פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

נישואין - סעודת שידוכין
2017-08-09
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איך זוכין שהאבות שבעולם העליון באים לשמחת בניהם איתא בספרים (עיין זוה"ק פנחס ריט.) האבות שבעולם העליון באים לשמחת בניהם. ולכאורה איך זוכין לכך. אך איתא בירושלמי (גיטין פ"ו ה"ז) רבי כד הוי מקשייה על דרבי יוסי אמר, אנן עליבייה מקשייא על דרבי יוסי, שכשם שבין קדשי קדשים לבין חולי חולין, כך בין דורנו לדורו של רבי יוסי, אמר רבי ישמעאל ב"ר יוסי כשם שבין זהב לעפר כך בין דורנו לדורו של אבא. ופירש פני משה, דרבי ישמעאל ב"ר יוסי להוסיף ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 330 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 1

דרוש לסעודת שידוכין
איך זוכין שהאבות שבעולם העליון באים לשמחת בניהם איתא בספרים (עיין זוה"ק פנחס ריט.) האבות שבעולם העליון באים לשמחת בניהם. ולכאורה איך זוכין לכך. אך איתא בירושלמי (גיטין פ"ו ה"ז) רבי כד הוי מקשייה על דרבי יוסי אמר, אנן עליבייה מקשייא על דרבי יוסי, שכשם שבין קדשי קדשים לבין חולי חולין, כך בין דורנו לדורו של רבי יוסי, אמר רבי ישמעאל ב"ר יוסי כשם שבין זהב לעפר כך בין דורנו לדורו של אבא. ופירש פני משה, דרבי ישמעאל ב"ר יוסי להוסיף בא על רבי בהפלגה יתירה שהעפר לגבי זהב אינו נחשב לכלום. ולענ"ד יש לומר גם להיפוך, דקדשי קדשים אין לו שום נגיעה לחולי חולין, שהוא פחות מחולין שנעשו על טהרת הקודש, ונמצא דאין לנו שום שייכות לדורות עברו, ועל כן אמר רבי ישמעאל ב"ר יוסי דהדמיון בין דורנו לדור הקודם הוא כדמיון העפר לזהב, דבאמת הזהב נמצא בתוך העפר, אלא שצריך לחטט אחריו ולנקות ולצרף את הסיגים ואז מוצאים את הזהב, כמו כן אף אם אנו רק בבחינת עפר, אבל אם מנקים היטב את חדרי לבינו מוצאים בתוכינו את בחינת האבות שהוא זהב. והעצה לזה שלא נתבייש מאבותינו, דאיתא בירושלמי שקלים (פ"ב ה"ה) א"ר גידל האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל השמועה כאלו עומד לנגדו. וא"כ כשאומרים דבר שמועה מאבותינו, הם מתלבשים בתורתם, וזה שאומר השמועה מתלבש ג"כ בתורתם, וכשרואים אותנו על ידי התורה אז גם אנו חשובים בעיניהם. ועפ"ז יש להעיר במה שכתב
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות