Zmanim for 5 December 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:10AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:15AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:35AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:39AM
הנץ החמה 06:27AM
קריאת שמע (מג''א) 08:23AM
קריאת שמע (גר''א) 08:59AM
תפילה (מג''א) 09:26AM
תפילה (גר''א) 09:50AM
חצות (גר''א) 11:31AM
חצות (מג''א) 11:31AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:56AM
מנחה גדולה (מג''א) 12:02PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:29PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:11PM
פלג המנחה (גר''א) 03:32PM
פלג המנחה (מג''א) 04:29PM
שקיעת החמה 04:36PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:02PM
7.08 מתחת לאופק 05:08PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:10PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:17PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:48PM
שעה זמנית 50 min