SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 320 and who_can_see != 'nt' and who_can_see3 != 'sub_manager' ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,20

מספר נושאים בתוצאות: - 1

-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - שבת לפני הנישואין
2017-07-10
0
107
בגמרא תענית (כו:), ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש. נראה דמכאן רמז להמנהג שחתן קורין לתורה בשבת שלפני הנישואין, דאמרו חכמינו ז״ל (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהם, הרי שבית של איש מישראל המתנהג לפי תורה הוא מקום השראת השכינה, והוא בבחינת בית המקדש שעליו נאמר (תרומה כ״ה ח׳) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואיך זוכים להקמת בנין בית של קדושה, על ידי התורה. ועל כן קורין לחתן לתורה לפני חתונתו, והוא בבחינת מתן תורה, ועל ידי זה ז...
קטגוריות