Zmanim for 13 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:15AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:21AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:40AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:44AM
הנץ החמה 06:33AM
קריאת שמע (מג''א) 08:28AM
קריאת שמע (גר''א) 09:04AM
תפילה (מג''א) 09:30AM
תפילה (גר''א) 09:54AM
חצות (גר''א) 11:35AM
חצות (מג''א) 11:35AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:00PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:06PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:31PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:13PM
פלג המנחה (גר''א) 03:34PM
פלג המנחה (מג''א) 04:31PM
שקיעת החמה 04:37PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:04PM
7.08 מתחת לאופק 05:10PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:12PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:19PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:49PM
שעה זמנית 50 min