הקבוצות שלי
אמהות והורות
ברכות ואיחולים
המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון
הסטוריה
חדשות
חידות
יצירות והפעלות
מוזיקה והופעות - זמרים
מסירה של כבוד
מראות קודש - תורה ויהדות
מתכונים
נדלן
נטוורקינג
סיקורים
עזרה והתנדבות
עיצוב ואופנה
עסקים וכלכלה
פטנטים
צריכים משהו?!?
קורסים ומדריכים
קטלוגים
תרבות
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
נושאים: 358
תגובות: 1200
לייקים: 942
עבד איך נעשה שליח לקדש
2017-08-09 -
0
518

אליעזר שהיה עבד איך נעשה שליח לקדש את רבקה
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"א–כ"ב) והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא, ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וגו'. נשאלתי דעד עתה קראו הכתוב "עבד" ועכשיו התחיל לקראו "איש".
ונראה לפרש דהנה אין עבד נעשה שליח לקדש אשה (שו"ע אהע"ז סי' ל"ה ס"ו), וא"כ תקשי דאיך נעשה אליעזר שליח לקדש את רבקה. וכבר עמדו בזה המפרשים, עיין מקנה. אך י"ל בפשיטות דאברהם אבינו שחרר לאליעזר כדי שיוכל לקדש את רבקה. ואע"ג דהמשחרר את עבדו עובר בעשה (ברכות מז:), ברם עשה דפריה ורביה אלימא טפי וכמבואר בתוס' ריש חגיגה (ב:) ד"ה לא וגיטין (מא:) ד"ה לא ובבא בתרא (יג.) ד"ה כופין, ודוחה עשה דלעולם בהם תעבודו. [ואף דיש להקשות דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך (שבת ד.), וא"כ איך עבר אברהם אבינו בעשה דלעולם בהם תעבודו כדי שיזכה יצחק במצות פריה ורביה. וי"ל דמשום הכי כתב אברהם דייתיקי ליצחק בנו וכמו שפירש רש"י (פסוק י') גבי וכל טוב אדוניו בידו, וא"כ נתן אברהם ליצחק את העבד במתנה, ושפיר יכול יצחק לשחרר את עבדו כדי שהוא עצמו יוכל לקיים פריה ורביה].
ברם מכיון שאברהם היה מסופק אם אמנם ימצא אליעזר זיווג הגון ליצחק א"כ לא היה יכול לשחררו מיד במוחלט, דשמא לא ימצא זיווג הגון וא"כ עבר על העשה בחנם, ולכן התנה אברהם אבינו שהשחרור יחול רק בשעה שיצטרך לקדש. ולכן עד עכשיו נקרא עבד כי עדיין לא חל השחרור, ברם עכשיו שהצליח ה' דרכו ונתן לה נזם זהב לשם קדושין וסבלונות, ברגע זה חל השחרור, ולכן קראו איש. 
והא דנקרא איש גבי והאיש משתאה, עוד טרם שנאמר ויקח האיש נזם וגו', דיש לומר דחל עליו שם שחרור ופקע שם עבדות עוד טרם שנתן לה הנזם, דאל"כ נצטרך לומר דרק ע"י נתינת כסף הקדושין פקע שם עבדות מיניה, ונצטרך לומר דקידושו ושחרורו באין כאחת, ויש בזה כמה עקולי ופשורי – עיין ש"ך (חו"מ סי' ר"ב) בזה – ולכן נאמר והאיש משתאה, שכבר בשעה שהשתאה חל עליו דין שחרורו, טרם שנתן כסף הקידושין, ואין צורך לומר מדין באין כאחת.
ובעיקר מה שהקשינו דאיך עשה דפריה ורביה דיצחק דוחה עשה דלעולם בהם תעבודו של אברהם. י"ל דהנה מצות פריה ורביה נצטוו עוד קודם מתן תורה, ואלו עשה דלעולם בהם תעבודו לא נצטוו אלא אחר מתן תורה, והשתא אע"ג דקיים אאע"ה כל התורה עד שלא ניתנה (יומא כח:), מכל מקום היה בגדר אינו מצווה ועושה, ואלו פריה ורביה הוי מצווה ועושה, ולכן בכהאי גוונא אמרינן לכולי עלמא דמוטב שיעבור על עשה דלעולם בהם תעבודו שאינו אלא בגדר אין מצווה ועושה, כדי שיצחק יוכל לקיים פריה ורביה שהוא מצווה ועושה וא"ש.
התכשיטים שנתן לה אליעזר לרמז לה על שלשה דברים שהעולם עומד עליהם
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ב) ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. פירש״י בקע רמז לשקלי ישראל בקע לגולגולת ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב משקלם רמז לעשרת הדברות שבהן. וכתב מהר"ל ז"ל, דשני צמידים רמז דרבקה היתה שלימה בגמילות חסדים, אולם העולם עומד גם על תורה ועבודה, וזה שרמז לשני צמידים שהם תורה ועבודה. גם כתב דבקע שרומז על שקלי ישראל הוא נגד עבודה, שבשקלים קונים קרבנות. 
ויש לומר דהנה אברהם היה עמוד החסד ויצחק עמוד העבודה ויעקב עמוד התורה, ורבקה שהיתה גומלת חסדים היתה כבר ראויה לבוא לבית אברהם, כי כבר היתה שלימה במדת אברהם שהיא חסד, ועל כן רמז לה דזה בלבד לא סגי, אלא שצריכה גם להיות שלימה בעמוד העבודה כדי שתהא ראויה ליצחק, ובעמוד התורה כדי שתוכל להוליד את יעקב שהוא עמוד התורה.
וזה רמז לקמן (כ״ד ס"ג) ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. וצריך ביאור מה ענין ראיית ביאת הגמלים דוקא. אך הכונה, דיצחק אבינו היה עמוד העבודה שהיא עבודה שבלב זו תפלה (תענית ב.), והוא אשר תיקן את העמוד השני של עבודה, אחרי שאביו אברהם תיקן את עמוד גמילות חסדים, והנה כאשר יצא לשוח בשדה לתקן עמוד העבודה, וכמו שאמרו (ברכות כו:) לשוח לשון תפלה שתיקן תפלת מנחה, אז וירא והנה גמלים באים שעל ידי רבקה תבוא אליו מדת גמילות החסדים ויצורף למדת עבודה, ומהם שניהם יוולד יעקב הוא עמוד התורה. כי על ידי גמילות חסדים ועבודה זוכין לתורה, וכמו שאמרו (שבת כג:) מאן דרחים רבנן ומוקיר רבנן ודחיל רבנן הוי ליה בנים וחתנוותא רבנן, ורחים היינו אהבה זו גמילות חסדים, ודחיל היינו יראה הוא עבודה, משניהם יחד זוכים לבנים וחתנוותא רבנן היא תורה.
בנתינת התכשיטים רמז לה שעליה לקיים גם מצוות שאינן שכליות
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ב) ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. פירש"י בקע רמז לשקלי ישראל בקע לגולגולת, ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב משקלם רמז לעשרת הדברות שבהן. וצריך ביאור למה רימז דוקא מצות מחצית השקל ומצות התורה, וכבר עמד בזה בכלי יקר.
ונראה דהנה איתא (אבות פ"א מ"ב) על שלשה דברים העולם עומד, על התורה על עבודה ועל גמילות חסדים. והנה גמילות חסדים מובן גם לאומות העולם כי היא מצוה שכלית להטיב לבריות, ורבקה לרגל מזגה הטוב וטבעה המעודן גמלה חסד מנפשה, ועל כן כעת כשהגיע התור שרבקה תכנס לביתו של אברהם אבינו ותהא אשת יצחק ותתחייב לקיים לא רק המצוות השכליות כי אם כל ציוויי השי"ת שהאבות קיימו אותם קודם שנצטוו, ועל כן נתן לה אליעזר בקע הרומז על שקלים שהם לצרכי עבודת הקרבנות, ושני צמידים הרומזים על תורה, וזה דוקא אחרי שכלו הגמלים לשתות שכבר נשלמה במדרגת גמילות חסד, רמז לה שבזה לא די כי אם צריכין גם עבודה ותורה שיחד כולם הם שלשה עמודי עולם. 
בשני הצמידים רמז לה שאי אפשר לקיים רק חצי מהמצוות; גם הראה לה שתכשיטי האשה צריכים להיות ניכרים שהם על פי תורה
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ב) ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. פירש״י ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב רמז לעשרת הדברות שבהן. וצריך ביאור אמאי הוצרך לרמז על הלוחות שהן מצומדות דוקא, ואמאי לא סגי לרמז על עשרת הדברות גרידא שהוא העיקר.
