Zmanim for 4 December 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:09AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:14AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:34AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:38AM
הנץ החמה 06:26AM
קריאת שמע (מג''א) 08:22AM
קריאת שמע (גר''א) 08:58AM
תפילה (מג''א) 09:25AM
תפילה (גר''א) 09:49AM
חצות (גר''א) 11:31AM
חצות (מג''א) 11:31AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:56AM
מנחה גדולה (מג''א) 12:02PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:28PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:10PM
פלג המנחה (גר''א) 03:32PM
פלג המנחה (מג''א) 04:29PM
שקיעת החמה 04:36PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:02PM
7.08 מתחת לאופק 05:08PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:10PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:17PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:48PM
שעה זמנית 50 min