Zmanim for 19 November 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 04:57AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:01AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:22AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:26AM
הנץ החמה 06:13AM
קריאת שמע (מג''א) 08:13AM
קריאת שמע (גר''א) 08:49AM
תפילה (מג''א) 09:17AM
תפילה (גר''א) 09:41AM
חצות (גר''א) 11:26AM
חצות (מג''א) 11:26AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:52AM
מנחה גדולה (מג''א) 11:58AM
מנחה קטנה (גר''א) 02:28PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:10PM
פלג המנחה (גר''א) 03:33PM
פלג המנחה (מג''א) 04:30PM
שקיעת החמה 04:39PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:05PM
7.08 מתחת לאופק 05:10PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:12PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:19PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:51PM
שעה זמנית 52 min