אך נראה דהנה בעשרת הדברות נמצאות שני סוגי מצוות, של בין אדם לחבירו כגון לא תרצח ולא תגנוב, ומצוות שבין אדם למקום כגון אנכי ולא יהיה לך וזכור את יום השבת, והנה יש מינים ופורקי עול תורה האומרים כי די להם בקיום המצוות שבין אדם לחבירו וייחשבו כאנשי תרבות, אבל מצוות שבין אדם למקום אינו מן ההכרח לקיים. ברם באמת אלה המזלזלים במצוות שבין אדם למקום, גם מצוות שבין אדם לחבירו אינם מקיימים אלא מפני היראה מבני האדם, וכשאינם חוששים מיראת בני אדם הם מוכנים לפרוע מוסר ולעשות כל עוול. ועל כן נתנו לנו לוחות הברית שהן מצומדות, להורות כי כל המצוות צמודות זו לזו ואי אפשר לקיים חציין. ועל כן לא סגי לן לרמז עשרת הדברות אלא שרומז גם שצריכין שתהיינה צמודות יחדיו, והא בלא הא לא סגיא.
ועל כן בשעה שבא אליעזר לחפש זיווגו של יצחק הראה להם שבביתו של אברהם צריך לקיים עשרת הדברות המצומדות יחדיו. ובזה הראה גם, שגם על תכשיטי הנשים צריך להכיר שהן על פי התורה, עד שניכר עליהן עשרת הדברות ושני לוחות הברית.
הענין שרמז לה על מחצית השקל שכספו של אברהם מיועדים לצרכי קדושה ומצוה
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ב) בקע משקלו. פירש״י רמז לשקלי ישראל בקע לגולגולת. יש לפרש דרצה לרמז בזה שלא תחשוב רבקה כי תכלית העשירות של אברהם בזהב וכסף הוא כדי ליהנות מעניני עולם הזה, לכך אמר שכשם שבשקלי הקודש נתקשה משה רבינו והראה לו הקב״ה מטבע של אש, להורות דהמטבע הגשמי יכול להתקדש למטבע של אש קודש לצרכי מצוה וקדושה, כמו כן כספו וזהבו של אברהם אבינו הם אש קודש מיועדים לצרכי קדושה ומצוה.
רמז לה במחצית השקל דגבי ישראל האשה היא פלג גופא לפני הנישואין
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ב) ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם. פירש״י בקע רמז לשקלי ישראל בקע לגולגלות, ושני צמידים רמז לשני לוחות מצומדות, עשרה זהב משקלם רמז לעשרת הדברות שבהן. וצריך ביאור מה ענין רמזים אלו דוקא כאן.
וי״ל על פי מה שכתבו המפרשים – ס' תורת משה למהר"ם אלשיך ז"ל (פרשת תשא) ובס' צפנת פענח למהרי"ט ז"ל (פרשת תשא דרוש הראשון) – טעם מצות מחצית השקל ולא שקל שלם, להראות שכל ישראל הוא רק חצי, וביחד עם ישראל חבירו נעשה גוף שלם. וכמו כן איש ואשה הוי כל חד פלג גופא וביחד הוי גוף שלם. וזה שרמז לה אליעזר דגבי ישראל הוי האשה רק פלג גופא כי היא השלמת הבעל, ועל כן נתן לה בקע הוא חצי שקל לרמז זה. 
וענין שני לוחות מצומדות, דהנה אליעזר עשה לו סימן שאם היא גומלת חסדים הרי זה הוכחה שהיא ראויה ליכנס לביתו של אברהם אבינו וכרש״י לעיל (כ״ד י״ד). ברם שמא תאמר דהעיקר הוא רק מצוות שבין אדם לחבירו, וסגי בכך, ולכן נתן לה שני צמידים לרמז שני לוחות הברית הצמודים אשר חציין מצוות שבין אדם למקום כמו אנכי ולא יהיה לך ושבת, וחציין מצוות שבין אדם לחבירו כגון לא תגנוב ולא תרצח, וזה מורה שאין שלימות בתורה אלא אם מקיים כל חלקי המצוות והיינו לוחות מצומדות. 
שני הצמידים עשרה זהב משקלם רומז על שם י"ה שבין איש ואשה
גם יש לומר דאמרו ז״ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם, ואם לאו אש אוכלתם, ואות י׳ דאיש ואות ה' דאשה הוי שם י״ה. והנה עשרה זהב משקלם רומז על אות י׳, וכל חלק מהלוח רומז על אות ה' שבכל לוח איכא ה׳ מצוות, וזה מורה על שם י"ה המחבר איש ואשה ושכינה שרויה ביניהם.
