Zmanim for 25 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:22AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:28AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:47AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:51AM
הנץ החמה 06:40AM
קריאת שמע (מג''א) 08:34AM
קריאת שמע (גר''א) 09:10AM
תפילה (מג''א) 09:37AM
תפילה (גר''א) 10:01AM
חצות (גר''א) 11:41AM
חצות (מג''א) 11:41AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:06PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:12PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:37PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:19PM
פלג המנחה (גר''א) 03:40PM
פלג המנחה (מג''א) 04:37PM
שקיעת החמה 04:43PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:10PM
7.08 מתחת לאופק 05:16PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:18PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:24PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:55PM
שעה זמנית 50 min