פתיחת חשבון חדש
או
התחבר
הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.

מספר נושאים בתוצאות: - 302

תורני - הלכה
2017-09-28
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רעה) שאלה: אחד הבנקים עושה מבצע, שכל לקוח חדש המפקיד אצלם סכום כסף עד 500 ₪, מקבל חזרה בעוד שנה סכום כפול, דהיינו המפקיד 300 ₪ מקבל עוד שנה 600 ₪, [כמובן עד סכום מוגבל של 500 ₪]. ויש להסתפק האם מועיל על זה היתר עיסקא, דהרי 100 אחוז רווח אינו סכום שאפשר להרויח מההשקעות רגילות, וכבר כתבו הפוסקים דאין לסמוך על היתר עיסקא אלא בסכום סביר שאפשר להרויח מהשקעה זו, וא"כ איך מועיל כאן היתר עיסקא. תשובה:...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רעד) שאלה: אחד יש לו חשבון בנק, אולם אין לו נכסים לא דירה ולא מכונית וכדו' שיתיר לו לסמוך על היתר עיסקא, ועל כן הוא זהיר תמיד שלא להיכנס בבנק לחששות של רבית, ומשגיח שלא יהיה לו מינוס בבנק. אולם על 1000 ₪ יש לו הסכם עם הבנק, שאינם לוקחים רבית על מינוס של סכום זה, ועל כן עד סכום זה הוא מיקל תמיד להיות במינוס. ברם, על אף ההסכם, הרי מפעם לפעם מחייבים אותו ברבית על סכום זה בסכומים קטנים של כמה שקלים, ו...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
25
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רעג) בשיעורים שנמסרו בישיבות עלה השאלה באופנים שונים, דהרבה בנקים הוסיפו לאחרונה לטובת ולשירות הלקוחות, דגם בחור הפותח חשבון בנק אצליהם מקבל מסגרת אשראי בסכום של 1,500 ₪ או יותר מכן, ושאלתם בפיהם האם איכא בזה חשש רבית או לא. אותו שאלה מצוי גם באברכים מיד לאחר נישואיהם אשר פותחים חשבון בנק, והבנק נותן גם להם מסגרת של אשראי ומינוס לטובתם ולשירותם, האם יש בזה חשש רבית. תשובה: אסור לעשו...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף א רעב) שאלה: ראובן משכנע את שמעון משך תקופה ארוכה שילך וילמד מקצוע מסוימת, והוא בטוח לפי מה שמכיר כשרונותיו והתכונות שלו, דמקצוע זה מתאים מאוד בשבילו ובודאי יצליח להביא עי"ז משכורת מכובדת לביתו. לשמעון יש את הכסף ללימוד המקצוע, אולם הוא מפחד שלא יצליח במקצוע זה ועל כן אינו רוצה להשקיע בלימוד המקצוע, ראובן שבטוח בהצלחת שמעון הציע לו שהוא ראובן ישלם מכיסו את הוצאות הלימוד המסתכם בכ- 7000 ₪, והיה אם יצלי...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
23
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רעא) שאלה: אחד מההטבות שמשרד החינוך נותן לבנות המשתלמות בהוראה וכדו', הוא שהם נותנים הלוואה של 5000 ₪, למימון הוצאות הלימוד, ואם אחר הלימוד הם מתקבלים בביה"ס להיות מורה וכדו' נהפך ההלואה למענק ואינם צריכים להחזירו, אבל במידה ואין המתלמדת מתקבלת לעבודה הרי הוא צריכה להחזיר את כל ההלואה למשרד החינוך, בתוספת הצמדה למדד, ובכמה אופנים הוא גם בתוספת רבית, ויש להסתפק האם יש בזה איסור, שהם מחזירים ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רע) מעשה באחד שחבירו הסכים להלוות לו סכום 15,000 ₪ בהיתר עיסקא, באופן שיחזיר למלוה שמונה אחוז רבית, אולם ללוה זה אין דירה שיוכל לסמוך על זה בהיתר עיסקא, אלא שיש לו איזה נכס ששוה רק 10,000 ₪, וסכום זה הוא פחות מסכום ההלואה, אולם נכס זה השוה 10,000 ₪ עושה רווחים הרבה יותר מ-8 אחוז, ויכול להרויח מעסק זה לערך 20 אחוז, ונמצא שמנכס זה יכול להרויח אפי' יותר מהרווחים שרוצה לתת למלוה, ויש להסתפק האם צריך נכסים נגד סכום ההלואה שמק...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסט) שאלה: אחד רצה לקחת הלואה מהבנק על סך 10,000 ₪, וכנהוג רצה לסמוך בזה על ההיתר עיסקא שיש לבנק, אולם הוא אברך צעיר ואין לו עדיין דירה או מכונית או נכסים אחרים שיוכל לסמוך על היתר עיסקא בסכומים כאלו, אלא שיש בידו כמות גדולה של סחורה של צורכי החג שקנה ממשווק, וכוונתו למוכרו בביתו ולהרוויח על זה סכום הגון, אלא שעדיין לא שילם על סחורה זו למשווק, ויש להסתפק האם יכול לסמוך על סחורה זו בהיתר עיסקא, או דילמא דכיון שלא שיל...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסח) שאלה: כידוע נפסק להלכה שאי אפשר לסמוך על היתר עיסקא, אלא כשיש ללוה איזה נכס קיים שנחשב כהשקעה לכסף שקיבל, והנה אין לי עדיין דירה ולא מכונית, ועסק או מטבע זר או פנסיה וכדו' המועילים להיתר עיסקא, אולם עומדים  אנו אחר פטירת ראש משפחתינו ע"ה, וירושתו קיימת, ועדיין לא חולק בינינו, ועל כן נפשי בשאלתי האם אוכל לסמוך על נכסים אלו שעומדים לחלוקה, שיהיה נחשב כאילו יש לי נכסים השוים כסף או לא. ואם ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסז) שאלה שנשאל על ידי אחד הגר בצפת: כבר נפסק להלכה דאי אפשר ללות על סמך היתר עיסקא אלא כשיש ללוה איזה נכס המניב רווחים, והנה אין לי דירה על שמי, וכן אין לי שאר דברים המניבים רווחים, אלא שאני דר בדירה שכורה בעירנו צפת, ובזמן הנופש נוהג אני להשכירו לנופשים במחיר הגון הרבה יותר מכפי שאני משלם כל השנה, ושאלתי בידי האם אוכל לסמוך בהיתר עיסקא על דירה שכורה זו, כיון שאני מרוויח על ידו בזמן הנופש? ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסו) שאלה: כהמשך לשאלה הקודמת יש לדון, באופן שלקח את הכסף להשקיעו בעיסקא, ועד שקונה את העיסקא, השאיר את הכסף בבנק, ואם כן הרי הבנק יודע שלא הרויח כלום בזמן זה, ויש לדון האם גם באופן זה מותר לו לשלם רווחים על זמן זה, או דכיון שהבנק יודע שלא הרויח הרי אין לו סיבה לישבע, וא"כ אסור לו לתת שום רווחים לבנק. תשובה: אין בזה איסור, ומותר לתת רווחים לבנק. סברת הדברים...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסה) שאלה: מעשה באחד שלוה מהבנק סכום של 200,000 ₪, כדי להשקיע את הכסף באיזה עיסקא טובה שיזדמן לידו, אולם בנתיים לא מצא עיסקא ראויה להשקיע את הכסף והכסף מונח עדיין בכיסו, ושאלתו דכיון שאין לו שום נכס עצמי לא דירה, ולא מכונית או פנסיה המועילים להיתר עיסקא, האם מותר לו לשלם בנתיים את הרבית לבנק, שהרי אין לו עדיין נכס או עיסקא המרויח רווחים אלו? תשובה: אין בזה חשש איסור, ומותר לשלם ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קנט סעיף א רסד) אחד מבעלי חנויות המחליפים צ'קים וכל סוגי המטבעות (צ'ינצ'), בא ושאלתו בפיו דהרי כבר הורגלו בעלי חנויות אלו לפטור כל החששות והשאלות של רבית למיניהם, על ידי העמדת תקנת "היתר עיסקא" בחנות בריש גלי, וכל העיסקאות נעשים עפ"י היתר עיסקא זו, ואפילו בחשבוניות היוצא מהחנות כתובה באותיות קטנות ד'העיסקא כפופה להיתר עיסקא ברית פנחס החתום אצל בעל החנות', ועל כן שאלתו עכשיו דהרי כמה מלקוחותיו הם גם נכרי...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
22
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסג) שאלה: מעשה באחד שהיה צריך לשלם לעיריה סכום של 18,000 ₪ וביקש מחבירו להשתמש בכרטיס האשראי שלו לשלם את החשבון, והוא ישלם לו אחר כך, חבירו הסכים לזה, אולם התנה עימו שישלם הכל בתשלום אחד, ולא בכמה תשלומים, כי הוא אינו רוצה לסמוך על היתר עיסקא, ומחמיר שלא ללוות אפי' בהיתר עיסקא, ועל כן אינו רוצה לשלם כמה תשלומים שבהם משלמים יותר. החבר השתמש בכרטיס אשראי, אולם פקידי העיריה לא הבינו בדיוק שהוא ר...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קעז ש"ך סקמ"ט רסב) שאלה: אחד קנה דירה מקבלן, לפי ההסכם המופיע בחוזה צריך הקונה לשלם לקבלן סכום כסף עד תאריך מסוים, ועל כל יום איחור מהזמן, צריך להוסיף קנסות והצמדות, כמובן שכל זה נעשה בהיתר עיסקא כדין. כשהגיע הזמן המדובר, היה ביד הקונה כל הסכום הדרוש, ורצה לשלם לקבלן, חבירו שהיה צריך לכסף מזומן, בא אליו בהצעה שהוא ילוה את הכסף לשבועיים, ולאחר שבועיים יחזירנו לו בתוספת ההצמדות שהוא צריך לשלם לקבלן ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רסא) רשת חניוית יוקרתי בציבור החרדי, קנתה נכס במרכז הארץ כדי לפתוח שם סניף נוסף, ומאחר שבכל חוזה קניה יש הרבה סעיפים וחששות של רבית, קנסות והצמדות וכו', על כן  עמדו הקונים על זה, שיכתבו בהסכם הקניה שהוא עפ"י היתר עיסקא, אולם המוכר שלא היה שומר תורה ומצוות חשש מהכתוב בהיתר עיסקא שאינו בטוח ברווחים וכדו', כמו כן גם העו"ד מטעמו לא היה שומר דת ולא מצאה סעיף זה חן בעיניהם, לכן כתבו והוסיפו סעיף נוסף אחר סעי...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
22
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רס) שאלה: ראובן מתעסק לפרנסתו בהשקעות, שמקבל סכומי כסף מאנשים ומשקיע אותם בהשקעות שונות עם הבטחה לרווח מינימלי, אולם הוא אינו מקבל סכום קטן מ-10,000 דולר. שמעון רצה להשקיע אצלו כסף, אולם מאחר שלא היה בידו כל הסכום הנ"ל, ביקש מכמה מחבריו שגם הם ישקיעו את כספם שם, וכך אסף כסף מכמה חברים, מכל אחד סך אלף דולר, עד שהגיע לסכום המבוקש, אותו השקיע אצל ראובן. כנהוג אצל אותם משקיעים, עשה גם ראובן היתר עס...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
  סימן קעז סעיף ה רנט) שאלה: יש לברר עפ"י הנ"ל, בקונה דירה והדרך היחידה לקנות דירה (לרוב אנשים) הוא על ידי הוצאת משכנתא מהבנק, האם גם בזה יש ענין שלא לסמוך על היתר עיסקא ולנסות לחפש עצות אחרות לקניית דירה, או דבמשכנתא אין שום ענין להחמיר. כמו כן יש לברר להיפך, האם מותר להפקיד כסף בתוכניות חסכון וכדו' של הבנק, באופן שמקבל מהבנק אחוזים של רבית כמובן באופן שיש להם היתר עיסקא, או דגם בזה יש ענין להחמיר. כן יש ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רנח) שאלה: הלויתי לחבירי הלואה עפ"י היתר עיסקא, ועכשיו עלה בליבי אולי יש מקום להחמיר ולקבל על עצמי שלא להלוות יותר בהיתר עיסקא אלא בחינם ממש, האם הדבר נכון, או שאין כאן שום ענין להחמיר, והמחמיר בזה הוא חסיד שוטה ואין בזה שום ענין. תשובה: מעיקר הדין מותר לסמוך על היתר עיסקא, באופן שנעשה כהלכה עם כל הפרטים בזה, אולם המחמיר בזה אינו חסיד שוטה, ויש מקום להחמיר. סב...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רנז) כהמשך לדין הקודם: מעשה בחלפן אחד שהנהיג לעצמו הנהגה הנ"ל, שהיה מתנה עם הלוים עימו על סמך היתר עיסקא, שאם יפסידו את כספם יוותר על הרוחים שהיו צריכים לתת ויחזירו רק את הקרן. והנה חלפן זה היה דרכו להלוות סכומים הגונים בהיתר עיסקא למוסד אחד, לימים קרסה כל המוסד וכל הכסף שלוו מהרבה אנשים ירדו לטמיון, והעמידו לצורך זה וועד מיוחד של כמה גבירים בעלי חסד לשקם את המפעל, ולנסות להחזיר ולהעמיד את המפעל על תילו, וכן ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה רנו) שאלה: האם נכון הדבר לסמוך על היתר עיסקא אף במקום שיש חשש רבית גמור מן התורה, או שאינו נכון לסמוך על היתר עיסקא אלא במקום שהרבית הוא איסור דרבנן גרידא. ואם נכון להחמיר בזה, האם יש איזה עצה להפוך כל רבית שלא יהיה בזה אלא איסור דרבנן גרידא. תשובה: מעיקר הדין אין שום חשש לסמוך על היתר עיסקא אף במקום חשש איסור תורה. אולם יש מקום לירא שמים להחמיר שלא לסמוך על היתר עיסקא אלא במ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
23
נושאים:
תגובות:
סימן קסז ט"ז סק"א רנה) שאלה שנשאל על ידי אחד הלומדים: איך סומכים אנו לכתחילה לעשות היתר עיסקא בכל האופנים, ולקחת רווחים על סמך זה, והא מצינו בפירוש בטורי זהב (סי' קסז סק"א) בשם התרומת הדשן שאי אפשר לסמוך על היתר עיסקא אלא בדבר שאין בו רבית דאורייתא, וכגון שאין הרבית בטוח ואינו נחשב כרבית קצוצה, אבל באופן שקוצץ סכום קצוב אי אפשר לסמוך על ההיתר עיסקא להתירו, וא"כ באופני הלוואה דידן שקוצץ על הרבית והרווח ויש בזה חשש רב...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
22
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ב רנד) מעשה באחד מחו"ל שהגיע לארץ לנפוש קצת, והתאכסן במלון בצפון הארץ, אחר כמה ימים ראה שאין בידו מספיק כסף אפי' לכסות את המלון בו מתאכסן, ובנוסף לכך רצה לטייל קצת בצפון הארץ מחוץ למלון, על כן  טילפן לחבירו הגר בירושלים וביקשו דהיות והוא נתקע עם הכסף אם יכול הוא להלוות לו סכום של 800 דולר לכסות את ההצאות, ואם רוצה הוא יכול לבוא בעצמו למלון להביא את הכסף ויתאכסן עמו בחדרו על חשבונו הפרטי, ויכול להשאר כמה ימים ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ב רנג) שאלה: אחד נסע בערב שבת לעיר אחרת, באמצע הדרך נכנס לתחנת דלק סמוך כדי לחדש את מלאי הדלק, לאחר שגמר לשלם והיה בדרך חזרה לרכבו, ניגש אליו יהודי חרדי שלא הכירו, וסיפר לו שהוא נתקע כאן בדרך, כשהדלק הולך ואוזל ואין בידו אפי' פרוטה אחת לשלם, ועל כן ביקש אם הוא יכול להלוות לו את מחיר הדלק, והוא יחזור ויפקיד לו אחר השבת את הכסף בחשבון הבנק שלו, היהודי הסכים לכך, והלוה לו סכום התשלום לדלק ונתן לו את פרטי...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ד רנב) שאלה: אחד היה חייב כסף לרופא שניים משפחתי, וכבר נתן כמה צקים והצקי'ם חזרו, לאחר שביקשו ממנו כמה פעמים לבוא ולשלם בא לשלם, והרגיש שלא בנח על כל הצקים שחזרו ועל העגמת נפש שגרם וכו', על כן הביא עמו גם מגש פיצה והניחם בחדר קבלת הקהל של הרופא, וכל העובדים אכלו ממנו, וגם הרופא אכל שני מנות מזה. ובזה הרגיש שפיצה אותם על העגמת נפש שגרם להם. לאחר מכן נתעורר הרופא אולי יש בזה איסור רבית שהוסיף מג...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
30
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ה רנא) שאלה: אחד רצה לקנות דירה בארה"ב לצורך השקעה, לא היה לו אזרחות בארה"ב ולא היה זכאי לקבל משכנתא על שמו, על כן ביקש מחבירו אזרח ארה"ב, שיקנה דירה על שמו ויקבל משכנתא מהבנק, וכמובן שהוא ישלם את המשכנתא כל חודש. כשכר טירחא לחבירו נתן לו סכום של 1000 דולר. עברו כמה חדשים ובנתיים קנה דירה והוציא משכנתא, וחבירו שהדירה רשומה על שמו, שילם את הקרן והרבית, סכום הרבית ששילם חוץ מן הקרן עומד על כ- 20...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ב רנ) שאלה: מלוה אחד קיבל תוספת עבור ההלואה ללא שהתנה כן מראש, ונחשב לרבית דרבנן שאינו חייב להחזירו מעיקר הדין, אולם כבר מבואר בשו"ע (סי' קסא ס"ב) דלצאת ידי שמים חייב להחזיר אף רבית דרבנן וכן עשה המלוה, והחזירו ללוה, אחר שעשה כן נתוודע לו שאם הלוה מוחל על החזרה ובפרט אם אומר 'הריני כאילו התקבלתי' אין המלוה צריך להחזירו ([1]), והלוה מסכים לעשות כן ולמחול, ושאלת...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
