Zmanim for 15 November 2023, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 04:55AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 04:58AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:20AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:24AM
הנץ החמה 06:10AM
קריאת שמע (מג''א) 08:11AM
קריאת שמע (גר''א) 08:47AM
תפילה (מג''א) 09:16AM
תפילה (גר''א) 09:40AM
חצות (גר''א) 11:25AM
חצות (מג''א) 11:25AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:51AM
מנחה גדולה (מג''א) 11:57AM
מנחה קטנה (גר''א) 02:29PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:11PM
פלג המנחה (גר''א) 03:35PM
פלג המנחה (מג''א) 04:32PM
שקיעת החמה 04:41PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:06PM
7.08 מתחת לאופק 05:12PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:14PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:20PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:53PM
שעה זמנית 52 min