Zmanim for 28 November 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:04AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:09AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:29AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:33AM
הנץ החמה 06:21AM
קריאת שמע (מג''א) 08:18AM
קריאת שמע (גר''א) 08:54AM
תפילה (מג''א) 09:22AM
תפילה (גר''א) 09:46AM
חצות (גר''א) 11:28AM
חצות (מג''א) 11:28AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:54AM
מנחה גדולה (מג''א) 12:00PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:27PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:09PM
פלג המנחה (גר''א) 03:31PM
פלג המנחה (מג''א) 04:28PM
שקיעת החמה 04:36PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:02PM
7.08 מתחת לאופק 05:08PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:10PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:17PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:48PM
שעה זמנית 51 min