Zmanim for 23 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:21AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:27AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:47AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:51AM
הנץ החמה 06:39AM
קריאת שמע (מג''א) 08:33AM
קריאת שמע (גר''א) 09:09AM
תפילה (מג''א) 09:36AM
תפילה (גר''א) 10:00AM
חצות (גר''א) 11:40AM
חצות (מג''א) 11:40AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:05PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:11PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:36PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:18PM
פלג המנחה (גר''א) 03:39PM
פלג המנחה (מג''א) 04:36PM
שקיעת החמה 04:42PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:09PM
7.08 מתחת לאופק 05:14PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:17PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:23PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:54PM
שעה זמנית 50 min