פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 4

נישואין - יום החופה
2017-07-11
0
73
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (וישלח ל"ו ג') ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות. פירש רש"י ז"ל ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ס' שמואל [ובירושלמי בכורים פ"ג ה"ג] שלשה מוחלין להן עוונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. וכתב המהר"ל מפראג ז"ל בס' גור אריה וז"ל, והטעם דכל אלו בריה חדשה הם, ומכיון דאינם בריה ראשונה, הקב"ה מוחל להם. ואלו שלשה דברים הם מחולקים, הנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכ...
נישואין - יום החופה
2017-07-11
0
78
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא בש"ס מועד קטן (כח:) מנין לחתן שמיסב בראש, שנאמר (ישעיה ס"א י') כחתן יכהן פאר, מה כהן בראש אף חתן בראש, וכהן גופיה מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו וכו' לפתוח ראשון וכו'. ומבואר דחתן דינו ככהן. ובתוס' גיטין (ז.) ד"ה בזמן כתבו "שאין אסור אלא לחתנים וכו' כעין כהן גדול שהוא ראש ושר בישראל". ומבואר דדינו ככהן גדול. ברם בפרקי דרבי אליעזר (פרק ט"ז) איתא החתן דומה למלך עיי"ש, והרי מבואר בהוריות (יג.) דמלך קודם לכהן גדול עיי"ש...
נישואין - יום החופה
2017-07-11
0
70
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
הנה ההפטורה של פרשת ויצא  – שמסופר על נישואי יעקב עם לאה ורחל – היא מספר הושע שם נאמר (י"ב י"ג) ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר וגו' שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'. והפטורה זו קוראים בשבת שובה. וי"ל דזה רמז למה שאמרו חכמינו ז"ל (ירושלמי בכורים פ"ג ה"ג) הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו, ועל כן אחרי שאמרו ויעבוד ישראל באשה, נאמר שובה ישראל. ...
נישואין - יום החופה
2017-07-11
0
79
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתב הרמ"א (אהע"ז סי' ס"א ס"א) ונהגו החתן והכלה מתענין ביום חופתן, והטעם כתב הבית שמואל (סק"ו) בשם מהר"ם מינץ, משום דהוא יום סליחה דידהו ונמחל עוונותיהם עכ"ד. ומוכח דמוחלין עוונות שניהם דהא שניהם מתענין מהאי טעמא. ובירושלמי (ביכורים פ"ג ה"ג) איתא, חתן, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו עיי"ש. ומלשון זה משמע דמוחלין לחתן. ואע"ג דלמדו כן מלשון מחלת שהיא שם א...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 322 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 4

פלגא דגופא שהיה לו קודם שנשא אשה גם נעשה בריה חדשה
כתיב (וישלח ל"ו ג') ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות. פירש רש"י ז"ל ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ס' שמואל [ובירושלמי בכורים פ"ג ה"ג] שלשה מוחלין להן עוונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. וכתב המהר"ל מפראג ז"ל בס' גור אריה וז"ל, והטעם דכל אלו בריה חדשה הם, ומכיון דאינם בריה ראשונה, הקב"ה מוחל להם. ואלו שלשה דברים הם מחולקים, הנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכשנושא הוא גוף שלם וכו'. ולפיכך נמחלו עונותיו כי נעשה יותר שלם, וזה כי איש הנושא אשה כל אחד מתחלה נקרא חצי אדם כי זכר בלא נקבה פלג גופא מיקרי, ועתה גוף שלם בריה חדשה וכו' עכ"ל. הנה מה שכתב דהנושא אשה הוי כבריה חדשה דמעיקרא פלגא גופא והשתא גוף שלם, צריך ביאור, דלכאורה לא ייחשב לבריה חדשה, אלא אותו פלגא שנתוסף לו אחר שנשא אשה, אבל לגבי אותו הפלגא שכבר היה לו מקודם הרי לא נתחדש דבר. אך באמת ענין זה מבואר ברש"י גיטין (מג.), איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזר ונתקדשה לשמעון, ריב"ח אמר ר"נ פקעו קידושי ראשון. ופירש"י ז"ל "דאפילו למ"ד דמקודשת (לראשון), בא השחרור ומפקיעה, ומקודשת לשני, שהרי נשתנה גופה והו"ל כקטן שנולד", דמעיקרא שפחה והשתא בת חורין. ולכאורה קשה דניהו דחלק של חציה שפחה נשתנה על ידי השחרור, מכל מקום לגבי החלק של חציה בת חורין הר
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
חתן גדול מכהן גדול
איתא בש"ס מועד קטן (כח:) מנין לחתן שמיסב בראש, שנאמר (ישעיה ס"א י') כחתן יכהן פאר, מה כהן בראש אף חתן בראש, וכהן גופיה מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו וכו' לפתוח ראשון וכו'. ומבואר דחתן דינו ככהן. ובתוס' גיטין (ז.) ד"ה בזמן כתבו "שאין אסור אלא לחתנים וכו' כעין כהן גדול שהוא ראש ושר בישראל". ומבואר דדינו ככהן גדול. ברם בפרקי דרבי אליעזר (פרק ט"ז) איתא החתן דומה למלך עיי"ש, והרי מבואר בהוריות (יג.) דמלך קודם לכהן גדול עיי"ש, נמצא דחתן גדול מכהן גדול.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הנושא אשה מוחלין לו כל עוונותיו
הנה ההפטורה של פרשת ויצא  – שמסופר על נישואי יעקב עם לאה ורחל – היא מספר הושע שם נאמר (י"ב י"ג) ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באשה ובאשה שמר וגו' שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'. והפטורה זו קוראים בשבת שובה. וי"ל דזה רמז למה שאמרו חכמינו ז"ל (ירושלמי בכורים פ"ג ה"ג) הנושא אשה מוחלין לו עוונותיו, ועל כן אחרי שאמרו ויעבוד ישראל באשה, נאמר שובה ישראל.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
מחילת עוונות ביום החופה לחתן ולכלה
כתב הרמ"א (אהע"ז סי' ס"א ס"א) ונהגו החתן והכלה מתענין ביום חופתן, והטעם כתב הבית שמואל (סק"ו) בשם מהר"ם מינץ, משום דהוא יום סליחה דידהו ונמחל עוונותיהם עכ"ד. ומוכח דמוחלין עוונות שניהם דהא שניהם מתענין מהאי טעמא. ובירושלמי (ביכורים פ"ג ה"ג) איתא, חתן, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל עוונותיו עיי"ש. ומלשון זה משמע דמוחלין לחתן. ואע"ג דלמדו כן מלשון מחלת שהיא שם אשתו, מכל מקום אין מזה ראיה דמוחלין גם לה, דדרשו מחלת מלשון מחילה, והיינו ויקח את מחלת שעשיו לקח מחילה שמחלו לו עוונותיו. ומכל מקום נראה פשוט להפוסקים דמוחלין גם לה, ואע"ג דאשה אינה מצווה על פריה ורביה ועיקר המצוה על החתן, אולם הרי כתב הר"ן קידושין (מא.) דגם האשה מקיימת מצוה משום שמסייעת לבעל לקיים מצות פריה ורביה, ולכן אמרינן גם בקבלת קידושיה דמצוה בה יותר מבשלוחה עיי"ש, וכיון דמה שהחתן זוכה למחילת עוונות ביום חופתו הוא בסיבת האשה שהיא נשאת לו, ממילא בדין הוא שגם היא תזכה למחילת עוון. ועיין בס' גור אריה למהר"ל ז"ל (פרשת וישלח), דהנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכשנושא הוא גוף שלם, ולפיכך נמחלו עוונותיו כי נעשה שלם יותר, כי איש הנושא אשה כל אחד נקרא מתחילה חצי אדם כי זכר בלא נקבה פלג גופא מקרי, ועתה גוף שלם והוא בריה חדשה עכ"ד. ומשמע דגם האשה נעשית כבריה חדשה ע"י שנעשתה ג
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות