פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 6

נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-07
0
37
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (ראה י"א כ"ו) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וכו׳ את הברכה וגו׳ וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים. פירש״י הא למדת שכל העובד עבודה זרה הרי הוא סר מכל הדרך שנצטוו ישראל, מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. וצריך ביאור דפשיטא שכל המודה בעבודה זרה ממילא כופר בכל התורה כולה. וי״ל הכונה דאף אם מאמין בהשי״ת אלא שחושב שיש ממש גם בעבודה זרה דהיינו שתולה הצלחתו במעשה ידיו, וזה עבודה זרה שהוא מאמין גם ...
נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-07
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
בגמרא סוטה (ב.) א"ר שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי, אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו (צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. רש"י), אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף (וקשין לפני המקום לזווגם הנך דלפי מעשיו כקריעת ים סוף שנשתנו סדרי בראשית. רש"י), ופריך איני (מי הוי זיווג לפי רשע וזכות), והא א"ר יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, ומשנ...
נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-06
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
איתא בפסחים (קיג.) בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה. יש לפרש בדרך מליצה, שישחרר את עצמו משיעבודו ורצונו להשיא בתו דוקא לפלוני החשוב, כי לפעמים לא יתרצה אותו פלוני לישאנה, ונמצאת היא יושבת עד שתלבין ראשה, אלא ישיאנה כפי המצוי. ...
נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-06
0
47
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (ויצא כ"ט י"ז) ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה. פירש״י דלאה היתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובכתה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה שתי בנות ללבן הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ויש לפרש עפ״י המבואר בריש סוטה (ב.) אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, ופריך מהא דאר״י א״ר ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ומשני הא בזיווג ראשון הא בזיווג שני. וכתבו המקובלים והובא ב...
נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-04
0
45
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
בסוטה (ב.) איתא, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. וכתבו תוס' ד"ה קודם יצירת הולד, נראה לרבי קודם יצירת הזכר בין אם לא נולדה הנקיבה עדיין בין אם נולדה. מבואר דיש שמכריזין בת פלוני שהיא גדולה בשנים יותר מבעלה, שהרי היא כבר נולדה כשמכריזין על הזכר קודם יצירתו. ומכאן יש ללמוד שאין קפידא אם אשתו גדולה בשנים. ...
נישואין - זיווגו של אדם
2017-07-04
0
46
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5
כתיב (בראשית ב' י"ח) ויאמר ה׳ אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. פירש"י זכה עזר לא זכה כנגדו להלחם. והוא מדברי חז״ל (יבמות סג.). ותמוה, דהרי זה היפוך מפשטות כונת הכתוב, שהתחיל לומר דמכיון שלא טוב היות האדם לבדו על כן אעשה לו עזר כנגדו לטובתו, ואיך אפשר איפוא לומר שלפעמים הוא כנגדו, אם כן אין זה טובתו של האדם אם אינו לבדו. ונראה, דהנה רש״י ז״ל פירש לא טוב היות האדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן, הקב״ה יחיד בעליונים ואין לו ז...
