SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 316 and who_can_see != 'nt' and who_can_see3 != 'sub_manager' ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,20

מספר נושאים בתוצאות: - 2

-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - התנאים
2017-07-07
0
139
מנהג ישראל שמברכין לחתן וכלה שהזיווג יהא עולה יפה. ונראה לפרש לשון "עולה יפה", על פי דאיתא במדרש (בראשית רבה פס"ח ס"ד) מטרונה שאלה את רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, ואמר לה לששת ימים, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא היא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה הי...
-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5
נישואין - התנאים
2017-07-07
0
96
נהגו לכתוב בשטר תנאים, המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם ושארית לאלה דברי התנאים והברית וכו'. וכתב בס׳ נחלת שבעה (סימן ט׳ אות א׳) שלא במקרה נפל כן שיכתבו נוסח זה, אלא שהוא תפלה על העתיד שיגיע לאחרית טוב, כי כמה פעמים אינו מגיע לאחרית טוב ונתפרדו זה מזה, ועל כן כותבין המגיד מראשית אחרית, השם ברוך הוא שיודע מה שיהיה באחרית, הוא יתן גם פה אחרית טוב ושארית לדברי התנאים והברית שנדברו והותנו בין שני הצדדים עיי״ש. ויש לפרש עוד, על פי אמרם ז״ל (סוט...
קטגוריות