פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 7

נישואין - איש ואשה זכו
2017-08-09
0
43
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (תצא כ"ב ח') כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. יש לומר בדרך מוסר, שכשבא לבנות בית חדש שנשא אשה, ועשית מעקה שיעשה גדרים וסייגים לקדושה וטהרה.   ...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-08-09
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (שופטים כ' ז') ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. כתב תרגום יונתן, ומאן גברא דקדיש אתתא ולא נסבה יהך ויתוב לביתיה דלא יגרום ליה חובא דלא חדי באנתתיה. ולכאורה צריך עיון, כיון שעדיין לא לקחה בנישואין א"כ ליכא חיוב לשמח את אשתו ומה חובה איכא.  ויש לומר על פי המבואר במנחות (מא.) דבעידנא דריתחא עונשין גם על מצות עשה כשלא הכניס עצמו לכלל חיוב, וכשהולך בלי ארבע כנפות ופטור מהציצית הרי הוא נ...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-08-08
0
34
נושאים:
תגובות:
 כתיב (ויקרא א' ב') אדם כי יקריב מכם. איתא בזוהר הקדוש (ויקרא ה:) לאפוקי מאן דלא נסיב אתתא קרבניה לאו קרבן, דלאו איהו אדם והוי בעל מום עיי"ש. וי"ל על פי מה שהקשה מהר"ל מפראג – והובא בתשובות חכם צבי (סימן מ"ט) –  דאיך מביאין חטאת מי שהוא פחות מבן עשרים, הלא אמרו חכמינו ז"ל (שבת פט:) שאין בית דין של מעלה עונשין פחות מבן עשרים, וחטאת ליכא אלא במי שהוא זדונו בכרת ובפחות מבן עשרים ליכא כרת עיי"ש. ויש לומר דסבירא ליה להזוהר לא...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-08-08
0
25
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (תרומה כ"ה ח'–ט') ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. פירש"י וכן תעשו לדורות. יש לרמז, שלשם הקמת דור ישרים יבורך צריך שהאדם יעשה משכנו הוא ביתו בתבנית המשכן וכליו שבצירוף השולחן הרומז לגשמיות יהיה הארון והמנורה הרומזים על תורה יחדיו תואמים, ועל ידי זה יהיה משכן ה' הראוי להשרות שכינתו שם, והיינו וכן תעשו לדורות. ...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-07-12
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (תרומה כ"ה ח'–ט') ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. פירש"י וכן תעשו לדורות. יש לרמז, שלשם הקמת דור ישרים יבורך צריך שהאדם יעשה משכנו הוא ביתו בתבנית המשכן וכליו שבצירוף השולחן הרומז לגשמיות יהיה הארון והמנורה הרומזים על תורה יחדיו תואמים, ועל ידי זה יהיה משכן ה' הראוי להשרות שכינתו שם, והיינו וכן תעשו לדורות. ...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-07-12
0
49
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אמרו חכמינו ז"ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. יש לפרש על פי מה שנאמר (שלח י"ג ט"ז) ויקרא משה להושע בן נון יהושע. פירש"י, התפלל עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים. ונראה לפרש, דהנה המרגלים אמרו (שלח י"ג ל"ב) "ארץ אוכלת יושביה", והכונה על פי המבואר בקדמונים שהמרגלים טענו טוב לנו לשבת במדבר ולהתפרנס ממן ולעסוק בתורה, אבל בבואנו לארץ נצטרך לעסוק בענינים ארציים של עולם הזה ונתבטל מדברי תורה. והיינו ארץ אוכלת י...
נישואין - איש ואשה זכו
2017-07-12
0
54
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אמרו חכמינו ז"ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן. ויש לפרש על פי מה שנאמר (תשא ל' י"ג) זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. פירש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו. ובחידושי חת"ס הביא בשם חז"ל שנתקשה משה רבינו במטבע של מחצית השקל, ועיין מדרש (במדבר רבה פי"ב ס"ג) ותוס' מנחות (כט.) ד"ה שלשה. ויבואר ענין מטבע של אש, שנתקשה משה רבינו דאמאי צוה הקב"ה ליתן מחצית השקל, ה...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 328 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 7

הנושא אשה עליו לעשות גדרים וסייגים
כתיב (תצא כ"ב ח') כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. יש לומר בדרך מוסר, שכשבא לבנות בית חדש שנשא אשה, ועשית מעקה שיעשה גדרים וסייגים לקדושה וטהרה.  
