פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 4

נישואין - שידוכים
2019-01-29
0
145
שמעון בוקצין
נושאים: 0
תגובות: 0
1. יש האומרים ששדכן מתעסק בשידוכים בעיקר לפרנסה. אך אני עדיין מאמינה שיש שדכנים שעושים עבודתם נאמנה מכל הלב והמקצועיות כדי להצליח. כיצד נדע מיהו שדכן מקצועי ואמין? ת. נאמר 'פוק חזי מאי עמיה דבר' (- צא וראה מה אומרים המון העם), שדכן ששמו הולך לפניו והוא עובר מפה לאוזן – מהווה 'טוב שם טוב משמן טוב', הינה המלצה בפני עצמה. ב. במידה ויצא לכם לפגוש בשדכן/נית שנהניתם לעבוד עימ/ה, הגם שלא הביאו את השידוך שהציעו לידי גמר והעניין הס...
נישואין - שידוכים
2017-07-07
0
48
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
עובדא שמעתי מפה קודש הגאון בעל דובב מישרים מטשעבין זצ"ל, איך שזקיני רבינו הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל שידך את בתו עם חתן מעיר בראד, ובהיות הגרע"א איש חלש ולא היה יכול לנסוע בעצמו אל השמחה, ביקש את הגאון מוה"ר אפרים זלמן מרגליות ז"ל בעל שו"ת בית אפרים, שהוא יהיה שלוחו בשמחת השדוכין. והגאון רא"ז ז"ל השתהה זמן רב במסיבת השמחה, מה שלא היה דרכו בכך לשבת במסיבת מרעים זמן ארוך. וכששאלוהו למה הוא מאריך בישיבה שלא כדרכו, ענה שמכיון ש...
נישואין - שידוכים
2017-07-07
0
29
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא בכתובות (ח.) רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא ובריך משעת אירוסין, אמר קים לי בגוייהו דלא הדרו בהו, לא אסתייע מילתא והדרי בהו. יש לפרש דחכמינו ז"ל הודיעונו, כי צריך לדעת שהאדם אינו יכול לעשות אלא התחלה בלבד, אבל הגמר לטובה הוא רק ביד השי״ת, וכענין בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, כי ההשלמה היא ביד ה׳. ועל כן הואיל שאמר רבינא קים לי בגוייהו דלא הדרו בהו, ואמר קים לי, דמשמע שהדבר תליא בו בעצמו, ולכן נסתלקה ממנו ההשגחה והסייעתא מן שמיא. והיינ...
נישואין - שידוכים
2017-07-07
0
38
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
מעשה בשדכן שרצה לשדך שני גבירים ענבי הגפן בענבי הגפן, אולם הגבירים התווכחו ביניהם הרבה על גודל הנדוניא ולא יכלו להשתוות, עד שהשדכן חשב תחבולה שהזמינם לפונדק אחד כדי ששם ישאו ויתנו על ענין השידוך, ובחשאי הזמין השדכן בעלי כלי זמר שיתחבאו תחת המלון, ואמר להמזמרים שכאשר יראו סימן מהשדכן, אז יתחילו לשיר שירי חתונה ואירוסין. והנה כך הוה שהמחותנים התוועדו לפונדק אחד והתווכחו זמן רב על עניני השידוך, וכאשר ראה השדכן שאינם באים לעמק השוה, רמז לבעל...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 315 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 4

שאלות בעניני שידוכים
1. יש האומרים ששדכן מתעסק בשידוכים בעיקר לפרנסה. אך אני עדיין מאמינה שיש שדכנים שעושים עבודתם נאמנה מכל הלב והמקצועיות כדי להצליח. כיצד נדע מיהו שדכן מקצועי ואמין? ת. נאמר 'פוק חזי מאי עמיה דבר' (- צא וראה מה אומרים המון העם), שדכן ששמו הולך לפניו והוא עובר מפה לאוזן – מהווה 'טוב שם טוב משמן טוב', הינה המלצה בפני עצמה. ב. במידה ויצא לכם לפגוש בשדכן/נית שנהניתם לעבוד עימ/ה, הגם שלא הביאו את השידוך שהציעו לידי גמר והעניין הסתיים בלא כלום, אך מבחינתכם חשתם שהוא עשה את המקסימום, היתה כימייה ביניכם והייתם מעוניינים לשמוע ממנו הצעות, או לשלוח דרכו הצעות שהוא יציע אתכם לצד השני – זוהי הוכחה ברורה לשדכן אמין ומקצועי. אציין שאין 'בית ספר לשדכנים' (לפחות לעת עתה) ובו העברת רזי המקצוע, מה שאומר שצריכים רק לב, אוזן קשבת ורצון לסייע. השאר – בידי שמיים, ההצלחות וגם האכזבות. שאלה 2. באיזה גיל טוב להתחיל לשמוע שידוכים? ת: אענה באופן כללי: שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מעודד לשמוע שידוכים בגיל צעיר, וכך גם משיב לשואלים אותו. שאלה 3. מהם הצדדים החיובי והשלילי בגיל מבוגר? ת. תחילה עלינו להבהיר ולהסכים על 'גיל מבוגר לכל הדיעות'. ואני סבור שלא נמצא הרבה באותה הדיעה. כך שההגדרה 'גיל מבוגר' תישאר חתומה מעט. יש שיראו את גיל 22 כמעוכבי שידוכים ויש שגם בגיל 26 עדיין יחפשו את של
נכתב על ידי:
0 |
זכויות יוצרים:
©הרב פנחס גולדשטיין
שליחות בשמחת שדוכין
עובדא שמעתי מפה קודש הגאון בעל דובב מישרים מטשעבין זצ"ל, איך שזקיני רבינו הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל שידך את בתו עם חתן מעיר בראד, ובהיות הגרע"א איש חלש ולא היה יכול לנסוע בעצמו אל השמחה, ביקש את הגאון מוה"ר אפרים זלמן מרגליות ז"ל בעל שו"ת בית אפרים, שהוא יהיה שלוחו בשמחת השדוכין. והגאון רא"ז ז"ל השתהה זמן רב במסיבת השמחה, מה שלא היה דרכו בכך לשבת במסיבת מרעים זמן ארוך. וכששאלוהו למה הוא מאריך בישיבה שלא כדרכו, ענה שמכיון שהוא עכשיו שליחו של הגאון מוה"ר עקיבא איגר ז"ל, על כן הוא מרבה בישיבה כדי שיתארך זמן שליחותו להיות שלוחו כמותו של הגרע"א ז"ל. ויש לבאר ענין הנהגה זו, על פי מה שנאמר (שלח י"ג ג') וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה' כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. פירש"י כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות ואותה שעה כשרים היו עכ"ד. וכתב מהר"ל בס' גור אריה וז"ל, אבל משנשלחו והיו שלוחים של רשעים, למדו ממעשיהם ונעשים כמו המשלחים עצמם, לפיכך כאשר נתמנו כשרים היו, ואחר המינוי מיד רשעים היו, ולפיכך אמר לקמן (רש"י פסוק כ"ו) מקיש הליכתן לביאתן שאף הליכתן בעצה רעה, ולא קשה הא דאמר כאן שהיו כשרים באותה שעה עכ"ל. ומבואר מדבריו ז"ל, דהשליח מקבל מדות ומעלות המשלח, ואין השליח רק כעושה מעשה קוף בעלמא למען המשלח, אלא שהשליח נעשה במהותו כענין המשלח, וזהו הכונה שאמרו חכמינו ז"ל (קידושין מא:) ש
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
על האדם לדעת שהוא רק המתחיל ואילו הגמר לטובה הוא רק ביד הקב"ה
איתא בכתובות (ח.) רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא ובריך משעת אירוסין, אמר קים לי בגוייהו דלא הדרו בהו, לא אסתייע מילתא והדרי בהו. יש לפרש דחכמינו ז"ל הודיעונו, כי צריך לדעת שהאדם אינו יכול לעשות אלא התחלה בלבד, אבל הגמר לטובה הוא רק ביד השי״ת, וכענין בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, כי ההשלמה היא ביד ה׳. ועל כן הואיל שאמר רבינא קים לי בגוייהו דלא הדרו בהו, ואמר קים לי, דמשמע שהדבר תליא בו בעצמו, ולכן נסתלקה ממנו ההשגחה והסייעתא מן שמיא. והיינו לא אסתייע מילתא מן השמים כיון שסמך על כח עצמו, ולבסוף הדרי בהו, והיא כשגגה שיצאה מלפני השליט, דאע״ג דרבינא היה צדיק גדול, אבל סביביו נשערה מאוד. וה׳ הטוב יכפר.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קשרי שידוכין
מעשה בשדכן שרצה לשדך שני גבירים ענבי הגפן בענבי הגפן, אולם הגבירים התווכחו ביניהם הרבה על גודל הנדוניא ולא יכלו להשתוות, עד שהשדכן חשב תחבולה שהזמינם לפונדק אחד כדי ששם ישאו ויתנו על ענין השידוך, ובחשאי הזמין השדכן בעלי כלי זמר שיתחבאו תחת המלון, ואמר להמזמרים שכאשר יראו סימן מהשדכן, אז יתחילו לשיר שירי חתונה ואירוסין. והנה כך הוה שהמחותנים התוועדו לפונדק אחד והתווכחו זמן רב על עניני השידוך, וכאשר ראה השדכן שאינם באים לעמק השוה, רמז לבעלי השיר שיתחילו לנגן, והנה התחילו לנגן בקול גדול סימן טוב ומזל טוב וניגוני חתונה, עד שתהום כל העיר והתכנסו להפונדק אנשים נשים וטף ושאלו על פשר הדבר, והשיבו להם ששני הגבירים עשו שידוך ביניהם, וכל הקהל התחיל לצעוק ולזמר מזל טוב מזל טוב, והמחותנים בראותם שכל אנשי העיר הקדימו נעשה לנשמע הוכרחו להשתוות ביניהם ולגמור את השידוך. על פי משל זה יש לפרש ענין שמחת תורה ביום שמיני עצרת, שהוא סיום ימי החג. והנמשל הוא, ישראל ואביהם שבשמים הם שני מחותנים שצריכים להשתדך, אולם הרבה עקולי ופשורי ישנם ביניהם כי העוונות מעכבים והשטן מקטרג, והנה בימים הקדושים של ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות עושים תשובה ומתווכחים איך להשתוות ולהתקרב אל הקב״ה, וכענין (ישעיה א' י"ח) לכו נא ונווכחה יאמר ה׳ אלקיכם, והנה חוששין אולי עדיין לא באנו לעמק השוה והשטן עומד כנגדם לקטרג, ועל כן מתחילין לשיר ולשמוח עם התור
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות