Zmanim for 28 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:23AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:29AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:49AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:53AM
הנץ החמה 06:41AM
קריאת שמע (מג''א) 08:36AM
קריאת שמע (גר''א) 09:12AM
תפילה (מג''א) 09:38AM
תפילה (גר''א) 10:02AM
חצות (גר''א) 11:43AM
חצות (מג''א) 11:43AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:08PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:14PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:39PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:21PM
פלג המנחה (גר''א) 03:42PM
פלג המנחה (מג''א) 04:39PM
שקיעת החמה 04:45PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:12PM
7.08 מתחת לאופק 05:17PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:20PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:26PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:57PM
שעה זמנית 50 min