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
ושמח את אשתו אשר לקח
כתיב (שופטים כ' ז') ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. כתב תרגום יונתן, ומאן גברא דקדיש אתתא ולא נסבה יהך ויתוב לביתיה דלא יגרום ליה חובא דלא חדי באנתתיה. ולכאורה צריך עיון, כיון שעדיין לא לקחה בנישואין א"כ ליכא חיוב לשמח את אשתו ומה חובה איכא.  ויש לומר על פי המבואר במנחות (מא.) דבעידנא דריתחא עונשין גם על מצות עשה כשלא הכניס עצמו לכלל חיוב, וכשהולך בלי ארבע כנפות ופטור מהציצית הרי הוא נענש משום שלא הכניס עצמו לכלל חיוב המצוה. והוא הדין הכא דכיון שלא נשאה עדיין נמצא שלא הכניס עצמו לכלל חיוב לשמח את אשתו, וכשהולך למלחמה דהוי עידנא דריתחא יתכן שיענש על זה שלא הכניס עצמו לכלל חיוב לשמח את אשתו, ולכן חוזר כדי להכניס עצמו לכלל מצוה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע כי מצוה מגיני ומצלי.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
מי שלא נשא אשה אין קרבנו קרבן
 כתיב (ויקרא א' ב') אדם כי יקריב מכם. איתא בזוהר הקדוש (ויקרא ה:) לאפוקי מאן דלא נסיב אתתא קרבניה לאו קרבן, דלאו איהו אדם והוי בעל מום עיי"ש. וי"ל על פי מה שהקשה מהר"ל מפראג – והובא בתשובות חכם צבי (סימן מ"ט) –  דאיך מביאין חטאת מי שהוא פחות מבן עשרים, הלא אמרו חכמינו ז"ל (שבת פט:) שאין בית דין של מעלה עונשין פחות מבן עשרים, וחטאת ליכא אלא במי שהוא זדונו בכרת ובפחות מבן עשרים ליכא כרת עיי"ש. ויש לומר דסבירא ליה להזוהר לאמת כן, והנה שיעור נשואין הוא עד בן עשרים ואז אומר הקב"ה תיפח עצמותיו (קידושין כט:), ועל כן טרם שנשא אשה שאז הוא פחות מבן עשרים לא שייך ביה קרבן, דקרבן בא לכפר כלפי עונש שמים ובפחות מבן עשרים ליכא עונש שמים.  ומה שתלה הזוהר דוקא בנסיבת אתתא ולא בבן עשרים, יש לומר דכשנסיב אתתא פחות מבן עשרים באמת יש עליו עונש שמים כשחטא דהוה ליה גברא שלימא, די"ל דהא דאין עונשין פחות מבן עשרים הוא משום דבפחות מבן עשרים הוי בעל מום דלא נסיב אתתא ואינו גברא שלימא דלחייב בעונשין, וכשנשא אשה בפחות מבן עשרים הו"ל גברא שלימא ויש לו דין שמים. ועל כן תלוי הקרבן בנסיבת אתתא. ובדרך מוסר יש לומר, דהנה הקרבן בא לרמז שהאדם עצמו צריך למסור נפשו להשי"ת וכמו שהאריכו המפרשים בזה, והנה עיקר מסירות הנפש נצטרך אחרי שנשא אשה שאז מתעוררים כל מיני נסיונות אשר צריך להתגבר עליהם, ועל כן הקרבן שהוא מוסר נפשו לפנ
נכתב על ידי:
הרה |
זכויות יוצרים:
©
תבנית המשכן וכליו יהיו דוגמא לאדם להקמת ביתו לדורות
כתיב (תרומה כ"ה ח'–ט') ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. פירש"י וכן תעשו לדורות. יש לרמז, שלשם הקמת דור ישרים יבורך צריך שהאדם יעשה משכנו הוא ביתו בתבנית המשכן וכליו שבצירוף השולחן הרומז לגשמיות יהיה הארון והמנורה הרומזים על תורה יחדיו תואמים, ועל ידי זה יהיה משכן ה' הראוי להשרות שכינתו שם, והיינו וכן תעשו לדורות.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
תבנית המשכן וכליו יהיו דוגמא לאדם להקמת ביתו לדורות