מה שרבקה השיבה לאליעזר כל יחוסה היה רמז מן השמים שהצליח דרכו
כתיב (חיי שרה כ"ד כ"ד) ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור. הנה אליעזר לא שאלה אלא בת מי את בלבד, והיא השיבה לספר את כל יחוסה שהיא בת בתואל בן מלכה אשת נחור, וגם זה היה רמז מן השמים כי הצליח ה' דרכו של אליעזר שהודיעה שהיא ממשפחת אברהם מבלי שנשאלה על זה. 
טעם סירובו של אליעזר לאכול בטרם ידבר את דברו
כתיב (חיי שרה כ"ד  ל"ג–ל"ד) ויישם לפניו לאכול ויאמר לא אוכל עד אם דברתי דברי, ויאמר דבר, ויאמר עבד אברהם אנכי. מה שלא רצה לאכול טרם דבר דברו י״ל שזהו פעולת מסבב כל הסיבות, כדי לזכות ברבקה במצות אברהם אדוניו, שהרי רש"י כתב לקמן (כ"ד נ"ה) ויאמר אחיה ואמה וגו' ובתואל היכן היה אלא הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו, ובתוס' שם כתבו שבקשו להאכיל את אליעזר סם המות כדי שישאר להם ממון ובא גבריאל והחליף הקערה ונתנה לבתואל ומת עיי"ש. ונראה דדוקא גבריאל היה מיועד להרוג את בתואל כי אליעזר בא לקחת אשה ליצחק מסטרא דגבורה, ועל כן אחרי שהסכימו לתת את רבקה ליצחק לאשה וכבר קידשה בזהב שנתן לה על כן היה רשות ביד גבריאל שהוא מסטרא דיצחק להרוג את בתואל שרצה לסכל עצת יצחק. ואם היה אוכל טרם שדיבר דברו והסכימו לו לא היה רשות ביד גבריאל לעשות כן, ומכיון שהבחירה ניתנה לאדם היה עולה בידם להרוג את אליעזר ולא היתה מתקיימת רצון העליון בנשואי רבקה ליצחק.
ועוד יתכן טעם סירובו לאכול בטרם ידבר דברו, כי אליעזר היה שליח מצוה לקיים מצות פריה ורביה ליצחק, דהרי אסור לאכול קודם קיום מצוה, וכדקיימא לן לענין תפילה (או"ח סי' פ"ט ס"ג) ולולב (או"ח סי' תרנ"ב ס"ב) ושופר, וכמו כן כאן הוטל על אליעזר מצות קידושין שהיא נעשה שליח, וטרם שעשה המצוה לא רצה לאכול ולכן לא אכל עד שכילה דיבורו. 
אליעזר הטעים ללבן הסיבה שיצחק לא נשא בתו לאשה
כתיב (חיי שרה כ"ד ל"ד) ויאמר עבד אברהם אנכי. איתא במדרש (בראשית רבה פ"ס ס"ט), מכאן אמרו אינשי דגנאי דאית בך הקדם ואמרה. וצריך ביאור מה גנאי הוא להיות עבד אברהם, שהיה שר וגדול ונכבד, והלא אמרו (בראשית רבה פט"ז ס"ג) הדבק לשחוור וישתחוו לך ועבד מלך כמלך, ומה גנאי איכא בזה.
ונראה דהנה רש״י פירש אהא דכתיב (כ"ד ל"ט) אולי לא תלך האשה אחרי, אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו, א״ל אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבק בברוך. ויש לעיין דהרי במדרש (בראשית רבה פ"ס ס"ז) אמרו על הכתוב (כ"ד ל"א) ויאמר בוא ברוך ה', על ידי ששרת אליעזר את הצדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך עיי"ש, ומעתה תקשי דאמאי לא נתן אברהם את יצחק להשיא בת אליעזר. אולם לא קשיא מידי, דבודאי בערך אחרים נעשה אליעזר ברוך, אבל אברהם שהיה מקור ושורש כל הברכות וכנאמר בו (לך לך י"ב ג') ונברכו בך כל משפחות האדמה, ולגבי גודל מדרגת הברכה של אברהם, לא היה אליעזר ראוי לו. 
