Zmanim for 13 January 2021, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:25AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:30AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:50AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:54AM
הנץ החמה 06:42AM
קריאת שמע (מג''א) 08:39AM
קריאת שמע (גר''א) 09:15AM
תפילה (מג''א) 09:43AM
תפילה (גר''א) 10:07AM
חצות (גר''א) 11:49AM
חצות (מג''א) 11:49AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:15PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:21PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:48PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:30PM
פלג המנחה (גר''א) 03:52PM
פלג המנחה (מג''א) 04:49PM
שקיעת החמה 04:57PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:24PM
7.08 מתחת לאופק 05:29PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:31PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:38PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 06:09PM
שעה זמנית 51 min