Zmanim for 10 December 2020, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:14AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:19AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:39AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:43AM
הנץ החמה 06:31AM
קריאת שמע (מג''א) 08:26AM
קריאת שמע (גר''א) 09:02AM
תפילה (מג''א) 09:29AM
תפילה (גר''א) 09:53AM
חצות (גר''א) 11:34AM
חצות (מג''א) 11:34AM
מנחה גדולה (גר''א) 11:59AM
מנחה גדולה (מג''א) 12:05PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:30PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:12PM
פלג המנחה (גר''א) 03:33PM
פלג המנחה (מג''א) 04:30PM
שקיעת החמה 04:37PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:03PM
7.08 מתחת לאופק 05:09PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:11PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:18PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 05:49PM
שעה זמנית 50 min