פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 2

נישואין - זמן הנישואין
2017-07-07
0
42
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא (אבות דרבי נתן פכ"ו מ"ד) כל הנושא אשה שאינה מהוגנת לו עובר משום חמשה לאוין, משום לא תקום, משום לא תטור, ומשום לא תשנא אחיך בלבבך, משום ואהבת לריעך כמוך, ומשום וחי אחיך עמך. בתוספות יו"ט (ריש יבמות), הביא מהרמב"ם שאין לבית דין לכוף אדם עד שישא אשה, אבל ברא"ש יבמות (סה.) כתב שהיה נכון לכוף לישא אשה כדי לקיים מצות פריה ורביה, וכמו בשאר מצוות עשין שמכין אותו עד שתצא נפשו עיי"ש. ועיין בשו"ע אהע"ז (סי' א' ס"ג) ושם (סי' קנ"...
נישואין - זמן הנישואין
2017-07-07
0
51
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא (אבות פ"ה מכ"א) בן שמונה עשרה לחופה. וכתב בתוס' זקיני הגרע"א ז"ל, היינו מתחילת י"ח. [וכן מוכח מתרגום יונתן (ויגש מ"ו כ"א) שכתב, וחופים, דבזמן דאתפרש מיניה הוא בר תמניסר שנין וחזי לכילת הילולא עכ"ד, וקשה דהרי בקרא (וישב ל"ז ב') כתיב ויוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, ומבואר דיוסף היה בן י"ז כשנפרד מבנימין, ואמאי אמרו בר תמניסר, ומוכח דהא דבן י"ח לחופה היינו כשנעשה בן י"ז דהיינו תחילת י"ח]. ויש ל...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 314 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 2

אם כופין על נשיאת אשה
איתא (אבות דרבי נתן פכ"ו מ"ד) כל הנושא אשה שאינה מהוגנת לו עובר משום חמשה לאוין, משום לא תקום, משום לא תטור, ומשום לא תשנא אחיך בלבבך, משום ואהבת לריעך כמוך, ומשום וחי אחיך עמך. בתוספות יו"ט (ריש יבמות), הביא מהרמב"ם שאין לבית דין לכוף אדם עד שישא אשה, אבל ברא"ש יבמות (סה.) כתב שהיה נכון לכוף לישא אשה כדי לקיים מצות פריה ורביה, וכמו בשאר מצוות עשין שמכין אותו עד שתצא נפשו עיי"ש. ועיין בשו"ע אהע"ז (סי' א' ס"ג) ושם (סי' קנ"ד ס"י). ויש לעיין בדעת הרמב"ם ז"ל, דאין כופין על נשיאת אשה, ומאי שנא משאר מצוות שכופין אותו וכגון שאמר סוכה איני עושה וכמבואר בכתובות (פו.). ונראה דטעמו ז"ל משום דלא שייך לכופו שישא אשה דשמא לא מצא אשה המהוגנת לו ואם יישאנה בכפיה נמצא עובר בחמשה לאוין, ואין יכולין בית דין לכופו לישא אשה כשהוא עומד וצווח שאינו חפץ באשה זו, ומי יימר איזו אשה היא המהוגנת לו והדבר תלוי בתבנא דלבאי, ולא שייך כפייה בזה. ואדרבה איסורא קעבדי בית דין אם יכופו אותו, דשמא מתוך כפייה ישא את שאינה הגונה לו ויבוא לידי עבירת חמשה לאוין.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
בן שמונה עשרה לחופה
איתא (אבות פ"ה מכ"א) בן שמונה עשרה לחופה. וכתב בתוס' זקיני הגרע"א ז"ל, היינו מתחילת י"ח. [וכן מוכח מתרגום יונתן (ויגש מ"ו כ"א) שכתב, וחופים, דבזמן דאתפרש מיניה הוא בר תמניסר שנין וחזי לכילת הילולא עכ"ד, וקשה דהרי בקרא (וישב ל"ז ב') כתיב ויוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן, ומבואר דיוסף היה בן י"ז כשנפרד מבנימין, ואמאי אמרו בר תמניסר, ומוכח דהא דבן י"ח לחופה היינו כשנעשה בן י"ז דהיינו תחילת י"ח]. ויש לתמוה, דאם כן אין זה דומה להא דאמרו לעיל בן י"ג למצוות, דהתם ודאי מיירי בן י"ג שנה ויום אחד דזולת זה לא הוי גדול. שוב ראיתי ברמב"ם (פט"ו מאישות ה"ב) שכתב ואימתי האיש נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה שנה, וכתב עליו הרב מגיד וזה לשונו "בכאן מצאתי נוסחאות חלוקות בדברי רבינו, ויש מהן שכתוב מבן י"ז, ובמסכת אבות שנינו בן י"ח לחופה, ונראה לי שאם הנוסחא הכתוב בה מבן י"ז היא אמתית, שפירושה משעברה שנת י"ז והוא בן י"ז שלימים, ומכל מקום האמתית היא לפי דעתי מבן י"ח כלשון המשנה ופירוש משנכנס לכלל י"ח" עכ"ל. ומכאן מקור דברי רבינו רע"א ז"ל. וגם בב"ש (אהע"ז סי' א' סק"ג) כתב שם הרב המגיד דמצוה שישא בתחלת י"ח. אולם ראיתי בבית יוסף (אהע"ז סי' א') שהעתיק מלשן הרב המגיד "ומכל מקום האמתית היא לפי דעתי בן י"ח כלשון המשנה ופירוש משנכנס לכלל י"ט". ו
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות