Zmanim for 21 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:20AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:26AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:46AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:50AM
הנץ החמה 06:38AM
קריאת שמע (מג''א) 08:32AM
קריאת שמע (גר''א) 09:08AM
תפילה (מג''א) 09:35AM
תפילה (גר''א) 09:59AM
חצות (גר''א) 11:39AM
חצות (מג''א) 11:39AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:04PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:10PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:35PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:17PM
פלג המנחה (גר''א) 03:38PM
פלג המנחה (מג''א) 04:35PM
שקיעת החמה 04:41PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:08PM
7.08 מתחת לאופק 05:13PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:16PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:22PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:53PM
שעה זמנית 50 min