פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 4

נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
57
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אליעזר שהיה עבד איך נעשה שליח לקדש את רבקה כתיב (חיי שרה כ"ד כ"א–כ"ב) והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא, ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וגו'. נשאלתי דעד עתה קראו הכתוב "עבד" ועכשיו התחיל לקראו "איש". ונראה לפרש דהנה אין עבד נעשה שליח לקדש אשה (שו"ע אהע"ז סי' ל"ה ס"ו), וא"כ תקשי דאיך נעשה אליעזר שליח לקדש את רבקה. וכבר עמדו בזה המפרשים, עיין מקנה. אך י"ל בפשיטות דא...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
79
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
על ידי עליית המים לקראת רבקה הבין אליעזר גודל צדקתה כתיב (חיי שרה כ"ד י"ז) וירץ העבד לקראתה. פירש״י לפי שראה שעלו המים לקראתה. יתבאר על פי מה שכתב בס' המקנה שלהי קדושין (פב.) דיש ארבעה יסודות, דומם צומח חי מדבר, וכל אחד מהם משתוקק לעלות במדרגה גבוהה, הדומם רוצה להיות צומח ועל כן נותן הקרקע כח בצמחים היוצאים ממנו, והצומח רוצה להיות חי ועל כן מצויים עשב השדה לבהמות חיות ועופות, והחי והצומח והדומם היה ראוי שירוצו אחרי בני אדם כדי ש...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
50
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא במדרש (בראשית רבה פנ"ט סי"ב) על הכתוב (חיי שרה כ"ד י"א) לעת צאת השואבות, בשעה שאדם הולך ליקח אשה ושמע קל כלביא מנבחים הוא מצית מה אינון אמרין. יש לומר דרך צחות, דקל כלביא היינו קול מדברי לשון הרע, וכאמרם (פסחים קיח.) שהמדבר לשון הרע ראוי ליתנו לכלבים, וכשהולך ליקח אשה ושואל עליה אם היא הגונה וצנועה, הוא מצית אף קל כלביא, הם מדברי לשון הרע, דלמיחוש מיהת בעי. הסימנים שעשה אליעזר בזיווגו של יצחק היו רק במחשבה כתיב (חיי שרה כ"...
נישואין - זיווגי האבות הקדושים
2017-08-09
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אדם הראשון הרגיש שחסר לו בת זוג רק אחרי שקרא שמות כתיב (בראשית ב' י"ט) וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כי השמות שיקרא להם האדם לאו באקראי בעלמא נתנו, כרוב שמות העולם שהם רק בהסכמת הבריות, ברם השמות שנתן אדם הראשון הם מתאימים להבריות לפי מהותם הפנימית, והיינו שאמר, הוא שמו, שהוא שמו האמיתי, וכן כתב הרמב"ן ז"ל. ועל כן ולאדם לא מצא עזר כנגדו, כי מתחילה טרם שנתן שמות להבריות ולא התבונן במהותם, לא ידע האדם שחסר לו בת זוג כי אול...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 331 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 4

עבד איך נעשה שליח לקדש
אליעזר שהיה עבד איך נעשה שליח לקדש את רבקה כתיב (חיי שרה כ"ד כ"א–כ"ב) והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא, ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וגו'. נשאלתי דעד עתה קראו הכתוב "עבד" ועכשיו התחיל לקראו "איש". ונראה לפרש דהנה אין עבד נעשה שליח לקדש אשה (שו"ע אהע"ז סי' ל"ה ס"ו), וא"כ תקשי דאיך נעשה אליעזר שליח לקדש את רבקה. וכבר עמדו בזה המפרשים, עיין מקנה. אך י"ל בפשיטות דאברהם אבינו שחרר לאליעזר כדי שיוכל לקדש את רבקה. ואע"ג דהמשחרר את עבדו עובר בעשה (ברכות מז:), ברם עשה דפריה ורביה אלימא טפי וכמבואר בתוס' ריש חגיגה (ב:) ד"ה לא וגיטין (מא:) ד"ה לא ובבא בתרא (יג.) ד"ה כופין, ודוחה עשה דלעולם בהם תעבודו. [ואף דיש להקשות דאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך (שבת ד.), וא"כ איך עבר אברהם אבינו בעשה דלעולם בהם תעבודו כדי שיזכה יצחק במצות פריה ורביה. וי"ל דמשום הכי כתב אברהם דייתיקי ליצחק בנו וכמו שפירש רש"י (פסוק י') גבי וכל טוב אדוניו בידו, וא"כ נתן אברהם ליצחק את העבד במתנה, ושפיר יכול יצחק לשחרר את עבדו כדי שהוא עצמו יוכל לקיים פריה ורביה]. ברם מכיון שאברהם היה מסופק אם אמנם ימצא אליעזר זיווג הגון ליצחק א"כ לא היה יכול לשחררו מיד במוחלט, דשמא לא ימצא זיווג הגון וא"כ עבר על העשה בחנם, ולכן התנה אברהם אבינו שהשחרור יחול רק בשעה שיצטרך
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
כגודל מעשיה
על ידי עליית המים לקראת רבקה הבין אליעזר גודל צדקתה כתיב (חיי שרה כ"ד י"ז) וירץ העבד לקראתה. פירש״י לפי שראה שעלו המים לקראתה. יתבאר על פי מה שכתב בס' המקנה שלהי קדושין (פב.) דיש ארבעה יסודות, דומם צומח חי מדבר, וכל אחד מהם משתוקק לעלות במדרגה גבוהה, הדומם רוצה להיות צומח ועל כן נותן הקרקע כח בצמחים היוצאים ממנו, והצומח רוצה להיות חי ועל כן מצויים עשב השדה לבהמות חיות ועופות, והחי והצומח והדומם היה ראוי שירוצו אחרי בני אדם כדי שיהנו מהם ויתעלו לבחינת מדבר, אולם זה רק באדם צדיק כי אז יש מעליותא שיתעלו על ידו לבחינת מדבר, אבל קלקלתי את מעשי וקפחתי את פרנסתי, שהאדם המקלקל מעשיו, כל הברואים בורחים ממנו כי אין שום מעליותא להתעלות למדרגת מדבר אם הוא חוטא ח"ו עיי"ש. והנה כשראה אליעזר שהמים עולים לקראת רבקה, כי המים שהוא דומם השתוקק שרבקה הצדקת תיהנה ממנו ויתעלו המים, מזה הבין שהיא צדקת, ועל כן וירץ לקראתה.   