SELECT * FROM encyclopedia WHERE parent_id = 312 ORDER BY id DESC LIMIT 0 ,999

מספר מאמרים בתוצאות: - 6

עיקר האמונה שהכל בידי שמים וביחוד בזיווג שגלוי ונראה בחוש העינים
כתיב (ראה י"א כ"ו) ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וכו׳ את הברכה וגו׳ וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים. פירש״י הא למדת שכל העובד עבודה זרה הרי הוא סר מכל הדרך שנצטוו ישראל, מכאן אמרו כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. וצריך ביאור דפשיטא שכל המודה בעבודה זרה ממילא כופר בכל התורה כולה. וי״ל הכונה דאף אם מאמין בהשי״ת אלא שחושב שיש ממש גם בעבודה זרה דהיינו שתולה הצלחתו במעשה ידיו, וזה עבודה זרה שהוא מאמין גם בזרות זולת הקב״ה, הרי זה ככופר בכל התורה, דעיקר האמונה שהכל בידי שמים.   וביחוד בזיווג שאמרו (מועד קטן חי:) מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה׳ אשה לאיש, מן התורה דכתיב (חיי שרה כ"ד נ') מה׳ יצא הדבר, מן הנביאים דכתיב (שופטים י"ד ד') ואביו ואמו לא ידעו כי מה׳ היא, מן הכתובים דכתיב (משלי י"ט י"ד) בית והון נחלת אבות ומה׳ אשה משכלת. ומה שהצריכו להביא ראיה מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים. כי התורה היא בהסתר, ודברי הנביאים מפורשים יותר, ודברי הכתובים מפורשים עוד יותר. וכמו שכתב הרמב״ם (פ״ב ממגילה הי"ח) דלעתיד לבוא יתבטלו דברי הנביאים ורק מגילת אסתר לא תתבטל, ותמה הראב״ד דאיך יתכן שיתבטלו דברי הנביאים, אולם הכונה דבאמת כל דברי הנביאים כתובים בתורה, אלא שהם בהסתר, והנביאים גילו מה שכתוב בתורה, אבל אין נביא רשאי לחדש דבר, ולעתיד לבוא כאשר ימלא הארץ דעה את ה׳ כמים לים
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הטעם דזיווג שני קשה לזווגן כקריעת ים סוף
בגמרא סוטה (ב.) א"ר שמואל בר רב יצחק כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי, אין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו (צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. רש"י), אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן וקשין לזווגן כקריעת ים סוף (וקשין לפני המקום לזווגם הנך דלפי מעשיו כקריעת ים סוף שנשתנו סדרי בראשית. רש"י), ופריך איני (מי הוי זיווג לפי רשע וזכות), והא א"ר יהודה אמר רב ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני בית פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, ומשני לא קשיא הא בזיווג ראשון (לפי המזל) הא בזיווג שני (לפי מעשיו וקשין לזווגן לפי שאינה בת זוגו. רש"י). וצריך ביאור אמאי זיווג שני קשה לזווגן כקריעת ים סוף ופירש"י שנשתנו סדרי בראשית, ומאי שינוי סדרי בראשית איכא בזיווג שני. ונראה לפי מה שכתב בשו"ת חת"ס (ח"ז סי' ל"ד) כמדומה בשם האריז"ל דמה שאמרו זיווג שני לפי מעשיו, היינו דארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלוני לפי המזל, אבל לאחר שנולד ונעשה גדול יש לפעמים שאחד מהם צדיק והשני אינו צדיק, דהא צדיק ורשע תליא בבחירה, ונמצא שאין הם מתאימים להיות זיווג ביחד כיון שאין מעשיהם שוים ואז מזווג להם הקב"ה זיווג אחר לפי מעשיו, וזהו זיווג שני לפי מעשיו עכ"ד. וכ"כ מהר"ם אלשיך ז"ל בשם מקובלים (פרשת חיי שרה) עיי"ש. וזהו שינוי סדרי בראשית, שהקב"ה צריך לשנות ממה שנגזר עליהם קודם היצירה דבת פלוני לפלוני, דעכ
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
לא יתעקש להשיא את בתו דוקא לפלוני החשוב
איתא בפסחים (קיג.) בתך בגרה שחרר עבדך ותן לה. יש לפרש בדרך מליצה, שישחרר את עצמו משיעבודו ורצונו להשיא בתו דוקא לפלוני החשוב, כי לפעמים לא יתרצה אותו פלוני לישאנה, ונמצאת היא יושבת עד שתלבין ראשה, אלא ישיאנה כפי המצוי.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
נישואי יעקב עם לאה ורחל בחינת זיווג ראשון מההכרזה
כתיב (ויצא כ"ט י"ז) ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה. פירש״י דלאה היתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו ובכתה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה שתי בנות ללבן הגדולה לגדול והקטנה לקטן. ויש לפרש עפ״י המבואר בריש סוטה (ב.) אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו, ופריך מהא דאר״י א״ר ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, ומשני הא בזיווג ראשון הא בזיווג שני. וכתבו המקובלים והובא במהר״מ אלשיך (פרשת חיי שרה) דזיווג ראשון היינו שקודם יצירת הולד מכריזין על הזיווג המתייחס לנפשו ומתאים לפי טבעו, אך אחרי בואו לעולם והגיע עת נישואיו ידינוהו כפי מעשיו, ואם יזכה יטלנה ואם לאו יעבירוה ממנו, והוא זיווג שני לפי מעשיו עיי״ש. ועיין בתשו׳ חת״ס (ח״ז סי׳ ל״ד) מה שכתב בזה. והנה מה שאמרו כאן הגדולה לגדול והקטנה לקטן, הוא כפי שהיה ראוי מבחינת זיווג ראשון, כי על פי טבע כך היה צריך להיות, אולם מכיון שלאה התפללה ובכתה על גורלה והיתה צדקת, ואלו עשיו היה רשע, ע״כ בזיווג שני שהוא לפי מעשיו לא זכה בה עשיו אלא יעקב. ברם יעקב נשא גם את רחל מכיון שהיא היתה בבחינת זיווג ראשון לפי טבעה.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
אין קפידא אם האשה גדולה בשנים מהאיש
בסוטה (ב.) איתא, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. וכתבו תוס' ד"ה קודם יצירת הולד, נראה לרבי קודם יצירת הזכר בין אם לא נולדה הנקיבה עדיין בין אם נולדה. מבואר דיש שמכריזין בת פלוני שהיא גדולה בשנים יותר מבעלה, שהרי היא כבר נולדה כשמכריזין על הזכר קודם יצירתו. ומכאן יש ללמוד שאין קפידא אם אשתו גדולה בשנים.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
הצורך לאדם בבת זוג כדי שלא יחשוב שהוא שליט בתחתונים
כתיב (בראשית ב' י"ח) ויאמר ה׳ אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. פירש"י זכה עזר לא זכה כנגדו להלחם. והוא מדברי חז״ל (יבמות סג.). ותמוה, דהרי זה היפוך מפשטות כונת הכתוב, שהתחיל לומר דמכיון שלא טוב היות האדם לבדו על כן אעשה לו עזר כנגדו לטובתו, ואיך אפשר איפוא לומר שלפעמים הוא כנגדו, אם כן אין זה טובתו של האדם אם אינו לבדו. ונראה, דהנה רש״י ז״ל פירש לא טוב היות האדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן, הקב״ה יחיד בעליונים ואין לו זוג וזה בתחתונים ואין לו זוג. נמצא שכל הצורך בבריאת בת זוג להאדם, הוא כדי שלא יחשוב שהוא שליט בתחתונים ותחסרהו מעט מאלקים, כי על ידי בת זוג יוודע לו שהוא זקוק לשיתוף ואינו יכול לחיות לבדו ועי״ז תתמעט גאוותו. והנה אם האדם זכה ומתבונן בזה ומכיר שפלות עצמו, אז באמת הוא נעשה שליט בביתו וזוכה לאשה כשרה העושה רצון בעלה, והוא שולט בה והיא עומדת לעזרתו. אבל אם לא זכה פירוש שלא התבונן בתכלית בריאת האשה, וברוחב לבו וגודל גאותו חושב שהוא שליט בכל ואינו נכנע לפני הקב״ה, אז מזווגין לו אשה לפי מעשיו, והיא מתנגדת לו תמיד בביתו ועל יד התנגדותה תתוודע לו שאין הוא שליט אפילו בביתו, כי אם אשתו מושלת עליו. וזה קרוב לפשוטו.
נכתב על ידי:
531 |
זכויות יוצרים:
©
קטגוריות