ועל פי זה יתבאר, דאליעזר חשש שלבן ישאלהו אמאי לא הסכים אברהם שיצחק ישא את בתו והוצרך להביא ממרחק לחמו, ואין לומר שהוא ארור, שהרי הכיר עליו שהוא ברוך, שהרי אמר בוא ברוך ה', וזה מוכח שיש איזה גנאי באליעזר על שאינו ראוי שבתו תנשא ליצחק, וכדי שלא יאמרו שיש עליו גנאי, הקדים לומר כי עבד אברהם אנכי וה' ברך את אדוני מאד ויגדל, ר״ל אע״ג שנעשיתי ברוך על ידי שהנני עבד נאמן לאברהם, אבל מכל מקום לא נעשיתי ראוי שיצחק ישא בתי, כי ה' ברך את אדוני מאד ויגדל, שאברהם הוא מקור הברכות, ולעומת גודל מדרגת הברכה של אברהם אין אני ראוי שיצחק ישא בתי, אבל באמת אין בי שום גנאי אחר.
כוונת אליעזר באומרו אשר הנחני בדרך אמת, ושוב אמר חסד ואמת
כתיב (חיי שרה כ"ד מ"ח–מ"ט) ואברך את ה' וגו' אשר הנחני בדרך אמת וגו' ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת את אדוני וגו'. יש לדקדק מתחלה אמר אשר הנחני בדרך "אמת", ושוב אמר ישכם עושים "חסד ואמת", מה בא להוסיף בחסד זה. גם יש לדקדק דלעיל גבי המעשה עצמה כתיב (כ"ד כ"ז) ויאמר ברוך ה' וגו' אשר לא עזב חסדו ואמתו, הרי שאמר חסד ואמת, וכאן בסיפור המעשה לא אמר אלא בדרך אמת בלבד.
וי"ל דהחילוק בין חסד ואמת, דהנה אליעזר שנצטוה ללכת לבית בתואל ולקחת את רבקה, הנה מיד כשמצא את רבקה אצל העין ידע שהוא הולך בדרך האמת, שהרי לדרך זו נשתלח, אולם עדיין אינו ברור אם האמת תהא גם לחסד, כלומר דאפשר שבתואל ולבן לא ירצו לתת את רבקה ללכת אל יצחק, ונמצא דאף שהלך בדרך האמת מכל מקום חסד ליכא, שהרי לא הגיע לתכלית מטרתו. ברם באמת אליעזר היה בטוח בחסדי השי"ת, ומיד כאשר ראה שרבקה נקרתה לדרכו, הודה לה' ואמר ברוך ה' וגו' אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדוני, שידע שהדרך האמת שהוא הלך בה תביאנו גם לידי חסד שהיא תתרצה ללכת אחריו.
ברם כאשר סיפר את המעשה לבתואל ולבן לא רצה לומר אלא ואברך את ה' וגו' אשר הנחני בדרך אמת, ולא אמר גם חסד כדי שלא ישאלוהו מנא ליה שמצא גם חסד, וכמו שפירש"י (כ"ד מ"ז) דשינה הסדר שמתחלה נתן ואחר כך שאל כדי שלא יתפסוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא, כלומר שהם שלא היה להם אמונה בדרכי ה' לא הבינו את אמונתו של אליעזר שהאמין בודאי שהשי"ת יצליח את דרכו, ועל כן לא אמר להם אלא שהודה לה' על שהנחהו בדרך אמת, ועל זה הוסיף לבקש מהם ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת, כלומר שהדבר בידכם תלוי אם האמת תהא גם לחסד שיגיע אלי תכלית כוונתו ויתנו לו את רבקה. 

 

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
אליעזר שהיה עבד איך נעשה שליח לקדש את רבקה כתיב (חיי שרה כ"ד כ"א–כ"ב)...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
518
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
על ידי עליית המים לקראת רבקה הבין אליעזר גודל צדקתה כתיב (חיי שרה כ"ד י&...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
533
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
איתא במדרש (בראשית רבה פנ"ט סי"ב) על הכתוב (חיי שרה כ"ד י"א) לעת צאת השואב...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
336
יש בית - מאגר נדלן מבית הפרסום החרדי ומבזקי העדכונים
ראה דף עסק
אדם הראשון הרגיש שחסר לו בת זוג רק אחרי שקרא שמות כתיב (בראשית ב' י"ט) ...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
393