Zmanim for 14 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:16AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:22AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:42AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:46AM
הנץ החמה 06:34AM
קריאת שמע (מג''א) 08:29AM
קריאת שמע (גר''א) 09:05AM
תפילה (מג''א) 09:31AM
תפילה (גר''א) 09:55AM
חצות (גר''א) 11:36AM
חצות (מג''א) 11:36AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:01PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:07PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:32PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:14PM
פלג המנחה (גר''א) 03:35PM
פלג המנחה (מג''א) 04:32PM
שקיעת החמה 04:38PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:05PM
7.08 מתחת לאופק 05:10PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:12PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:19PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:50PM
שעה זמנית 50 min