SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 321 and who_can_see != 'nt' and who_can_see3 != 'sub_manager' ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,20

מספר נושאים בתוצאות: - 2

-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - פארשפיל
2017-07-10
0
99
טעם מנהג חתן מאהל, יש לומר על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל (כתובות ח.) מאימתי (הויא התחלת שמחת חופה לברך שהשמחה במעונו. רש"י), אמר רב פפא מכי רמו שערי באסינתא. פירש רש"י ז"ל, יש שורין שעורים בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה. וי"א לשם החתן והכלה זורעין שעורים בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו. ומבואר שהשמחה במעונו של הקב"ה מתחלת עוד קודם החופה. על פי זה יש לומר דהיינו טעמא שעושין חתן מאהל יום קודם החופה, דאם יש שמחה בשמים אם כן ודאי ש...
-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - פארשפיל
2017-07-10
0
120
איתא בזוהר הקודש (יתרו פח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין. והיינו דשבת משפיע ברכה על ששת ימי המעשה. וצריך ביאור, הרי שבת הוא קודש ואיך יושפע על ימות החול. ויש לומר על פי מה שכתב זקיני בחידושי חתם סופר עמ"ס שבת (קנז.) "הנראה כך, הנה טעם סעודת מוצאי שבת נראה משום דמברכת השבת יתברך כל השבוע כידוע ממה שכתבו כל הספרים מזה. ואין מצוה נקראת אלא למי שגומרה, ואם כן לאחר שגמר מצות שבת כראוי אז אמרינן ברוך אתה בבואך בבוא השבוע, ובצאתך היינו ...
קטגוריות