Zmanim for 10 January 2021, Tel Aviv
עלות השחר (16.1 מתחת לאופק) 05:25AM
עלות השחר (72 דקות לפני זריחה) 05:30AM
טלית ותפלין (11 מתחת לאופק) 05:50AM
טלית ותפלין (10.2 מתחת לאופק) 05:54AM
הנץ החמה 06:42AM
קריאת שמע (מג''א) 08:39AM
קריאת שמע (גר''א) 09:15AM
תפילה (מג''א) 09:42AM
תפילה (גר''א) 10:06AM
חצות (גר''א) 11:48AM
חצות (מג''א) 11:48AM
מנחה גדולה (גר''א) 12:14PM
מנחה גדולה (מג''א) 12:20PM
מנחה קטנה (גר''א) 02:47PM
מנחה קטנה (מג''א) 03:29PM
פלג המנחה (גר''א) 03:51PM
פלג המנחה (מג''א) 04:48PM
שקיעת החמה 04:55PM
צאת הכוכבים (5.95 מתחת לאופק) 05:21PM
7.08 מתחת לאופק 05:27PM
3 כוכבים בינונים (7.5 מתחת לאופק) 05:29PM
3 כוכבים קטנים (8.75 מתחת לאופק) 05:35PM
רבנו תם (שקיעה+72 דקות) 06:07PM
שעה זמנית 51 min