Zmanim for 8 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:12AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:18AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:37AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:41AM
הנץ החמה 06:30AM
קריאת שמע (מג''א) 08:25AM
קריאת שמע (גר''א) 09:01AM
תפילה (מג''א) 09:28AM
תפילה (גר''א) 09:52AM
חצות (גר''א) 11:33AM
חצות (מג''א) 11:33AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:58AM
מנחה גדולה (מג''א) 12:04PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:29PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:11PM
פלג המנחה (גר''א) 03:32PM
פלג המנחה (מג''א) 04:29PM
שקיעת החמה 04:36PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:03PM
7.08 מתחת לאופק 05:09PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:11PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:17PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:48PM
שעה זמנית 50 min