כתיב (תרומה כ"ה ח'–ט') ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. פירש"י וכן תעשו לדורות. יש לרמז, שלשם הקמת דור ישרים יבורך צריך שהאדם יעשה משכנו הוא ביתו בתבנית המשכן וכליו שבצירוף השולחן הרומז לגשמיות יהיה הארון והמנורה הרומזים על תורה יחדיו תואמים, ועל ידי זה יהיה משכן ה' הראוי להשרות שכינתו שם, והיינו וכן תעשו לדורות.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
איש ואשה זכו שכינה ביניהם צירוף גשמיות לרוחניות
אמרו חכמינו ז"ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. יש לפרש על פי מה שנאמר (שלח י"ג ט"ז) ויקרא משה להושע בן נון יהושע. פירש"י, התפלל עליו י"ה יושיעך מעצת מרגלים. ונראה לפרש, דהנה המרגלים אמרו (שלח י"ג ל"ב) "ארץ אוכלת יושביה", והכונה על פי המבואר בקדמונים שהמרגלים טענו טוב לנו לשבת במדבר ולהתפרנס ממן ולעסוק בתורה, אבל בבואנו לארץ נצטרך לעסוק בענינים ארציים של עולם הזה ונתבטל מדברי תורה. והיינו ארץ אוכלת יושביה, שהענינים הארציים והגשמיים מכלים ומשעבדים את יושביה. אולם יהושע וכלב השיבו (שלח י"ג ז'–ח') "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו". כלומר שע"י שמקיימים מצוות התלויות בארץ ממילא מתעלים כל עניני הארציות ונעשים דברים שבקדושה בבחינת בכל דרכיך דעהו, והיינו "והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו", שאדרבה הארץ תיכנע לנו ע"י שנגביר את הצורה על החומר. והנה אמרו חז"ל (מנחות כט:) על הכתוב (ישעיה כ"ו ד') כי בי"ה ה' צור עולמים, שעולם הזה נברא בה"א ועולם הבא ביו"ד, ותכלית ישראל הוא לאחד ענין יו"ד וה"א שגם עולם הזה יהיה בבחינת עולם הבא, על ידי שיקדשו גם את הענינים הגשמיים ויעלוהו למדרגת רוחניות. וזה שהתפלל משה י"ה יושיעך מעצת מרגלים, שע"י שתתוסף אות י' על שמך ויהיה י"ה, ממילא תעלה ל
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
איש ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם
אמרו חכמינו ז"ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן. ויש לפרש על פי מה שנאמר (תשא ל' י"ג) זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש. פירש"י, הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו. ובחידושי חת"ס הביא בשם חז"ל שנתקשה משה רבינו במטבע של מחצית השקל, ועיין מדרש (במדבר רבה פי"ב ס"ג) ותוס' מנחות (כט.) ד"ה שלשה. ויבואר ענין מטבע של אש, שנתקשה משה רבינו דאמאי צוה הקב"ה ליתן מחצית השקל, הא יותר ראוי ליתן שקל שלם, דהנה כתיב (מלאכי א' ח') הקריבהו נא לפחתיך, שאין כבוד לפני הקב"ה להביא לפניו דבר שאינו שלם – עיין מג"א (סי' נ"ג סק"ח) – ועל כן בקרבן בעינן דוקא שיהא תמים ולא בעל מום. ולפי זה צריך עיון למה ציוה הקב"ה להביא דוקא מחצית השקל שאין בו חשיבות וכדאמרינן (ברכות לט:) שמברך על השלימה, ואף להוסיף לצוות העשיר לא ירבה, ומשמע דהקפידא הוא דוקא חצי דבר ולא דבר. וזה שנתקשה בו משה. אולם זה מרמז כי כל ישראל הוא רק בבחינת חצי, והחצי השני הוא במה שמתאחד עם ישראל חבירו. ברם תקשי דאיך יתאחדו שני מטבעות של כסף דעדיין הם שני חצאים, ועל כן הראה הקב"ה מטבע של אש, כי האש שבמטבע תעשה אותם לאחדים, כי טבע האש שכאשר נוגע בה אש אחרת הם מתאחדים אש אוכלה אש, ובזה הבין משה כי האש מצרפתן להיות אחדים. וזה שאמרו איש ואשה זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן, והוא דהא דאיכא מעלה בצ
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות