Zmanim for 4 January 2021, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:25AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:30AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:50AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:54AM
הנץ החמה 06:42AM
קריאת שמע (מג''א) 08:38AM
קריאת שמע (גר''א) 09:14AM
תפילה (מג''א) 09:40AM
תפילה (גר''א) 10:04AM
חצות (גר''א) 11:46AM
חצות (מג''א) 11:46AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:11PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:17PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:43PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:25PM
פלג המנחה (גר''א) 03:46PM
פלג המנחה (מג''א) 04:43PM
שקיעת החמה 04:50PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:16PM
7.08 מתחת לאופק 05:22PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:24PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:31PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 06:02PM
שעה זמנית 50 min