צפיות במאמרי הפורום - 452744
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
אירוסין איש ואשה זכו בת תלמיד חכם הכתובה הקידושין התנאים זיווגו של אדם זיווגי האבות הקדושים זמן הנישואין חופה יום החופה מהשם - אשה לאיש מסורת אבות סעודת שידוכין פארשפיל שבת לפני הנישואין שידוכים שמחת חתן וכלה

מספר נושאים בתוצאות: - 9

-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דדחיל רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן, דמוקיר רבנן הוא גופיה הוי צורבא מרבנן. ויתבאר על פי דברים קילורין לעינים של רבינו הקדוש מהר"ל מפראג ז"ל בס' נתיבות עולם (נתיב התורה פי"א) וזל"ק "ובפרק שלישי דמכות (כב:) אמר רבא כמה טיפשאי שאר אינשי דמקמי ספר תורה קיימי, ולא קיימי קמיה גברא רבא, שהרי התורה אמרה (תצא כ"ה ג') ארבעים יכנו, ואתו רבנן ובצרי להו חדא...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
919
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכתב מהר״ל בחידושי אגדה שם, דברחים רבנן שאוהב תלמידי חכמים כגופו, בשכר זה הוו ליה בנין רבנן שהבן הוא כגופא חדא עם אביו, ומקבל שכר מדה כנגד מדה, ומוקיר רבנן שמכבד תלמידי חכמים מקבל שכר מדה כנגד מדה דהו״ל חתנוותא דרבנן, שמתכבד על ידי חתנו שהוא רבנן עכ״ל. וצריך ביאור אמאי הכבוד הוא דוקא על ידי חתנו ולא על ידי בנו. ונראה דהנה חזינן דחז״ל (פסחים מט:) שבחוהו למעלה לב...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
213
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד') אדיר במרום ה׳, אי נמי אדרא כשמיה, דאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא דרא דרא. ויש לפרש דהנה נכסיו הם בניו של אדם, וכמו שכתב הרמב״ם (פ"ו מתשובה ה"א) דבניו הקטנים הם קניני האדם. והרוצה שיתקיימו נכסיו על דרך הישרה, יטע בהן אדר, דהיינו שישיאם אשה בבחינת אדר, דנטיעה רומזת על זיווג וכמו שאמרו (שבח קיח:) נטעתי חמשה ארזים בישראל, והיינו שישיאם אשה כשרה באופן כזה שיהא קיימ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
189
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו. אמרו חכמינו ז״ל (יומא עב:) מכאן לתלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם. ומזה נלמד גם לתלמיד חכם צריך שיהא גם ברו כתוכו, דהא בעינן שיהא זהב טהור מבית ובחוץ, דהיינו שילבש מדא דרבנן כדי שתהא לו צורה של תלמיד חכם, ולא סגי אם הוא תלמיד חכם בתוכו אלא יהא כתלמיד חכם גם מברו, וזה מוסר השכל לחתן תלמיד חכם שיהא מעוטר בזקן ופיאות כיאות לתלמיד חכם גם מברו. ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
186
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר למשה, עיין באוה"ח ז"ל. וי"ל דהנה הם אמרו עליו (ב' י"ט) איש מצרי הצילנו, ואם כן סלקא דעתך שיתרו לא דקדק למי לתת בתו והיה משיאה למי שירצה לקחתה כי אין לה שום חשיבות, ועל כן אמר כי יתרו נתרצה לתת את צפורה בתו דוקא למשה שהיה חשוב. ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
189
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובות קיא:) וכי אפשר להדבק בשכינה והכתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה עיי"ש. ומשמע דלא סגי בדבקות בשכינה במחשבה, אלא דווקא על ידי שמשיא בתו לתלמיד חכם, כי הקרוב ביותר לאדם הוא זרעו, ואם כן כשנותן בתו לתלמיד חכם, סימן שמתדבק בתלמיד חכם בעצם מעצמו. וכן כ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
194
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה יתבאר מה שנאמר (בהעלותך י"ב א') ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. וצריך ביאור על כפל הלשון כי אשה כושית לקח. ונראה לפרש, דהנה רש"י כתב דמרים ואהרן דיברו במשה על שפירש מן האשה. ולכאורה מה זו טענה, הלא כתב זקיני בשו"ת חתם סופר (חיו"ד סי' קמ"ט), באשת חבר שמצאה בעד הבדיקה מראה ושאלה לחכם וטיהר, אבל בעלה רוצה להחמיר על עצמו דלא גרע מ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
194
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם שאם מת או גולה מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. ויש לומר הטעם, דאף שמת ילמדו נכדיו תורה מאמם שהיא בת תלמיד חכם, כדכתיב (משלי א' ח') ואל תטוש תורת אמך. הדביקות בה' מתבטא גם אם מוכן להשיא בתו לתלמיד חכם איתא במדרש (במדבר רבה פכ"ב ס"א) על הכתוב (עקב י' כ') אותו תעבוד ובו תדבק, וכי יכול אדם לידבק בשכינה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד שקורא ושונה ועושה פ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
220
0
-
ראה דף עסק
שלח הודעה
נושאים: 258
תגובות: 678
לייקים: 472
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. וצריך ביאור אמאי דימו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן ולא לשאר פירות. גם צריך ביאור לשון דבר נאה ומתקבל. ונראה לפרש, דהנה באיסור כלאים מצינו כמה מדרגות, כלאי זרעים אינם אסורים אלא בארץ ישראל אבל בחוץ לארץ מותרים (רמב״ם פ"א מכלאים ה״ג), וכלאי אילנות אסורים אף בחוץ לארץ ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07 -
0
202
0

פוסטים אחרונים

מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
שירים: 'אמת שמואלי אונגר 'ואהבת מיילך כהן 'ויעזור' לוי פאלקובי...
מוזיקה והופעות - זמרים - שרולי ליפשיטץ
2020-02-16
0
21
מנהל וידאו -
ראה דף עסק
הכתרת הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל לרב הראשי לא"י, 1939 - סינמטק ירושלים-ארכיון המדי...
מראות קודש - תורה ויהדות - תיעוד היסטורי
2020-02-16
0
15
מנהל וידאו -
ראה דף עסק
איך להעתיק אתר וורדפרס לאחסון אחר בקלות ? ניר שרעבי http://nirsharabi.com/free הדר...
קורסים ומדריכים - וורדפרס
2020-02-16
0
10
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
שמו של אמן הרגש החסידי מוטי שטיינמץ יצא לפני פחות משלוש שנים, אולם בזמן כה קצר הוא...
מוזיקה והופעות - זמרים - מוטי שטיינמץ
2020-02-16
0
42
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
תנועל'ה בביצוע חי מתוך הופעת ענק עם החזן והזמר שלום למר ותזמורתו של המעבד ו...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום למר
2020-02-16
0
19
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
קרדיט: עיבוד: שרולי ליפשיטץ גיטרות: נחמן ליאור, אבי נגר מקהלה: החברים מ...
מוזיקה והופעות - זמרים - דודי פלדמן
2020-02-16
0
18
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
"אבא היקר" נקרא במקור "האב היקר" שהוקלט על ידי MBD באתר ירושלים שלנו (1988) [...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום בראדט
2020-02-16
0
17
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
Lyrics: איך וויל ביי אייך א קשיא פרעגען  זאגט מיר ווער עס קען מיט וועל...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום בראדט
2020-02-16
0
5
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
ילד הפלא שלום ברודט ומנחם מושקוביץ שרים "אני מאמין". מקהלת ידידים מציג...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום בראדט
2020-02-16
0
12
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
שלום בראדט, מקהלת 'מלכות' ומונה רוזנבלום בלונדון: 'גם כי אלך'! לק...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום בראדט
2020-02-16
0
8
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס' ע"ב) אידעלע געב א קלער אפילו ...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום בראדט
2020-02-16
0
16
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רז סודיך. יערב נא שיחי עליך, כי נפשי תערוג א...
מוזיקה והופעות - זמרים - שלום למר
2020-02-16
0
7
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
תזמורת פייער בניצוחו של יענקי לנדאו דודי קאליש ארי היל מקהלת נשמה בניצוח...
מוזיקה והופעות - זמרים - דודי קאליש
2020-02-16
0
9
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
נפשי - לוי פאלקוביץ & מקהלת שירה - הקליפ הרשמי נפשי חולת אהבתך אנא אל נא רפא...
מוזיקה והופעות - זמרים - לוי פאלקוביץ
2020-02-16
0
9
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
"תעיתי כשה אובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי" תהילים קי"ט הלחן העתיק ...
מוזיקה והופעות - זמרים - מוטי שטיינמץ
2020-02-16
0
10
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
אני הולך ״שמילו אונגר מקהלת שירה ופריילך  שמילי אונגר הזמר שלא מפסיק להו...
מוזיקה והופעות - זמרים - שמילי אונגר
2020-02-16
0
12
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
רחמנא רחם עלן - שמילי אונגר - הקליפ הרשמי שמואלי אונגר, המטאור בעל קול הזהב ש...
מוזיקה והופעות - זמרים - שמילי אונגר
2020-02-16
0
9
מיוזיק - קליפ
ראה דף עסק
איך לחתוך קרמיקה עם מכונה סרטון הסבר קצר על אופן השימוש במכונה לחיתוך קרמיק...
קורסים ומדריכים - קרמיקה
2020-02-16
0
11
בריאות השן - השיניים שלכם בידיים טובות
ראה דף עסק
...
בריאות -
16/02/2020
0
13
בריאות השן - השיניים שלכם בידיים טובות
ראה דף עסק
...
בריאות -
16/02/2020
0
8
קטגוריות