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
למיחש ללשון הרע בלקיחת אשה
איתא במדרש (בראשית רבה פנ"ט סי"ב) על הכתוב (חיי שרה כ"ד י"א) לעת צאת השואבות, בשעה שאדם הולך ליקח אשה ושמע קל כלביא מנבחים הוא מצית מה אינון אמרין. יש לומר דרך צחות, דקל כלביא היינו קול מדברי לשון הרע, וכאמרם (פסחים קיח.) שהמדבר לשון הרע ראוי ליתנו לכלבים, וכשהולך ליקח אשה ושואל עליה אם היא הגונה וצנועה, הוא מצית אף קל כלביא, הם מדברי לשון הרע, דלמיחוש מיהת בעי. הסימנים שעשה אליעזר בזיווגו של יצחק היו רק במחשבה כתיב (חיי שרה כ"ד י"ד) והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. ויל"ד כפל הלשון אותה הוכחת ובה אדע. ורש"י פירש אותה הוכחת ראויה היא לך שתהא גומלת חסדים, ובה אדע לשון תחנה הודע לי בה. והרמב"ן הקשה דאם כן הול"ל ידעתי כי באמת אותה הוכחת לעבדך ליצחק. ולענ"ד י"ל דהנה בחולין (צה:) אמר רב כל ניחוש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש. והקשו תוס' דאליעזר גופיה היאך ניחש למ"ד בסנהדרין (נו:) דבן נח מצווה על הכישוף. אולם בכסף משנה (פי"א מעכו"ם ה"ד) הביא מהר"ן חולין (צה:) דהא דאסור לנחש היינו אם תולה מעשיו בסימן שאין הסברא נותנת שיהא גורם תועלת לדבר או נזק, כגון פתו נפלה לו מידו וכדומה, אבל הלוקח סימנים בדבר שהסברא מכרעת שהם מורים תועלת הדבר או בנזקן אין זה נחש, שהרי כל עסקי העולם כך הם, ואליעזר
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
זיווגי האבות הקדושים
אדם הראשון הרגיש שחסר לו בת זוג רק אחרי שקרא שמות כתיב (בראשית ב' י"ט) וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כי השמות שיקרא להם האדם לאו באקראי בעלמא נתנו, כרוב שמות העולם שהם רק בהסכמת הבריות, ברם השמות שנתן אדם הראשון הם מתאימים להבריות לפי מהותם הפנימית, והיינו שאמר, הוא שמו, שהוא שמו האמיתי, וכן כתב הרמב"ן ז"ל. ועל כן ולאדם לא מצא עזר כנגדו, כי מתחילה טרם שנתן שמות להבריות ולא התבונן במהותם, לא ידע האדם שחסר לו בת זוג כי אולי ימצא לו זוג בין הבריות, אבל עכשיו שנתן להן שמות ע"י התבוננות בטבעם ומהותם, אז ראה ונוכח לדעת כי לא מצא עזר כנגדו שיהא ראוי בשביל עצמו. רק אחרי העקידה שראה אברהם שהוטבע ביצחק מדת מסירות נפש דאג להשיאו אשה לכל מאורע של שמחה צריכים למצוא רמז בפרשת השבוע, והנה בפרשיות הללו – וירא חיי שרה תולדות ויצא וישלח — עיקר הסיפורים הם על נשיאת אשה וילדיהם של האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, להראות שמציאת זיווג הגון הוא היסוד לחיי איש מישראל. ואמרו (עיין בראשית רבה פ״ע ס"ו) מעשה אבות סימן לבנים. ואמרו סימן לבנים, כי הסימן הוא רק נקודה אחת, וכמו שאמרו (גיטין כז:) נקב יש בצד אות פלונית הוי סימן מובהק. ונקודה זו רומזת לענינים עמוקים (וכמו שראיתי בכתי״ק הגה״ק ר' נתן אדלר זצ״ל שציין בגליון ספריו נקודות לקושיות גדולות). כמו כן כל מעשה אבות הוא רק כסימן קטן, אשר יש לדרוש מהם תילי תילי
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות