Zmanim for 21 November 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:00AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:04AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:25AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:29AM
הנץ החמה 06:16AM
קריאת שמע (מג''א) 08:15AM
קריאת שמע (גר''א) 08:51AM
תפילה (מג''א) 09:19AM
תפילה (גר''א) 09:43AM
חצות (גר''א) 11:27AM
חצות (מג''א) 11:27AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:52AM
מנחה גדולה (מג''א) 11:58AM
מנחה קטנה (גר''א) 02:28PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:10PM
פלג המנחה (גר''א) 03:33PM
פלג המנחה (מג''א) 04:30PM
שקיעת החמה 04:38PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:04PM
7.08 מתחת לאופק 05:09PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:11PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:18PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:50PM
שעה זמנית 51 min