פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

נישואין - אירוסין
2017-07-11
0
17
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
מה שאין מברכין מקדש עמו ישראל "בקידושין וחופה" חכמינו ז״ל תקנו לומר בברכת אירוסין, ברוך אתה ה׳ מקדש עמו ישראל בחופה וקדושין. והקשה הרא״ש (כתובות ז.) הא קידושין קודמין לחופה והוי לן למימר קידושין ואחר כך חופה. ויש לומר, על פי מה שכתב בהקדמת ספר המקנה (אות א׳), שהקב״ה קידש את ישראל – וכענין וארשתיך לי לעולם – על ידי ביזת מצרים וביזת הים, שהם קידושי כסף, והחופה היתה על ידי שכפה עליהם הר כגיגית בשעת מתן תורה שהיא כחופה, אולם ה...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 324 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 1

מה שאין מברכין מקדש עמו ישראל "בקידושין וחופה"
מה שאין מברכין מקדש עמו ישראל "בקידושין וחופה" חכמינו ז״ל תקנו לומר בברכת אירוסין, ברוך אתה ה׳ מקדש עמו ישראל בחופה וקדושין. והקשה הרא״ש (כתובות ז.) הא קידושין קודמין לחופה והוי לן למימר קידושין ואחר כך חופה. ויש לומר, על פי מה שכתב בהקדמת ספר המקנה (אות א׳), שהקב״ה קידש את ישראל – וכענין וארשתיך לי לעולם – על ידי ביזת מצרים וביזת הים, שהם קידושי כסף, והחופה היתה על ידי שכפה עליהם הר כגיגית בשעת מתן תורה שהיא כחופה, אולם הקידושין בביזת מצרים וביזת הים היה על תנאי שיקבלו ישראל את התורה, וכנאמר (שמות ג׳ י"ב) בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה עיי״ש. נמצא דהקידושין של כסף שהוא ביזת מצרים וביזת הים, לא נגמרו רק בשעת החופה, דהיינו כשכפה עליהם את ההר בשעת מתן תורה, ובשעת החופה חלו הקידושין למפרע. וזה שתקנו חז״ל לומר מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, קודם חופה ואחר כך קידושין, כי הקידושין חלו רק אחרי החופה. ומזה ניתן ללמוד, שקידושי ישראל על ידי הקב״ה, הוא רק על ידי קבלת התורה שהוא חופה. וזה שאמרו (תענית כו:) ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש עיי״ש, כי מתן תורה שהוא כפיית הר כגיגית היא יום חתונתו של כנסת ישראל עם הקב״ה, ויום שמחת לבו זה בנין בית המקדש כי אין השכינה שורה אלא במקום שמחה של מצוה, ועל ידי שמחה של מצוה זוכה שביתו יהא בבחינת בית המקדש, וכענין (סוטה יז.) איש
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות