Zmanim for 25 November 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:03AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:07AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:28AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:32AM
הנץ החמה 06:19AM
קריאת שמע (מג''א) 08:17AM
קריאת שמע (גר''א) 08:53AM
תפילה (מג''א) 09:21AM
תפילה (גר''א) 09:45AM
חצות (גר''א) 11:28AM
חצות (מג''א) 11:28AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:53AM
מנחה גדולה (מג''א) 11:59AM
מנחה קטנה (גר''א) 02:28PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:10PM
פלג המנחה (גר''א) 03:32PM
פלג המנחה (מג''א) 04:29PM
שקיעת החמה 04:37PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:03PM
7.08 מתחת לאופק 05:09PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:11PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:17PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:49PM
שעה זמנית 51 min