אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
לימודי תוכנה
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
סקרים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
>>
ברוך
נושאים: 1
תגובות:
לייקים:
לא שכחנו!
19/05/2021 - 17:21
0
182

עם ישראל מתאחד לעילוי נשמת 45 הרוגי אסון מירון!
יחד נסיים את הש"ס לעילוי נשמתם עד מלאת השלושים
ונתחזק כולנו בלימוד התורה עקב האסונות והמאורעות!
 

היכנס עכשיו ובחר את הדף שלך >>

לייק
אתה 1

פוסטים נוספים באותו נושא

עם ישראל מתאחד לעילוי נשמת 45 הרוגי אסון מירון! יחד נסיים את הש"ס ל...
-
19/05/2021
0
182
דף י - ב א''ר חנן אפי' בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת א...
-
2018-08-08
0
117
דף י - א כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי פת...
-
2018-08-08
0
113
דף ט - ב אותו צדיק ...
-
2018-08-08
0
55
דף ט - א לא לעולם יממא הוא והאי דקרו ליה ליליא דאיכא אינשי דגנו ב...
-
2018-08-08
0
60
דף ח - ב ואפילו ...
-
2018-08-08
0
80
דף ח - א מאי דכתיב ...
-
2018-08-08
0
77
דף ז - ב א''ר יוחנן משום ר''ש בן יוחי מיום שברא הקב''ה ...
-
2018-08-08
0
80
דף ז - א א''ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב''ה מתפלל שנאמ...
-
2018-08-08
0
46
דף ז - א א''ר יוחנן משום ר' יוסי מנין שהקב''ה מתפלל שנאמ...
-
2018-08-08
0
104
דף ו - ב וכולהו כתיבי באדרעיה: אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל ...
-
2018-08-08
0
78
דף ו - א אמר ר' יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר ...
-
2018-08-08
0
120
דף ה - ב וקובר את בניו מוחלין לו על כל עונותיו אמר ליה רבי יוחנן ב...
-
2018-08-08
0
82
דף ה - א אם תלמיד חכם הוא אין צריך אמר אביי אף תלמיד חכם מיבעי ליה...
-
2018-08-08
0
74
דף ד - ב ואי כרבן גמליאל סבירא להו לימרו כרבן גמליאל לעולם כרבן ג...
-
2018-08-08
0
41
דף ד - א בניהו בן יהוידע זה סנהדרין ואביתר אלו אורים ותומים וכן ה...
-
2018-08-08
0
89
דף ג - ב בחדתי ותיפוק ליה משום מזיקין בתרי אי בתרי חשד נמי ליכא בתרי ופריצי. מ...
-
2018-08-08
0
42
דף ג - א קשיא דר' מאיר אדר''מ תרי תנאי אליבא דר''מ קשיא ד...
-
2018-08-08
0
45
דף ב - ב דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא אמר רבה בר רב שילא...
-
2018-08-08
0
90
דף ב - ב דילמא ביאת אורו הוא ומאי וטהר טהר גברא אמר רבה בר רב שילא...
-
2018-08-08
0
84