פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 2

נישואין - פארשפיל
2017-07-10
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
טעם מנהג חתן מאהל, יש לומר על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל (כתובות ח.) מאימתי (הויא התחלת שמחת חופה לברך שהשמחה במעונו. רש"י), אמר רב פפא מכי רמו שערי באסינתא. פירש רש"י ז"ל, יש שורין שעורים בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה. וי"א לשם החתן והכלה זורעין שעורים בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו. ומבואר שהשמחה במעונו של הקב"ה מתחלת עוד קודם החופה. על פי זה יש לומר דהיינו טעמא שעושין חתן מאהל יום קודם החופה, דאם יש שמחה בשמים אם כן ודאי ש...
נישואין - פארשפיל
2017-07-10
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא בזוהר הקודש (יתרו פח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין. והיינו דשבת משפיע ברכה על ששת ימי המעשה. וצריך ביאור, הרי שבת הוא קודש ואיך יושפע על ימות החול. ויש לומר על פי מה שכתב זקיני בחידושי חתם סופר עמ"ס שבת (קנז.) "הנראה כך, הנה טעם סעודת מוצאי שבת נראה משום דמברכת השבת יתברך כל השבוע כידוע ממה שכתבו כל הספרים מזה. ואין מצוה נקראת אלא למי שגומרה, ואם כן לאחר שגמר מצות שבת כראוי אז אמרינן ברוך אתה בבואך בבוא השבוע, ובצאתך היינו ...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 321 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 2

חתן מאהל
טעם מנהג חתן מאהל, יש לומר על פי מה שאמרו חכמינו ז"ל (כתובות ח.) מאימתי (הויא התחלת שמחת חופה לברך שהשמחה במעונו. רש"י), אמר רב פפא מכי רמו שערי באסינתא. פירש רש"י ז"ל, יש שורין שעורים בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה. וי"א לשם החתן והכלה זורעין שעורים בעציץ לומר פרו ורבו וצמחו כשעורים הללו. ומבואר שהשמחה במעונו של הקב"ה מתחלת עוד קודם החופה. על פי זה יש לומר דהיינו טעמא שעושין חתן מאהל יום קודם החופה, דאם יש שמחה בשמים אם כן ודאי שצריך להיות שמחה אצלינו. גם יש לומר דחתן ביום חופתו מוחלין לו על כל עונותיו והוי כיום כיפורים ואומרים וידוי ומתענין וכמבואר ברמ"א אהע"ז (סי' ס"א ס"א) עיי"ש. והנה בערב יום כיפור מצוה לאכול כמבואר בש"ס ברכות (ח:) יעו"ש. וכתב הטור (או"ח סי' תד"ר) תני רב חייא בר רב מדפתי, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש (אמור כ"ג ל"ב), וכי בתשעה מתענין והלא בעשירי מתענין, ללמדך שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, והכי קאמר קרא, הכינו עצמכם בתשיעי לעינוי של מחר. ומדאפקיה רחמנא לאכילה בלשון עינוי, א"כ חשיב כמו עינוי כאילו התענה תשיעי ועשירי, פירוש כאילו נצטוה להתענות בשניהם. והוא מאהבת הקב"ה את ישראל שלא ציוה להתענות אלא יום אחד בשנה ולטובתם לכפר עונותיהם, וציוום שיאכלו וישתו תחלה כדי שיוכלו להתענות ושלא להזיק להם העינוי, משל למלך שהיה לו בן
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
סעודת מלוה מלכה משפיע שמחה וברכה משבת לשמחת הנישואין
איתא בזוהר הקודש (יתרו פח.) כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין. והיינו דשבת משפיע ברכה על ששת ימי המעשה. וצריך ביאור, הרי שבת הוא קודש ואיך יושפע על ימות החול. ויש לומר על פי מה שכתב זקיני בחידושי חתם סופר עמ"ס שבת (קנז.) "הנראה כך, הנה טעם סעודת מוצאי שבת נראה משום דמברכת השבת יתברך כל השבוע כידוע ממה שכתבו כל הספרים מזה. ואין מצוה נקראת אלא למי שגומרה, ואם כן לאחר שגמר מצות שבת כראוי אז אמרינן ברוך אתה בבואך בבוא השבוע, ובצאתך היינו בצאת השבת, ואין הברכה חלה על אתר ריקניא, לכן יסדר שולחנו במוצאי שבת שיהיה מקום שתחול הברכה עליו ויהיה עמו קשר יום השבת בכל השבוע בכל מעשי ידיו, ולזה נקראת מלוה מלכה, מלוה פירושו מחבר כמו (ויצא כ"ט ל"ד) הפעם ילוה אישי אלי, ופירוש מחבר המלכה עמו כל השבוע" עיי"ש. וכן כתב בחידושיו למסכת שבועות (כ:) עיי"ש. נמצא דההשפעה משבת על ימות החול הוא על ידי ממוצע דהיינו מלוה מלכה. ועל פי זה יובן טעם המנהג שעושין פארשפיל במוצאי שבת שלפני החתונה, כי זה משפיע ברכה ושמחה על החתונה שיהיה בשבוע הבא, יען שהוא מקשר ומחבר בין שבת לחול.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות