Zmanim for 20 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:19AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:25AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:44AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:48AM
הנץ החמה 06:37AM
קריאת שמע (מג''א) 08:31AM
קריאת שמע (גר''א) 09:07AM
תפילה (מג''א) 09:34AM
תפילה (גר''א) 09:58AM
חצות (גר''א) 11:38AM
חצות (מג''א) 11:38AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:03PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:09PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:34PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:16PM
פלג המנחה (גר''א) 03:37PM
פלג המנחה (מג''א) 04:34PM
שקיעת החמה 04:40PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:07PM
7.08 מתחת לאופק 05:13PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:15PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:21PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:52PM
שעה זמנית 50 min