Zmanim for 31 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:23AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:29AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:49AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:53AM
הנץ החמה 06:41AM
קריאת שמע (מג''א) 08:36AM
קריאת שמע (גר''א) 09:12AM
תפילה (מג''א) 09:39AM
תפילה (גר''א) 10:03AM
חצות (גר''א) 11:44AM
חצות (מג''א) 11:44AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:09PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:15PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:40PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:22PM
פלג המנחה (גר''א) 03:43PM
פלג המנחה (מג''א) 04:40PM
שקיעת החמה 04:47PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:14PM
7.08 מתחת לאופק 05:19PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:22PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:28PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:59PM
שעה זמנית 50 min