English       עברית

Gregorian       חודש עברי

שנה: חודש:
  February 2024 22 Shevat 5784 - 20 Adar I 5784
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabat
 
1 22 Shevat

Bava Kama 91
Ketubot 8-6
2 23 Shevat

04:55PM

Bava Kama 92
Ketubot 8-8
3 24 Shevat
Yithro
End 06:01PM

Bava Kama 93
Ketubot 9-2
4 25 Shevat

Bava Kama 94
Ketubot 9-4
5 26 Shevat

Bava Kama 95
Ketubot 9-6
6 27 Shevat

Bava Kama 96
Ketubot 9-8
7 28 Shevat

Bava Kama 97
Ketubot 10-1
8 29 Shevat

Bava Kama 98
Ketubot 10-3
9 30 Shevat
Rosh Chodesh

05:01PM

Bava Kama 99
Ketubot 10-5
10 1 Adar I
Mishpatim Rosh Chodesh

End 06:08PM

Bava Kama 100
Ketubot 11-1
11 2 Adar I

Bava Kama 101
Ketubot 11-3
12 3 Adar I

Bava Kama 102
Ketubot 11-5
13 4 Adar I

Bava Kama 103
Ketubot 12-1
14 5 Adar I

Bava Kama 104
Ketubot 12-3
15 6 Adar I

Bava Kama 105
Ketubot 13-1
16 7 Adar I

05:07PM

Bava Kama 106
Ketubot 13-3
17 8 Adar I
Terumah
End 06:14PM

Bava Kama 107
Ketubot 13-5
18 9 Adar I

Bava Kama 108
Ketubot 13-7
19 10 Adar I

Bava Kama 109
Ketubot 13-9
20 11 Adar I

Bava Kama 110
Ketubot 13-11
21 12 Adar I

Bava Kama 111
Nedarim 1-2
22 13 Adar I

Bava Kama 112
Nedarim 1-4
23 14 Adar I
Purim Katan
05:13PM

Bava Kama 113
Nedarim 2-2
24 15 Adar I
Shushan Purim
Katan
Tetsavveh
End 06:19PM

Bava Kama 114
Nedarim 2-4
25 16 Adar I

Bava Kama 115
Nedarim 3-1
26 17 Adar I

Bava Kama 116
Nedarim 3-3
27 18 Adar I

Bava Kama 117
Nedarim 3-5
28 19 Adar I

Bava Kama 118
Nedarim 3-7
29 20 Adar I

Bava Kama 119
Nedarim 3-9
 Copyright © by David and Ulrich Greve (2005/5765)