Zmanim for 18 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:18AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:24AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:43AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:47AM
הנץ החמה 06:36AM
קריאת שמע (מג''א) 08:30AM
קריאת שמע (גר''א) 09:06AM
תפילה (מג''א) 09:33AM
תפילה (גר''א) 09:57AM
חצות (גר''א) 11:37AM
חצות (מג''א) 11:37AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:02PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:08PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:33PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:15PM
פלג המנחה (גר''א) 03:36PM
פלג המנחה (מג''א) 04:33PM
שקיעת החמה 04:39PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:06PM
7.08 מתחת לאופק 05:12PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:14PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:20PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:51PM
שעה זמנית 50 min