פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 2

נישואין - התנאים
2017-07-07
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
מנהג ישראל שמברכין לחתן וכלה שהזיווג יהא עולה יפה. ונראה לפרש לשון "עולה יפה", על פי דאיתא במדרש (בראשית רבה פס"ח ס"ד) מטרונה שאלה את רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, ואמר לה לששת ימים, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא היא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה הי...
נישואין - התנאים
2017-07-07
0
37
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
נהגו לכתוב בשטר תנאים, המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם ושארית לאלה דברי התנאים והברית וכו'. וכתב בס׳ נחלת שבעה (סימן ט׳ אות א׳) שלא במקרה נפל כן שיכתבו נוסח זה, אלא שהוא תפלה על העתיד שיגיע לאחרית טוב, כי כמה פעמים אינו מגיע לאחרית טוב ונתפרדו זה מזה, ועל כן כותבין המגיד מראשית אחרית, השם ברוך הוא שיודע מה שיהיה באחרית, הוא יתן גם פה אחרית טוב ושארית לדברי התנאים והברית שנדברו והותנו בין שני הצדדים עיי״ש. ויש לפרש עוד, על פי אמרם ז״ל (סוט...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 316 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 2

ענין המנהג לברך שהזיווג יעלה יפה
מנהג ישראל שמברכין לחתן וכלה שהזיווג יהא עולה יפה. ונראה לפרש לשון "עולה יפה", על פי דאיתא במדרש (בראשית רבה פס"ח ס"ד) מטרונה שאלה את רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו, ואמר לה לששת ימים, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא היא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הלך לו רבי יוסי בר חלפתא. מה עשתה, נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב פלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחא פציעא ודין עינו שמיטא דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה לרבי יוסי בן חלפתא אמרה לו לית אלוקי כאלקיכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת, יפה אמרת, אמר לא כך אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הקב"ה מה עושה להן מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן. אמר רבי ברכיה כלשון הזה השיבה רבי יוסי בן חלפתא הקב"ה יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה ומוריד לזה ומעלה לזה, הוי אומר (תהלים ע"ה) אלקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ומבואר, שכאשר הקב"ה רוצה לזווג זיווג, ויש שאינם רוצים בזיווג זה כי אחד מהם חושב עצמ
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
ענין המנהג לכתוב בשטר תנאים המגיד מראשית אחרית
נהגו לכתוב בשטר תנאים, המגיד מראשית אחרית הוא יתן שם ושארית לאלה דברי התנאים והברית וכו'. וכתב בס׳ נחלת שבעה (סימן ט׳ אות א׳) שלא במקרה נפל כן שיכתבו נוסח זה, אלא שהוא תפלה על העתיד שיגיע לאחרית טוב, כי כמה פעמים אינו מגיע לאחרית טוב ונתפרדו זה מזה, ועל כן כותבין המגיד מראשית אחרית, השם ברוך הוא שיודע מה שיהיה באחרית, הוא יתן גם פה אחרית טוב ושארית לדברי התנאים והברית שנדברו והותנו בין שני הצדדים עיי״ש. ויש לפרש עוד, על פי אמרם ז״ל (סוטה ב.) ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, והיינו בזיווג ראשון, אבל זיווג שני הוא לפי מעשיו עיי״ש. וכתב בשו׳׳ת זקיני חתם סופר (ח״ז סי׳ ל״ד) ששמע פירוש כמדומה בשם האריז״ל, דידוע דאיתתא היא פלגא דגופא, ואין הצורה שלימה אלא עם אשתו, ולכן בתחלת הבריאה נבראו דו פרצופים (ברכות סא.), ואף עתה שחלקן הקב״ה, עכ״פ בשעה היצירה נבראת תיכף עמו בת זוגו שלא יהיה ח״ו חסרון בבריאת הבורא יתברך, ואז מזווגין לו עזר כנגדו כפי הנאות לו לגוף זה ובמזל זה כפי מזגו, וזה נקרא זיווג ראשון. אבל לאחר צאתו לאויר העולם, והוא משתנה לכמה גוונים כפי בחירתו צדיק או רשע או בינוני, וטבעו משתנה על ידי מעשיו ממה שהיתה בעת הבריאה, אז גם זיווגו ישתנה כפי הנאות לו עמה, וזהו הנקרא זיווג שני שהיא לפי מעשיו דעכשיו עיי״ש. והנה כן מבואר בס׳ תורת משה להרה״ק מהר״ם אלשיך ז״ל (חיי שרה כ״ד נ׳) בשם חכמי האמת, כי קודם י
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות