הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 1

מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - אירוסין
2017-07-11
0
60
מה שאין מברכין מקדש עמו ישראל "בקידושין וחופה" חכמינו ז״ל תקנו לומר בברכת אירוסין, ברוך אתה ה׳ מקדש עמו ישראל בחופה וקדושין. והקשה הרא״ש (כתובות ז.) הא קידושין קודמין לחופה והוי לן למימר קידושין ואחר כך חופה. ויש לומר, על פי מה שכתב בהקדמת ספר המקנה (אות א׳), שהקב״ה קידש את ישראל – וכענין וארשתיך לי לעולם – על ידי ביזת מצרים וביזת הים, שהם קידושי כסף, והחופה היתה על ידי שכפה עליהם הר כגיגית בשעת מתן תורה שהיא כחופה, אולם ה...
קטגוריות