבק, וכי יכול אדם לידבק בשכינה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד שקורא ושונה ועושה פ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
360
0
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 358
תגובות: 1213
לייקים: 945
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. וצריך ביאור אמאי דימו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן ולא לשאר פירות. גם צריך ביאור לשון דבר נאה ומתקבל. ונראה לפרש, דהנה באיסור כלאים מצינו כמה מדרגות, כלאי זרעים אינם אסורים אלא בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ מותרים (רמב״ם פ"א מכלאים ה״ג), וכלאי אילנות אסורים אף בחוץ לארץ ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
340
0

פוסטים אחרונים

שרי קרימלובסקי
אם הילד שובב ומצייר ציורים על הקיר עם צבעי פסטל או שעווה, אפשר להוריד אותם בקלות ...
פטנטים - ניקיון כללי
2020-07-14
0
5
מימי
את המתכון הזה הרכבתי  כשנמאס לי מכל המתכונים הקודמים, ובעצם - הבנתי ...
מתכונים - דגים
14/07/2020
0
13
מימי
...
-
14/07/2020
0
10
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
אופיר אקוניס תוקף את רון חולדאי על מדיניות הפיקוח המחמירה של עיריית תל אביב כלפי ע...
חדשות - חדשות בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ישי כהן: יהושע גטר ובתו בסי באו להודות ליו"ר וועדת חוקה ח"כ יעקב אשר על הדיון שקיים ב...
חדשות - חדשות בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
בכיר במשרד הבריאות על לחצי הפוליטיקאים: "רוצים לעשות סגר על רשויות מקומיות - ראשי ה...
חדשות - פוליטיקה
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יעקב מלמד ב'חדשות JDN': רשם ישיבת 'אש התלמוד' הספרדית בשכונת הר נוף בירושלים נמצא חיוב...
חדשות - חרדים
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
‏מקורב לנתניהו, יעקב אטרקצ'י, הגיש תביעת דיבה בסך 2.5 מיליון שקל נגד "דה-מרקר". לטענתו...
חדשות - חדשות בארץ
13/07/2020
0
5
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
לאחר שביקר בבתיהם של האדמו"רים מבעלזא וויז'ניץ, יגיע מחר שר הבריאות יולי אדלשטיין ל...
חדשות - חרדים
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
משה ויסברג: אבל בעולם החזנות: הלך לעולמו החזן הידוע רבי יעקב ברוך ערבליך ז"ל מבית שמ...
חדשות - חרדים
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ויסברג: ‏בחצר חסידות ויז'ניץ מקצרים את בין הזמנים בת"תים ומקדימים את תחילת שנה"ל בש...
חדשות - חרדים
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
יעקב מלמד ב'חדשות JDN': כשבוע לאחר שנמצא חולה קורונה ראשון בישיבת 'עטרת ישראל' של הגרב...
חדשות - חרדים
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ח"כ בצלאל סמוטריץ; ‏אם ח"כ גפני לא יעלה ביום רביעי להצבעה את הצעתו להקמת וועדת חקיר...
חדשות - פוליטיקה
13/07/2020
0
3
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
עטרה גרמן: שעה בהפגנה הספיקה כדי להבין את מאזן האימה. הנערים מפחדים מהשוטרים, השוטר...
חדשות - חדשות בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
משה נוסבאום: המשטרה מעדכנת כי עד כה נעצרו 16 חשודים במהלך הפגנות החרדים בצומת ירמיה...
חדשות - חדשות בארץ
13/07/2020
0
6
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
אלעד שמחיוף: מחקר חדש מגלה שהנוגדנים לקורונה דועכים אחרי שלושה חודשים. רמת הנוגדני...
חדשות - קורונה בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
גלצ: ברשות המסים מבהירים כי המענק לעצמאים ישולם השבוע, ואינו כרוך בחקיקת הכנסת...
חדשות - קורונה בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
קורונה בישראל: יותר מ-40 אלף ישראלים נדבקו בנגיף מאז החלה ההתפרצות...
חדשות - קורונה בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
ניר דבורי: בעקבות הסגר שהוטל על שכונות בעיר בית שמש, שר הביטחון הודיע על מתן חבילת ס...
חדשות - קורונה בארץ
13/07/2020
0
4
מבזקי העדכונים - חדשות און ליין
ראה דף עסק
שאלה נוספת לראש הממשלה: "האם יהיה עוד מענק למשפחות?". נתניהו: "דיברתי בממשלה על עזרה ...
חדשות - קורונה בארץ
13/07/2020
0
3