Zmanim for 2 January 2021, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:24AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:30AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:49AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:53AM
הנץ החמה 06:42AM
קריאת שמע (מג''א) 08:37AM
קריאת שמע (גר''א) 09:13AM
תפילה (מג''א) 09:40AM
תפילה (גר''א) 10:04AM
חצות (גר''א) 11:45AM
חצות (מג''א) 11:45AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:10PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:16PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:41PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:23PM
פלג המנחה (גר''א) 03:44PM
פלג המנחה (מג''א) 04:41PM
שקיעת החמה 04:48PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:15PM
7.08 מתחת לאופק 05:21PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:23PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:29PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 06:00PM
שעה זמנית 50 min