פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 5

נישואין - שמחת חתן וכלה
2017-07-12
0
1557
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתב הרמב"ם (פ"א מאבל ה"א) משה תיקן להם לישראל שבעת ימי המשתה. וצריך ביאור שמצינו מצוה לשמוח בחתן שבעת ימים, מה שלא מצינו כן בשאר מצוות. ורק בחינוך המשכן מצינו שבעת ימי המילואים, וכן בחינוך בית המקדש על ידי שלמה המלך כדאיתא במלכים (א' ח') ובגמרא מועד קטן (ט.) עיי"ש. ונראה דרש"י כתב (ר"פ בראשית) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, בשביל תורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. נמצא דתכלית הבריאה היא רק משום ישראל ומשום ...
נישואין - שמחת חתן וכלה
2017-07-12
0
34
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אמרו חכמינו ז"ל (ברכות ו:) כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. ויש לומר הכוונה בזה, דהנה כל בית יהודי הוא מקדש מעט, שהרי איתא בסוטה (יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, והנה כל בית שנבנה בישראל מוסיף לבינה בבית המקדש שלמעלה, ועל כן כשמשמחים אותם הרי זה כאילו נבנה אחת מחורבות ירושלים, ונוסף למעלה שורת לבנים בבית המקדש. ...
נישואין - שמחת חתן וכלה
2017-07-12
0
35
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
בש"ס ברכות (ו:) איתא, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, שנאמר (ירמיה ל"ג י"א) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צב', ואם משמחו מה שכרו, א"ר יהושע בן לוי זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות, שנאמר (יתרו י"ט ט"ז) ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול השופר וגו' והאלקים יעננו בקול. והנה בגליון הש"ס לזקיני הקדוש רבינו עקיבא איגר זי"ע, מציין ל...
נישואין - שמחת חתן וכלה
2017-07-12
0
47
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
אמרו חכמינו ז״ל (ברכות ו:) המשמח חתן וכלה כאלו בנה אחת מחורבות ירושלים. מזה מוכח דשמחת חתן וכלה היא שמחתן של כל ישראל. דירושלים לא נתחלקה לשבטים (מגילה כו:), ועל ידי שמשמחים חתן וכלה נבנית חורבה בירושלים השייכת לכל, נמצא דכל אחד נהנה מזה, ועל כן הוא שמחת כל אחד ואחד. ועל פי זה יש לפרש הא דאמרו (שם) דהנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, דהרי ע״י סעודת חתן הרי הוא נהנה, שהרי נבנה חורבה אחת בירושלים שהוא גם חלקו, וא״כ בדין הוא שישמח את החת...
נישואין - שמחת חתן וכלה
2017-07-12
0
36
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתב בשו"ע אהע"ז (סי' ס"ה) מצוה גדולה לשמח חתן וכלה. וצריך ביאור מה לשון גדולה. ויש לומר על פי מה שכתב הרמב"ם (פי"ד מאבל ה"א), דמצות עשה מדבריהם לשמח חתן וכלה משום גמילות חסד, ויסודו ממצות ואהבת לרעך כמוך, שתעשה לאחרים אותו דבר שתרצה שאחרים יעשו לך עיי"ש. והנה אמרו בתורת כהנים (קדושים י"ט י"ח) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, הרי שמצוה זו היא יתד שהכל תלוי בה והוא כלל גדול בתורה, ועל כן אמרו שמצוה גדולה לשמח חתן וכלה, כי הו...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 327 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 5

ענין יום השביעי של שבעת ימי המשתה
כתב הרמב"ם (פ"א מאבל ה"א) משה תיקן להם לישראל שבעת ימי המשתה. וצריך ביאור שמצינו מצוה לשמוח בחתן שבעת ימים, מה שלא מצינו כן בשאר מצוות. ורק בחינוך המשכן מצינו שבעת ימי המילואים, וכן בחינוך בית המקדש על ידי שלמה המלך כדאיתא במלכים (א' ח') ובגמרא מועד קטן (ט.) עיי"ש. ונראה דרש"י כתב (ר"פ בראשית) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, בשביל תורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית. נמצא דתכלית הבריאה היא רק משום ישראל ומשום תורה. וא"כ בכל חתן וכלה שהם עתידין להעמיד דור חדש של ישראל שיעסקו בתורה, מגיעה בריאת הקב"ה לידי תכליתה. וכיון שהעולם נברא בשבעה ימים, וכמו שכתבו תוס' סנהדרין (לח.) ד"ה חצבה עמודיה שבעה, דבשבעה ימים נברא העולם, שאע"פ שבששה ימים נברא העולם, מכל מקום היה חסר מנוחה עד שבא שבת בא מנוחה, והיינו דכתיב ויכל אלקים ביום השביעי עכ"ד. נמצא דהעולם מורכב משבעה חלקי בריאה, ועל כן בחתן וכלה שעל ידם באה בריאת העולם לידי תכליתה, צריכים לשמוח שבעה ימים, כל יום נגד אחד משבעת ימי הבריאה. ששמחים אנו בשמחתו של הקב"ה שמעשיו בבריאת העולם בא לידי תכליתו ורצונו. וכמו כן בחינוך המשכן ובית המקדש שמחו שבעה ימים, דהמשכן ובית המקדש הם המשך לנתינת התורה במעמד הר סיני, וכמו שכתב הרמב"ן (ר"פ תרומה) דהקמת המשכן הוא המשך למתן תורה שהוא מקום השראת השכינה עיי"ש, ונמצא שבשעת הקמת המשכן והמקדש באה
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הענין שהמשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים
אמרו חכמינו ז"ל (ברכות ו:) כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. ויש לומר הכוונה בזה, דהנה כל בית יהודי הוא מקדש מעט, שהרי איתא בסוטה (יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, והנה כל בית שנבנה בישראל מוסיף לבינה בבית המקדש שלמעלה, ועל כן כשמשמחים אותם הרי זה כאילו נבנה אחת מחורבות ירושלים, ונוסף למעלה שורת לבנים בבית המקדש.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הטעם שהמשמח חתן שכרו דוקא שזוכה לתורה
בש"ס ברכות (ו:) איתא, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, שנאמר (ירמיה ל"ג י"א) קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צב', ואם משמחו מה שכרו, א"ר יהושע בן לוי זוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות, שנאמר (יתרו י"ט ט"ז) ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול השופר וגו' והאלקים יעננו בקול. והנה בגליון הש"ס לזקיני הקדוש רבינו עקיבא איגר זי"ע, מציין למג"א או"ח (סי' קנ"ו סק"א) עיי"ש. והמג"א שם בסימן קנ"ו העתיק את כל המימרות המובאות בגמרא ולא נפסקו בשו"ע. אבל מימרא זו נפסקה להלכה בטור אהע"ז (סי' ס"ה) מצוה גדולה לשמח חתן וכלה וכל שאינו משמחו עובר בחמשה קולות וכו'. וצריך ביאור, מדוע המשמחו שכרו דוקא שזוכה לתורה שניתנה בחמשה קולות. ונראה לפרש, על פי מה דאיתא בש"ס מגילה (ג:) מבטלים תלמוד תורה להכנסת כלה לחופה. ונפסק בשו"ע אהע"ז (סי' ס"ה ס"א) עיי"ש. ולכאורה יאמר האדם בלבו, הרי לא כדאי להתבטל מתלמוד תורה וללכת לשמחת חתן וכלה, כי בזמן היקר הזה אפשר ללמוד עוד כמה דפים, ותורה מה תהא עליה. ולזה הבטיחה הגמרא להמשמח חתן וכלה, שלא יחשוש שמא יגרום לו השמחה לביטול תורה ח"ו, אלא אדרבה ע"י שישמח חתן וכלה זוכה לתורה, וכמה שישמח ויטרח יותר בשמחת חתן וכלה יוסיפו לו עוד קולות של תורה לאין ערוך. והנה
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
שמחת חתן וכלה היא שמחתן של כל ישראל
אמרו חכמינו ז״ל (ברכות ו:) המשמח חתן וכלה כאלו בנה אחת מחורבות ירושלים. מזה מוכח דשמחת חתן וכלה היא שמחתן של כל ישראל. דירושלים לא נתחלקה לשבטים (מגילה כו:), ועל ידי שמשמחים חתן וכלה נבנית חורבה בירושלים השייכת לכל, נמצא דכל אחד נהנה מזה, ועל כן הוא שמחת כל אחד ואחד. ועל פי זה יש לפרש הא דאמרו (שם) דהנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות, דהרי ע״י סעודת חתן הרי הוא נהנה, שהרי נבנה חורבה אחת בירושלים שהוא גם חלקו, וא״כ בדין הוא שישמח את החתן שהרי הוא נהנה ממנו.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
מצוה גדולה לשמח חתן וכלה
כתב בשו"ע אהע"ז (סי' ס"ה) מצוה גדולה לשמח חתן וכלה. וצריך ביאור מה לשון גדולה. ויש לומר על פי מה שכתב הרמב"ם (פי"ד מאבל ה"א), דמצות עשה מדבריהם לשמח חתן וכלה משום גמילות חסד, ויסודו ממצות ואהבת לרעך כמוך, שתעשה לאחרים אותו דבר שתרצה שאחרים יעשו לך עיי"ש. והנה אמרו בתורת כהנים (קדושים י"ט י"ח) ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, הרי שמצוה זו היא יתד שהכל תלוי בה והוא כלל גדול בתורה, ועל כן אמרו שמצוה גדולה לשמח חתן וכלה, כי הוא מכלל מצות ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה. ועדיין צריך ביאור, אמאי איכא מצוה לשמח חתן וכלה, הלא הם שמחים בלאו הכי, דהא כתיב (בראשית ב' י"ח) לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, וא"כ כשמצא עזר כנגדו וזכה לטוב הרי הוא ודאי שמח ואמאי צריכים אחרים לשמחו. אולם י"ל, דהנה כשמתבוננים במצות נישואין שהיא לקיום המין, הרי זה מורה שהאדם אינו נצחי, כי אלו היה נצחי, לא היה צורך לנשואין ולפרות ולרבות. נמצא שהנישואין של חתן וכלה מזכיר להם כי האדם אינו נצחי בעולם הזה. והיינו דאמרו בש"ס ברכות (לא.) דאמרו לאמימר בהילולא לישרי לן מר, ואמר להו ווי לן דמיתנן, אמרו לו ואנן מה נענה אבתריה, אמר להם הי תורה והי מצוה דמגנו עלן. ור"ל דאמר בבי הילולא ווי לן דמיתנן שהנישואין מזכיר שהאדם מעותד למות, דאל"כ לא היה צורך בנישואין, אלא דא"כ באמת שמחה מה זו עושה הלא טוב לו שלא נברא משנברא. אולם
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות