פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 2

נישואין - הקידושין
2017-07-11
0
24
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתב בס' הקדוש מעשה רוקח על משניות מסכת גיטין, שרבינו הקדוש סידר יסוד מסכת גיטין על כנסת ישראל שנתגרשו בעונותיהן שתי פעמים ממקדש ראשון ושני, ולכן יסדו חכמינו ז"ל במסכתא זו מעשה החורבן – בפרק הניזקין (נה:) – וגם בפרק קמא (ז.) הסר המצנפת והרם העטרה דקאי על החורבן, וגם בפרק בתרא (פח.) לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו עבודה זרה, וגם דרש ונושנתם (שם), כל זה מורה בפירוש שיסוד מסכתא זו קאי על שני החורבנות שנתגרשו בעונותיהן עיי"ש. וביאורו, דהנ...
נישואין - הקידושין
2017-07-11
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא בקידושין (פב.) מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. על פי זה י"ל הדרן לשלב סיום המסכתא עם התחלתה, דבריש פ"ק (ב.) אמרו האשה נקנית, ובגמרא פריך מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, ומשני משום דבעי למיתני כסף, וכסף מנא לן גמר קיחה קיחה משדה עפרון, וקיחה איקרי קנין דכתיב השדה אשר קנה אברהם עיי"ש. ולכאורה קשה הלא הני קראי נאמרו קודם מתן תורה ואיך נלמד מהם דיני התורה, אולם התירוץ הוא דהלא קיים אברהם אבינו ע"ה כל התורה עד שלא ניתנה, וא...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 325 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 2

כנסת ישראל והקב"ה בחינת קידושי איש ואשה
כתב בס' הקדוש מעשה רוקח על משניות מסכת גיטין, שרבינו הקדוש סידר יסוד מסכת גיטין על כנסת ישראל שנתגרשו בעונותיהן שתי פעמים ממקדש ראשון ושני, ולכן יסדו חכמינו ז"ל במסכתא זו מעשה החורבן – בפרק הניזקין (נה:) – וגם בפרק קמא (ז.) הסר המצנפת והרם העטרה דקאי על החורבן, וגם בפרק בתרא (פח.) לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו עבודה זרה, וגם דרש ונושנתם (שם), כל זה מורה בפירוש שיסוד מסכתא זו קאי על שני החורבנות שנתגרשו בעונותיהן עיי"ש. וביאורו, דהנה כנסת ישראל עם הקב"ה הם כדוגמת איש ואשתו כביכול, וכמאמר הנביא (הושע ב' כ"א-כ"ב) "וארשתיך לי לעולם וארשתיך בצדק ובמשפט וגו' וארשתיך לי באמונה וגו'". ושלש לשונות האירושין הן נגד שלשת הדרכים שהאשה נקנית בהן (קידושין ב.). ובש"ס ברכות (לה:) אין אביו אלא הקב"ה ואין אמו אלא כנסת ישראל. ובש"ס תענית (כו:) על הכתוב (שיר השירים ג' י"א) צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה (במלך שהשלום שלו. רש"י), בעטרה שעטרה לו אמו (כנסת ישראל. רש"י), ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש. הרי שישראל והקב"ה נתחתנו על ידי מתן תורה, ובית המקדש הוא בית חתנות מקום השראת השכינה בקרב ישראל. ולרמז זה אמרו (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ופירש"י שהרי חלק את שמו ושיכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה עכ"ל. והטעם דדוקא שם י"ה נרמז באיש
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הענין שקידושי אשה בכסף נלמד מאברהם שקנה שדה עפרון
איתא בקידושין (פב.) מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה עד שלא ניתנה. על פי זה י"ל הדרן לשלב סיום המסכתא עם התחלתה, דבריש פ"ק (ב.) אמרו האשה נקנית, ובגמרא פריך מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, ומשני משום דבעי למיתני כסף, וכסף מנא לן גמר קיחה קיחה משדה עפרון, וקיחה איקרי קנין דכתיב השדה אשר קנה אברהם עיי"ש. ולכאורה קשה הלא הני קראי נאמרו קודם מתן תורה ואיך נלמד מהם דיני התורה, אולם התירוץ הוא דהלא קיים אברהם אבינו ע"ה כל התורה עד שלא ניתנה, ואם כן ודאי קנה שדה עפרון גם כדין תורה ושפיר ילפינן מיניה. נמצא דמסיום המסכתא אנו מבינים את תחילת המסכתא. ועיין תוס' ישנים יומא (כח:) ד"ה ואנן, דתנא מאברהם גמיר שבקי בהלכה היה, ואע"פ שקודם מתן תורה היה.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות