SELECT * FROM encyclopedia WHERE main_subject = 8 and who_can_see != 'nt' and who_can_see3 != 'sub_manager' ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,20

מספר נושאים בתוצאות: - 20

דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
98
...
דוד
נושאים: 0
תגובות: 0
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2018-07-02
0
182
הרה"ג בן ציון ב"ר אליהו אבא שאול זצוקו"ל ראש ישיבת פורת יוסף ובעל הספר אור לציון מגדולי פוסקי ההלכה יט' תמוז תשנ"ח  ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
99
"דודי ירד לגנו ללקוט שושנים" - קהל אנ"ש חסידי ויזניץ בכל אתר ואתר, ובמרכזם קהלתנו הק' והמפוארת שבלונדון, הוכו במכה קשה ומכאיבה, עם הסתלקותו ללא עת של האחד ומיוחד שבחבורה, החסיד המופלג בשלושת עמודי העולם תורה עבודה וגמילות-חסדים, איש חי ועתיר פעלים כבירים לתורה ולחסידות מתוך התמסרות נדירה, קשור ודבוק בלו"נ לרבוה"ק וזכה לשמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זיע"א, ה"ה הגה"ח מוהר"ר שמואל יהודא שטרן זצ"ל, ר"מ ומשגי...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
124
במוצאי ש"ק פרשת יתרו תשס"ה, הגיעה מווינה שבאוסטריה הידיעה המצערת על פטירתו של אחד מוותיקי תומכי ועסקני מוסדותינו הקדושים, רודף צדקה וחסד, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, עדין הנפש ואציל הרוח, ה"ה מוה"ר זאב וואלף רוזן ז"ל, אשר הלך לעולמו בשיבה טובה, בשנת הפ"ז לחייו. ר' וואלף ז"ל נולד בשנת תרע"ח בעיר חוסט שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל. בביתו, ובבית זקנו החסיד המופלג והנודע מוה"ר ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
92
  ביום ט' בטבת תשס"ה, הוכתה עדתנו הקדושה מכה קשה וכואבת, עם היוודע דבר הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית ללא עת של היקר באנשים, רודף צדקה וחסד בכל ליבו ונפשו, הרה"ח ר' אברהם זאב הלוי ויזל ז"ל, מחשובי ומיקירי אנ"ש בקרייתנו הק' ומזכיר הוועדה העליונה דחסידי ויזניץ. ר' אברהם זאב ז"ל נולד בי"ז בטבת תש"ט, לאביו הרה"ח ר' חיים משה ז"ל מחשובי חסידי ויזניץ מגזע בעל ה"טורי זהב" זי...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
95
באור לי"ז באלול תשס"ד, נעדר מאתנו אחד מחשובי אנ"ש, ותיק וחסיד, ירא ושלם, בר אוריין ומתנהג בחסידות, האי ספרא רבא הרה"ח ר' ישראל חיים הס ז"ל, אשר נלב"ע לאחר מחלה קשה בשנתו ה-ס"ד. הלווייתו התקיימה עוד באותו לילה בבני-ברק ובירושלים, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ובהשתתפות חסידים ואנשי-מעשה רבים שהוקירו והעריכו את דמותו הנעלית והמיוחדת. ר' ישראל חיים ז"ל נולד בראדאוויץ שבבוקובינא בחודש שבט ת"ש, לאבי...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
67
  ביום ב' באלול תשס"ד, הלך לעולמו אחד מחשובי ומיוחדי העסקנים לטובת מוסדותינו הקדושים, הולך תמים פועל צדק וירא אלקים, נצר לחסידי ויז'ניץ מזה דורות, ה"ה הרה"ח ר' ברוך אדלר ז"ל מכפר-סבא. בהלווייתו שהתקיימה בעיר כפר-סבא, ביכו רבים וטובים את פטירתו של איש תם וישר זה, שכל דרכיו אמת ויושר, וכל ימי חייו פעל ודאג לזולתו. ר' ברוך ז"ל נולד לפני למעלה משמונים שנה בעיירה דיבעווא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
99
בראשית חודש אלול תשס"ד, אבד אחד ומיוחד מקהל עדתנו הקדושה, שר הצדקה והחסד, מגדולי תומכי ומחזיקי עולם התורה והחסידות, ה"ה הנגיד המפורסם מוהר"ר שמואל יהודא דסקל ז"ל מקרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב. בהלווייתו שיצאה מביהמ"ד הגדול בקרייתנו באור ליום ב' באלול, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, הלכו אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, אישי ציבור וראשי מוסדות תורה וחסד, חסידים ואנשי מעשה, ובמרכזם המוני אנשי שלומנו. ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
90
ביום כ"ג בתמוז תשס"ד, נפטר לחיי-עד אחד מזקני וחשובי חסידי אטיניא - ויז'ניץ, איש חסיד משרידי הדור הקודם, קובע עיתים תורה במסי"נ ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ה"ה הרה"ח מוה"ר ישראל ולצר ז"ל מבני-ברק. הרה"ח ר' ישראל נולד ביום ו' בתמוז תרפ"ד, בעיר שאץ שבבוקובינא, לאביו הרה"ח ר' ליטמאן ולצר ז"ל מחשובי חסידי אטיניא בעירו, בן הרה"ח ר' אברהם דוד ז"ל שו"ב דקומונעשט, בן הרה"ח המופ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
95
בבוקרו של יום רביעי ד' בתמוז תשס"ד, נתפשטה הידיעה המכאיבה והמצערת על פטירתו ללא עת של אחד ומיוחד מבני החבורה, מיקירי וחשובי אנ"ש, איש חסיד המתחסד עם קונו ועם הבריות, מאיר פנים לכל נברא, טוב ומטיב לכל, ה"ה הרב החסיד ר' יחיאל שיין ז"ל, אשר נלב"ע לדאבון לב בני משפחתו וקהל אנ"ש לאחר שנות סבל וייסורים. אבלים ודוויים הלכו המוני חסידים ואנשי מעשה אחרי מיטתו, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, כשהם מבכים מרה את פטירתו ללא עת ש...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
63
ביום שני י"ח בסיון תשס"ד, השתתפו חסידים ואנשי מעשה ומאות רבני ואברכי כוללי ויז'ניץ, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בהלווייתו של היקר באדם, איש חי ורב פעלים לתורה לחסידות ולחסד, תומך נכבד ומחשובי העסקנים למען מוסדותינו הקדושים, הולך תמים ופועל צדק, ה"ה מוה"ר יוסף יו"ט גנץ ז"ל, מחשובי ונשואי העדה בעיר קרית-אתא ומוותיקי חסידי ויז'ניץ, אשר נלב"ע בשם טוב בשנתו ה-פ"ד. הרה"ח ר' יום-טוב ז"ל נולד בשנת...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-25
0
130
ביום ג' ו' באייר תשס"ד, הלך לעולמו אחד מיקירי קרתא של העיר בני-ברק וממקורבי בית ויז'ניץ, עסקן וותיק לטובת ולרווחת הכלל והפרט, עושה ומעשה להגדיל תורה ויראה ולהאדירם, מוה"ר יעקב ברלוביץ ז"ל. ר' יעקב נולד בשנת תרפ"ט בשווייץ, לאביו הר"ר יצחק אליעזר ז"ל. בצעירותו למד בלוגנאו אצל הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל ויבלחט"א הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש ישיבת גאו...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-06-22
0
86
בעלה של מרת ז. ויינשטאק תחי', היה הרבני החסיד הישיש רבי וואלף ויינשטאק ז"ל, שנפטר בן תשעים שנה. ר' וואלף ז"ל נולד בחול המועד פסח תרע"ו בעיר סערענטש, הונגריה, לאביו הרה"ח ר' חיים ז"ל, בן הרה"ח המפורסם רבי משה ז"ל, שהיה תלמיד מובהק להגה"ק בעל "ייטב לב" מסיגעט זי"ע. סבו, ר' משה, היה נגיד ובעל צדקה, וזכה לקבל את ברכתו של הגה"ק בעל "שם שלמה" ממונקאטש זי"ע. ברבות הימים התפרסם בצדקת פזרונו לכל דבר שב...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
92
ביום חמישי ער"ח סיון תשס"ד, הובא למנוחות הרה"ח הישיש שריד לדור דעה, עדין הנפש ואציל הרוח, רב פעלים לתורה וחסידות, רודף צדקה וחסד, מוה"ר אליעזר ליפא פולק ז"ל, מוותיקי אנ"ש וממייסדי בית מדרשנו ברח' רבי טרפון בב"ב. בפטירתו אבד לבית ויז'ניץ חסיד וותיק, אשר זכה להסתופף בצילם ולהיות מקורבם של מרן הסב"ק זיע"א וכל אחיו ובניו הקדושים זיע"א. ר' ליפא ז"ל נולד ביום ד' בטבת תרע"א בעיירה קריווע שבמארמורש ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
79
באור ליום כ"ו באייר תשס"ד נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה האי גברא יקירא, עובד השי"ת ביראה טהורה, הולך תמים ופועל צדק, הרב החסיד הישיש מוה"ר שלמה פרוכטר ז"ל מקרית ויז'ניץ. הרה"ח ר' שלמה נולד בשנת תר"ע בעיר בארשא שבמארמורש, לאביו הרה"ח ר' אלתר אברהם יוסף ז"ל, ששימש כשו"ב בבארשא למעלה מעשר שנים. שורש המשפחה הרוממה, בה ספג ר' שלמה חינוך לתורה ויראה טהורה, מגיע עד להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבור...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - צדיקים וגדולי ישראל
2017-05-15
0
121
  קהל המונים מסלתה ושמנה של עיר התורה והחסידות בני-ברק, בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות ואלופי תורה, ליוו ביום שישי עש"ק פרשת שלח תשס"ד למנוחות את אחד ומיוחד מגדולי הפוסקים, נזר הרבנים, גודר גדר ועומד בפרץ והעמיד תלמידים הרבה, ה"ה הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר יצחק שלמה אונגר זצ"ל, גאב"ד "חוג חתם סופר", מייסד וראש ישיבת "מחנה אברהם" וחבר הבד"ץ דזכרון מאיר, אשר נסתלק למגי...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
83
ביום ראש חודש אייר תשס"ד נתבקש לשמי מעלה אחד מיחידי סגולה בעדת חסידי ויז'ניץ, הרב החסיד ר' יהושע זאב הלוי מכלוביץ ז"ל. באותו ערב באו חסידים ואנשי מעשה לחלוק כבוד אחרון להאי גברא יקירא, איש חי ורב פעלים לכל דבר שבקדושה אשר בשם "ויז'ניץ" יקרא, ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א וכן כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א. ביום ראש חודש טבת שנת תער"ב נולד ר' יהושע זאב ז"ל בעיר הגדולה שאץ שבמחוז בוקובינא, ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
107
  אור ליום ג' ר"ח ניסן תשס"ד, ליוו המוני אנ"ש ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, את האי גברא יקירא, עתיר הפעלים לתורה לתפילה ולחסד, אהוב למקום ולבריות, הרה"ח מוה"ר אליעזר טסלר ז"ל מפתח תקוה - קרית ויז'ניץ, אשר נלב"ע למגינת לב בשנתו ה-ס"ז לאחר למעלה משנה וחצי של סבל וייסורים. הרה"ח ר' אליעזר נולד בעיר טעמשוואר שברומניה, לאביו הרה"ח ר' משה חיים ז"ל שהיה מנכבדי הקהילה, ולאמו שהית...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
95
  במוצאי ש"ק פרשת כי תשא כ' באדר תשס"ד, התפשטה הידיעה המעציבה על פטירתו בדמי ימיו של האי גברא יקירא, ת"ח וירא ה', איש חסיד, עדין הנפש ואציל הרוח, מחנך דגול אשר העמיד תלמידים הרבה, ה"ה הרה"ח ר' יעקב אברהם טויב ז"ל, מנהל תלמוד תורה ויז'ניץ בלונדון, ששחל"ח לאחר מחלה קשה. קהילת חסידי ויז'ניץ בלונדון איבדה את אחד מטובי בניה-בוניה, אישיות תורנית-חינוכית משכמה ומעלה. במשך כחצי יובל שנים אחז באמת הבנין, ...
נושאים:
תגובות:
זכרונם לברכה - אנ"ש
2017-05-15
0
124
בציריך שבשווייץ נלב"ע בפתאומיות בשב"ק פרשת תצוה תשס"ד, אחד ומיוחד מחשובי תומכי מוסדותינו הקדושים, ת"ח מופלג ויר"ש, מוקיר רבנן ותלמידיהון, ה"ה הרבני מוה"ר פסח ברנזון ז"ל, שבפתאומיות שבק חיים לכל חי ללא עת, בגיל נ"ו, לדאבון כל לב. ר' פסח ז"ל היה בנו יחידו של הנגיד הנכבד האי גברא יקירא אוהב תורה ומוקיר לומדיה, מחשובי תומכי מוסדותינו הק', ר' צבי הערשיל ברנזון ז"ל מציריך, שנלב"ע בשם טוב וב...
קטגוריות