22
נושאים:
תגובות:
רמט) מעשה במדריך בישיבה שהיה דרכו ללוות כסף מאחד הבחורים בישיבה, אותו בחור בא ממשפחה אמידה ותמיד היה נמצא אצלו כמה מאות שקלים וכדו', המדריך שהיה נצרך כמה פעמים לכסף היה דרכו ללוות ממנו כסף זה. ביום מן הימים מצא המדריך קבוצה של בחורים בישיבה שעברו על אחד מחוקי הישיבה, כגון שקמו באיחור זמן וכדו', ואחד מבחורים אלו היה גם בחור זה שהיה מלוה לו כסף, כעונש על התנהגותם קנס את כל אחד בסך של 50 ₪, אבל לבחור זה שהיה מלוה לו כסף לא היה לו נעים לבקש קנס,...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף טז רמח) מעשה בילד אחד שהתנהג באיזה דבר שלא כשורה, ועל כן ענשו אביו לכתוב את כל 'אגרת הרמב"ן' ג' פעמים, וכדי לזרזו שיקיים את הקנס אמר לו אביו שכל יום שעובר ואינו כותב את אגרת הרמב"ן, צריך הוא לכתוב עוד פעם את האגרת, וכבר עבר שבוע שלם שהתעכב ולא כתב וצריך הוא לכותבו ט' פעמים, ונתעורר האב אולי יש בזה חשש איסור, דהרי נפסק בשו"ע (סי' קעז סעי' טז) דאסור לשלם קנס המתרבה. תשובה: אין ב...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יז רמז) שאלה: משגיח באחד מן הישיבות היה דרכו לבקש קנס מכל בחור החורג מכללי הישיבה, ובאופן שהבחור לא היה משלם את הקנס עד שבועיים מעת שחייבו, היה דרכו לבקש תוספת על הקנס, וכן עולה ותופח הקנס כל שבוע, ושאלתו האם יש בזה חשש רבית, דהרי מבואר בשו"ע (קעז סעי' יז) דקנס המתרבה אסורה ? תשובה: אין חשש איסור רבית אפילו אם הקנס מתרבה. סברת הדברים: אם דרכו של המשגיח לקחת את הקנסות ולהניחם במ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
27
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יד רמו) שאלה: דרכם של ילדים לשחק בגלעיני משמש (גוגואים), וחשובים בעיניהם עד שקונים ומוכרים תמורתם דברים השוים כסף ממש. מעשה בילד אחד שהיה חייב לחבירו סכום מסוים של גוגואים והיה משתמט תמיד מלשלם, חבירו הפציר בו כמה פעמים שיחזיר לו את החוב, ולאחר דין ודברים ביניהם באו בהסכמה שהחבר מקבל עליו לשלם עד סוף השבוע ואם לא ישלם יצטרך להוסיף סכום נוסף של גוגואים לקנס על האיחור, כשסיפר זאת הילד לאביו העיר לו שיתכן שיש בזה ח...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
23
נושאים:
תגובות:
  סימן קעז סעיף יד רמה) שאלה: אחד מן השכנים רצה לבנות ולהוסיף חדר לביתו על גג הבנין, והיות שבשעת הבניה עושה הדבר רעש ומפריע לכל דיירי הבנין, ביקש על זה רשות מכל הדיירים שיסכימו עמו. הדיירים אכן הסכימו עמו, אולם התנו עימו שכל הבניה לא יתמשך יותר מחצי שנה, ולקיום הדבר התנו עימו שעל כל חודש שמתמשך יותר מחצי שנה, הריהו משלם קנס כפיצוי לכל דיירי הבנין, ויש להסתפק האם יש בזה חשש איסור או לאו, שהרי מוסיף לשלם עבור...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו רמד) שאלה: מעשה בבחור שהיה לומד באופן פרטי עם אברך אחד שעזר לו בלימודיו, האברך שרצה להבטיח את משכורתו התנה עם אביו של הבחור שישלם לו בסוף כל חודש על החודש, ואם יאחר לשלם לו שבוע אחרי גמר החודש יוסיף לו על כל שבוע סכום של 10 דולר, ושאלתו האם איכא בזה חשש רבית או לא. תשובה: אם צורת ההסכם היה מתחילה שבר"ח משלם 100 דולר ובשבוע לאחר מכאן 110 דולר ושבוע לאחר מכאן 120 דולר אין בזה שום חשש ומותר, אבל אם צור...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יד רמג) שאלה: אחד קנה מחבירו איזה חפץ ונתחייב לשלם לו בדולרים, ואמר לו המוכר שאם יאחר לשלם, הרי יצטרך לשלם לו כפי השער היותר גבוה שהיה במשך זמן האיחור, דאם בנתיים יעלה הדולר ושוב ירד יצטרך לשלם לו כפי מחיר זה, האם יש בתנאי זה חשש איסור או לאו. תשובה: מותר. ואין בזה חשש איסור. סברת הדברים: אפי' אם נחמיר בשאלה (....) דאם נפל הדולר אחר זמן הפרעון אסור לו להש...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יד רמב) שאלה: אברך ניהל בביתו גמ"ח תרופות כמה שנים. לאחר שנוכח לראות שהרבה אנשים לוקחים ושוכחים או מאחרים להחזיר, ואי אפשר להמשיך ולנהל את הגמ"ח בצורה כזו, על כן  הוא רוצה להכניס בתקנון הגמ"ח סעיף חדש, שאם לא יפרע הלווה את התרופה עד חודש, יצטרך להוסיף כמה שקלים כקנס על איחור התשלום, בצורה כזו הוא מקוה שיוכל להמשיך בהנהלת הגמ"ח כראוי, אולם שאלתו בפיו האם איכא בזה חשש רבית, שהרי הוא מב...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
20
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רמא) שאלה: אחד היה לו על ביתו גג השייך לו, ורצה למוכרו ולהרויח הכסף, ועל כן הפציר בחבירו שיקנה ממנו הגג, אולם חבירו לא רצה לקנותו, אחר שהפציר בו מאוד הסכים לעשות טובה לחבירו, ולקנות ממנו שני שליש מהגג, במחיר של 30,000 דולר. אחרי שהתווכחו על המחיר והקונה טען שהוא מחיר יקר מידי, הסכים המוכר שאם אחר כך ימכור הקונה את הגג לאחר, אזי אם יצליח למוכרו במחיר של 30,000 דולר או יותר, הרי טוב, ואם לא יצליח למוכרו ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רמ) שאלה: אחד היה מנוי במקוה מסוים, וכנהוג קיבל כרטיס כניסה, ושילם עליה דמי פקדון בסך 20 ₪. אחר כמה שנים החליט לעבור למקוה אחרת, ועל כן החזיר את הכרטיס לממונה על המקוה, במשך שנתיים אלו התייקר מחיר הפקדון של הכרטיס, ומבקשים עליה 25 ₪, ועל כן החזיר לו הממונה כפי המחיר שהכרטיס שוה עכשיו, והיינו 25 ₪, האם יש בזה חשש רבית ? תשובה: יש בזה חשש רבית, ויחזיר לממונה על המקוה 5 ₪. ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רלט) שאלה: נהוג היום ברוב המקוואות שהרוצה להיות מנוי במקוה מקבל כרטיס שאיתו הוא נכנס כל יום למקוה. בנוסף למחיר שמשלם לכל חודש צריך לשלם בתחילת המנוי 20 ₪ כדמי פקדון על הכרטיס, וכשמחליט לגמור את המנוי במקוה הוא מחזיר את הכרטיס ומקבל בחזרה את ה20 ₪ שהפקיד, ויש לברר האם יש בזה משום רבית, וכמבואר בשו"ע (סי' קעד) דכל מקח שיש להם זכות חזרה נחשב להלואה ואסור להשתמש בחפץ, וא"כ גם כאן שיש לו זכות חזרה ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רלח) שאלה: אחד קנה תנור באיזה חנות, אחרי שהגיע התנור לביתו והתקינו כראוי, ראה שהתנור פגום ביצירתו ויש לו כמה חסרונות, מיד עלה בדעתו להחזירו לחנות ולבקש תנור אחר, אלא שבין כך עד שפינה מזמנו לחזור ולבקש השתמש בתנור זה כמה חדשים, אחר כך חזר אל החנות וביקש תנור חדש, אלא שעלה בדעתו דלכאו' יש כאן חשש רבית, דהרי הכסף שנתן בתחילה לחנות היה רק בתורת הלוואה, דהרי לא נתנו לו עבור זה מוצר טוב, וא"כ מה שנשתמ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף א רלז) בחודשים האחרונים נכנס לתוקף חוק חדש, של "החזרת מוצרים", חוק זה מאפשר לקונה מוצר כגון: מקרר, ארון, שולחן, וכדו', להחזיר את המוצר כמו שהוא לחנות תוך 14 ימים מהקניה, במדה ואיננו מרוצה ממנו,  נתלבטו רבים האם יש בזה חשש רבית.   תשובה: אין בזה חשש איסור כלל סברת הדברים: הנה עיקר שאלתם נובעת, מפסק השו"ע (סי' קעד ס"א) דכל זמן שיש אפשרות לקונה לחזור בו...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רלו) שאלה: אחד הבנקים רוצה למשוך אליו לקוחות ועל כן עושים מבצע, שכל סכום שמפקידים בבנק חצי חודש, יכול להיות במינוס בחצי החודש השני, לדוגמא, אם בחצי חודש הראשון הפקיד בבנק 850 ₪ יכול בחצי השני להיות בחובה על סכום זה, האם יש בזה איסור רבית, והאם מהני היתר עיסקא לצאת כאן מחשש רבית ? תשובה: אם יש בבנק היתר עיסקא שגם כלול בו תנאי של כולו פקדון מותר, ואם לא אסור. סברת...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
26
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף יח רלה) שאלה: אחד הלוה לחבירו כסף ע"מ שישלם לו יותר ממה שהלוה, לאחר זמן נודע שיש כאן איסור רבית קצוצה מן התורה, ואסור ללוה לשלם את הרבית. כשסיפר זאת הלוה למלוה, אמר אני מסכים ללכת אחר כך לרב ולדון, אם יש חשש איסור, אבל על כל פנים עכשיו אם לא תשלם לי כסף זה אני נשאר תקוע בכל העסק שלי, כי אני צריך לשלם כסף זה לכמה וכמה אנשים, ועל כן לכל הפחות תלוה את הכסף הזה לתקופה מסוימת, ואם באמת יש בזה חשש איסור אחזיר ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
19
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רלד) שאלה: אחד היה חייב לחבירו סכום גדול של כסף, בהגיע זמן הפרעון היה המלוה צריך לשלם סכום זה לקבלן על ידי שובר שצריך לשלם בבנק, הלוה איחר בכמה ימים והמלוה כבר הלך בנתיים כמה פעמים לבנק, על כן  אמר ללוה שיועיל ללכת לבנק בעצמו לשלם את השובר, ונתן לו המלוה השובר שישלם את הכסף בבנק, כשהגיע לבנק ראה שהסכום המופיע בשובר הוא באלפיים ₪ יותר ממה שהוא חייב לחבירו, האם מותר לו לש...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט, סימן קע סעיף א רלג) שאלה: אשה פלונית מחזיקה קשר ותומכת במשפחה הצריכה עזר בכל סוגי ענינים, חינוך, שלום בית וכו', ועושה זאת לשם מצוה חינם אין כסף. בהזדמנות אחת אף הלוותה מכספה למשפחה סכום של 5000 ₪. כעבור תקופה קנתה האשה התומכת דירה, ולקחה משכנתא מהבנק, והיתה צריכה לערבים, ועל כן ביקשה מאשת המשפחה שהיא תומכת בהם שתחתום ערבות למענה, והסכימה לכך. האם יש בזה איסור רבית, דאולי משום ההלואה של 5000 ₪ שק...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רלב) שאלה: במשרדי העיריה של אחת הערים הגדולות בארץ, יש חוק שכל מי שקיבל היתר בניה לבנות ולהוסיף לדירתו, צריך לתת ערבות של 30,000 ₪ כערבות שיבנה כחוק ולא יחרוג מהתנאים שהעמידו העיריה, וכגון שלא יוסיף לבנות יותר ממה שאישרו לו וכדו', ואחר שגמר לבנות שולחים העיריה מפקח מטעמם לבדוק אם עמד בתנאים הדרושים, ואם לא, משאירים את הכסף אצלם, ורק אם עמד בכל התנאים מחזירים לו את סכום הערבות. בנוסף לזה, מסכים ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
21
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רלא) שאלה: אחד היה צריך לשלם לאיזה צורך 10,000 ₪, ועל כן ביקש מחבירו להשתמש בכרטיס אשראי שלו ב-10 תשלומים שוים, דהיינו שכל חודש יוצא מחשבונו 1000 ₪, וכדי שיסכים חבירו לעיסקא הציע לו שהוא יחזיר לו חוב זה רק ב- 5 תשלומים, דהיינו שבחמש חדשים הבאים יתן לו כל חודש 2000 ₪, ונמצא שהוא יחזיר לו את כל החוב עוד לפני שחברת האשראי גובה ממנו את הכסף, והשאלה האם יש בזה איסור. תשובה: אם התנו כן מתחיל...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רל) שאלה: משפחה אחת רצו לעזור לאביהם בעת שמחתן את בנו, ועל כן הלך הבן הבכור ולקח הלואה מגמ"ח על סך 10,000 דולר למשך כמה שנים, וכל הבנים משלמים את ההלואה בתשלומים, אחר לקיחת ההלואה אמר הבן הבכור לשאר הבנים, שהוא מוריד מסכום ההלואה סכום של 5000 ₪, לצורך עצמו, והם יתחלקו ביניהם לשלם לגמ"ח את מלוא סכום ההלואה, ועד כמה חדשים הוא יחזיר להם במזומן את כל הסכום של 5000 ₪ שלקח לעצמו, ויתנו גם זה לאביהם, האם יש בז...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכט) שאלה: בהרבה בתים אשר עקרות הבית מסיימים עבודתם בשעה מאוחרת, נהוג לשלוח את התינוקות ל'משפחתון' המעסיק הילדים עד השעות המאוחרות של אחה"צ. בדרך כלל המדינה משתתפת בהוצאות המשפחתון, ואופן התשלום אצלם הוא, דלוקח כמה חדשים עד שהמדינה מאשרת את התקציב למשפחתונים, ועד זמן זה צריכים ההורים לשלם את מלוא המחיר, ואחר שהמדינה מאשרת את השתתפותה גם על החדשים שעברו, הרי הם מפחיתים את היתרה מהחדשים הבא...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכח) שאלה: אחד רצה לקנות מיטות מחנות רהיטים והיה בידו כסף מזומן, על כן  בא אל המוכר בהצעה שהוא מזמין עכשיו שני מיטות ומקדים לשלם בעת ההזמנה לפני שהמוצר מוכן, אלא שכתמורה על זה הוא מבקש מהמוכר, דעוד כמה חדשים הוא רוצה לקנות בחנות זה גם ארון ספרים, ואפשר שלא יהיה בידו לשלם במזומן, על כן  הוא מבקש כתמורה על מה שמקדים עכשיו לשלם מראש, דעל הארון יעשו לו פריסת תשלומים נוחים לזמן ארוך, האם מותר לעשות כ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
18
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכז) שאלה: אחד היה חייב לחבירו 1,500 ₪, כשבא המלוה לבקש את הכסף א"ל הלוה שיש תחת ידו סכום של 300 דולר מזומנים (שהוא פחות ממה שהלוה לו), ואם הוא רוצה יכול לתת לו סכום זה, אולם אין הוא רוצה לפרוע בכך את החוב, דהוא צריך סכום זה של 300 דולר כדולרים, וכמו כן הרי הוא אמור לקבל בזמן הקרוב גם שקלים, ועל כן הוא מעדיף להשאיר סכום זה כדולרים, ובהזדמנות קרובה הוא יפרע לו את חובו בשקלים, אולם הוא מסכים שהמלוה יקח עכשיו ...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
12
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכו) שאלה: אחד לוה מחבירו 1000 ₪ ובעת הפרעון שילם לו בצי'ק, המלוה היה צריך עכשיו לציק בסכום של 1500 ₪ ועל כן ביקש מהלוה אם יכול הוא לכתוב לו צי'ק על סך 1500 ₪, ובמשך הימים הבאים יחזיר לו 500 ₪, ויש להסתפק אם יש בזה חשש איסור שהרי תמורת ההלוואה של 1000 ₪ הוא מלוה לו עכשיו 500 ₪, ועושה לו טובה בכך, והרי זה כמו שנפסק בשו"ע (סי' קס סעי' ט) דאסור לומר למלוה 'הלויני ואלווך', דמה שחוזר ומלוה לו הוא רבית עבור ההל...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
17
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכה) אחד הסכים להלוות לחבירו סכום של 40,000 ₪, אלא שכדי להיות בטוח על ההלואה ביקש מן הלוה איזה פקדון שיוכל לסמוך עליו, וכשעלה לביתו לקחת ממנו ההלואה הביא לו סכום של 10,000 דולר שהיו ברשותו, וא"ל שהוא אינו רוצה להשתמש בדולרים, מחשש שהדולר עולה ויורד ואינו רוצה להפסיד, ועל כן הוא מעדיף ללוות ממנו שקלים ולהפקיד את הדולרים, אחר שנתן את הפקדון שאל לו המלוה האם יכול להשתמש בפקדון, והסכים לו הלוה דמה איכפת לו שהמלוה משתמש...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכד) שאלה: גמ"ח מסוים היה מלוה כספים לנצרכים וגם מקבלים פקדונות מאנשים באחריות מלאה, ומעשה באחד שהפקיד שם סכום של 25,000 ₪, ובשעת הפקדון אמר לגזבר הגמ"ח שבבוא העת יזכור לו טובה זו שהוא הפקיד כאן כסף, וכרומז לו שאם יצטרך אי פעם להלואה יזכור שהפקיד כאן כסף ויתן לו הלואה טובה. כעבור תקופה בא לגזבר הגמ"ח ומבקש שיתן לו סכום של 30,000 ₪ לכמה ימים, והיינו שרוצה להוציא את הפקדון של 25,000 ₪ לכמה ימים ובנוסף...
תורני - הלכה
2017-09-28
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט רכד) שאלה: גמ"ח מסוים היה מלוה כספים לנצרכים וגם מקבלים פקדונות מאנשים באחריות מלאה, ומעשה באחד שהפקיד שם סכום של 25,000 ₪, ובשעת הפקדון אמר לגזבר הגמ"ח שבבוא העת יזכור לו טובה זו שהוא הפקיד כאן כסף, וכרומז לו שאם יצטרך אי פעם להלואה יזכור שהפקיד כאן כסף ויתן לו הלואה טובה. כעבור תקופה בא לגזבר הגמ"ח ומבקש שיתן לו סכום של 30,000 ₪ לכמה ימים, והיינו שרוצה להוציא את הפקדון של 25,000 ₪ לכמה ימים ובנוסף...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
רכג) שאלה: אחד מכר נכס גדול למתווך, למעשה המתווך רימה את המוכרים בהרבה דברים, בתחילה אמר שהוא קונה את הנכס לאדם אחר, והוא רק המתווך, ולכן סמכו על המחיר שהציע שזהו המחיר האמיתי. למעשה רצה את הנכס לעצמו, ולכן הציע להם מחיר נמוך ממחירי השוק. לאחר שנודע להם על התרמית שינו את המחיר כמה פעמים, והיה שם כמה הפרות תנאים חמורות. כמו כן איחר גם בתשלום על הנכס. המוכרים התווכחו הרבה עם הקונה עד שהמכר עמד כמעט להתבטל, ברגע האחרון עשו הסכ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ה רכב) שאלה: מעשה באח ואחות שדרו בארה"ב, ולא היו שומרי תורה ומצוות ל"ע, והיה להם שם נכס  אחת בשותפות. לימים נפטרה האשה והשאירה בת אחת שג"כ כבר אינה בן החיים, ובת זו השאירה ארבעה בנים, שנים מהם כבר שומרי תורה ומצוות, ושניהם מהם אינם שומרי תורה ומצוות. כדי שיוכלו לחלק את הנכס בין ארבעה היורשים, ובין האח (הדוד) שנשאר עדיין בחיים, מכרו את הדירה, כדי לחלק את הכסף ביניהם. הקונה היה איזה חברה בע...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף א רכא) שאלה: סוחר אחד היה לו תביעה משפטית נגד חברה גדולה, שרימוהו וגנבו ממנו סכום גדול, ואם יצליח במשפט יכול לקבל מהם סכום המסתכם בכ-2 מיליון שקלים, והוצאות התביעה הוא כ- 100,000 ₪. חבירו שהיה מקורב אליו, בא בהצעה דלהלן, שהוא יוציא מכיסו סכום של 50,000 ₪ מחצית מהוצאות התביעה, ובתמורה לכך רוצה להיות שותף מלא ברווחים של התביעה, והיינו שאם יצליחו לקבל 2 מיליון יקבל הוא 1 מליון, וכמה שיקבלו יקבל הוא מחצית ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף א רכ) לאחרונה נשאלנו על ידי שני אנשים שחתמו על חוזה דלהלן, האם יש בחוזה כזה חשש רבית. וזה נוסח החוזה: חוזה שותפות שנחתם בין הרב משה ..... שליט"א, לבין שלמה ........ שליט"א. הרב משה ... יתן סך של 200,000 ₪, (מאתיים אלף ₪), ועי"ז הוא נעשה שותף בדירה בביתר עילית רח' ......, הרשומה על שם....., ובתמורה לכך יקבל סכום קבוע בסך 834 ₪, לכל חודש, מתוך השכ"ד הכללי המשולם, שהוא כ- 5% לשנה מתוך הכסף שהשקי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף א  ריט) שאלה: ראובן שרצה להקים חנות גדול של בגדים והיה נצרך על זה להרבה מזומנים, על כן  בא לשמעון עם תכנית ששמעון ישקיע בחנות שלו סכום כסף גדול וכתמורה לזה יהיה נחשב כשותף בכל החנות, ויקבל מכל מוצר הנמכר 3 אחוזי ריוח, ושאלתו האם יש בזה חשש רבית? תשובה: נכון שיעשו היתר עיסקא בין ראובן לשמעון, ועי"ז יהיה מותר לו לקבל הרווחים. סברת הדברים: בהשקפה ראשונה, היה נראה דאין בזה חשש ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
11
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ו ריח) שאלה: אחד מחו"ל קנה דירה בא"י, והיה צריך לשלם סכום מסוים לקבלן. על כן  הלך לחלפן בארה"ב ונתן לו דולרים שיעשה לו העברה בנקאית מחו"ל לא"י בשקלים. החלפן לוקח על זה עמלה של 1.5 אחוז. הקונה נתן לו את הסכום כשבוע לפני שהיה צריך לשלם לקבלן, ואמר לחלפן אתה יכול להשתמש בכסף עד השבוע הבא, אבל בעוד שבוע תזכור לעשות את העברה ושיגיע לקבלן בזמן. לאחר שנה וחצי קיבל בעל הדירה דו"ח מהקבלן, על...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יח רטז) מעשה באחד שהיה לו סכום גדול של דולרים בחו"ל, ורצה להעבירו לא"י, ועל כן עשה העברה על ידי אחד הסוחרים הגדולים בדולרים, וביקשו שיתן לו בעוד כחודש את כל הסכום בשקלים, כמובן כל זה בשכר עמלה הנהוג אצל סוחרים שלוקחים על זה לערך 2 אחוז, ובהיות שידע שמנהג הסוחרים להוציא ולהשתמש בכל כסף הבא לידם, חשש שמא לאחר חודש לא יהיה ביד הסוחר את הסכום המלא של השקלים לתת לו, על כן  התנה עימו שאם לא יתן לו את מלוא הסכום לאח...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
3
נושאים:
תגובות:
רטו) אחד בא לחלפן להחליף צי'ק, אלא שאמר לחלפן שהכסף אינו דחוף לו ואינו צריך להחזיר לו עכשיו מזומן, אלא כשיצטרך לכסף יבקשו ממנו, אמר לו החלפן שא"כ לא יפחית לו שכר העמלה אלא יתן לו את מלוא הסכום של הצי'ק, האם יש בזה איסור רבית? תשובה: אסור לעשות כן. סברת הדברים: פשוט דאם מכל מחליף הוא לוקח עמלה, ורק מפני שהוא משאיר אצלו את הכסף ומלוה לו את הכסף אינו לוקח ממנו את העמלה, הרי זה רבית גמורה דמשום ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
ריד) שאלה: מעשה בחלפן (צינ'צ) שלוה בארץ ישראל לצורך עסקיו סכום של 100,000 ₪ מחבירו. בהגיע עת פרעון שאל לחבירו, היכן רוצה לקבל את הכסף, האם רוצה לקבל את הכסף כאן בארץ ישראל, או שרוצה שישלם לו את הכסף בארה"ב, והיינו שיעביר הכסף לחשבון בנק המלוה בארה"ב, והשאלה הוא האם יש בתשלום זה בארה"ב חשש רבית, דהרי בדרך כלל מבקש החלפן כסף עבור העברת כספים מא"י לחו"ל, וכאן מסכים לעשות זאת תמורת ההלוואה. תשובה: אם...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה ריב) שאלה: אברך כולל הצריך הכנסה נוספת לביתו, נוהג להחליף לאנשים צ'קים מזומנים או דחוים, באחוזי רווח, כמובן שהכל נעשה בהיתר עיסקא כדין. ורק לאנשי עסקים וסוחרים שיש להם נכסים שאפשר לסמוך עליהם בהיתר עיסקא. אחד מהלקוחות הקבועים שלו מחליף אצלו בתדירות צ'קים דחוים, והוא לוקח ממנו 2 אחוז על כל ציק דחוי. פעם החליף אצלו הלקוח ציק הרשום על שם אחר, על סך 10,300 ₪ והציק חזר, והלקוח רוצה לשלם לו את הכסף...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
25
נושאים:
תגובות:
סימן קס ט"ז סק"ה ריז) שאלה: לאחד יש גמ"ח שמחליף צקי'ם בחינם אין כסף, ודרך מחליף זה שאחר שמקבל הצקי'ם מאנשים ונתן להם את מלוא הסכום הרשום בצי'ק, הוא הולך לחלפן ונותן לו כל הצקי'ם שמקבל, ואינו לוקח מידו את המזומנים אלא לאחר כמה שבועות, והחלפן מרוויח מזה שיכול להשתמש בזמן זה בכסף שהוא פורט, ולאחר כמה שבועות מחזיר לו החלפן את מלוא הסכום של הצקי'ם, אולם הוא מתנה עם החלפן שלא יחזיר לו צקי'ם אלא מזומנים...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קס ט"ז סק"ה ריא) שאלה: אחד הלוה לחבירו כמה צקים של שקלים שהיו ברשותו, האם מותר להתנות עמו שיחזיר לו מזומן. תשובה: אם מתנה שאינו יכול לשלם לו אלא במזומן יש בזה איסור, ואם נותן לו הברירה שיכול לשלם הן במזומן והן בציק, והלוה משלם במזומן מדעת עצמו ויותר קל לו לשלם במזומן מללכת להפקיד כסף בבנק, אין בזה איסור. אולם אם ללוה קשה לשלם במזומן וטורח לשלם במזומן רק משום שמכיר טובה למלוה יש ל...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ד רי) שאלה: אחד לוה מחבירו סכום גדול של 100,000 ₪. ונתן בעת ההלואה, צי'ק על סכום זה לעוד 3/4 שנה לפרעון החוב. לאחר כמה חדשים הוצרך המלוה לכסף, ועל כן הלך לחלפן וביקש ממנו שיחליף לו את הציק המאוחר בסכום קטן יותר מהמופיע בציק, וסיכם עמו שאם החלפן יתן לו עכשיו את כל הסכום במזומן, יתן לו רק 90,000 ₪, ואם יחלק את הסכום לשנים, והיינו שעכשיו יתן לו 40,000 ₪ ובעוד כמה חדשים [דגם זה עדיין חצי שנה לפני תאריך פרעון ה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קעה סעיף ד רט) שאלה: אחד היה נצרך לכסף, ופנה לאחיו שהיה איש אמיד שיעזור לו, והנה הנצרך היה צריך להפקיד בבנק סכום של 15,000 ₪ והסכים אחיו להלוות לו סכום זה, בנוסף לזה רצה ללות מאחיו סכום של 5,000 דולר, ועל כן נתן לו אחיו צי'ק אחד של שקלים שילך ויחליפו אצל חלפן, ובנוסף לזה ביקשו אחיו (המלוה) דהיות והוא צריך לתת 3000 דולר לחבירו, על כן  יכתוב בציק גם סכום זה, ויחליף אצל החלפן את כל הסכום יחד, היינו הן ה15,000 ₪ והן ה5000 דו...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
רח) מעשה באחד שהיה מתפרנס ממכירת תשמישי קדושה לחנויות וכדו', ולצורך זה היה נוסע מידי פעם לחו"ל, כשהיה חוזר היה דרכו להפקיד את כל הצ'קים שהביא, בחשבון של חבירו, וכשהיה נצרך לכסף שהפקיד היה מבקש זאת ממנו, ובדרך כלל היה משאיר אצלו הצ'קים לכמה חדשים או יותר, ובנתיים היה חבירו משתמש עם הכסף לצרכיו. ויש להסתפק האם יש בזה חשש רבית, שהרי חבירו היה פורט לו הצקי'ם ללא תוספת עמלה הנהוג אצל הסוחרים, וזאת רק משום שהוא נהנה בזה שיכול להשתמש&...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ד רז) שאלה: מוסד המפורסם במעשה צדקה שלה, מעסיק כמה וכמה עובדים במעשיה הגדולים, ודרך המוסד לשלם לעובדים בצקי'ם דחוים לכמה חדשים, אולם כדי שהעובדים יוכלו להשתמש בצקי'ם מיד עם קבלתם, באו בהסכם עם כמה חלפנים (צינ'צ) בשכונה המכירים היטיב את ראשי המוסד, שיסכימו להחליף הצקי'ם הדחוים במזומן תמורת שכר טירחא נאה יותר מהסכום של 1 אחוז שמקובל אצל חלפנים רגילים. ברם, כדי שלא יפסידו העובדים את דמי העמלה ה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קע סעיף א רו) שאלה: האם מותר לחלפן צקי'ם, לקחת תוספת מיוחדת של עמלה על צי'ק דחוי דולרי, כיון שיש חשש שהדולר יצנח. תשובה: אסור. סברת הדברים: אסור להוסיף שום תוספת להלוואה הקשור להמתנת הזמן, וגם מה שחושש שיפסיד מצניחת הדולר נחשב לתוספת שעושה בשביל ההלוואה, ואין בזה שום היתר, אלא אם יעשו ביניהם היתר עיסקא כראוי. ואין לומר, דהרי מותר לשלם כל ההפסדים שנעשה ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קע סעיף א רד) שאלה: ראובן היה צריך לתת ציק לאיזה חנות, ולא היה תחת ידו צי'ק הרשום על שמו, על כן  ביקש מחבירו שמעון שיתן לו ציק על שמו לתאריך מאוחר קצת, וביום שהצי'ק אמור לצאת יכניס לו בחשבונו את הסכום של הציק, והשאלה הוא האם נחשב ראובן כלוה של שמעון שהרי לקח ממנו ציק, או דכיון שפורע את הצי'ק לפני שיוצא מחשבונו אינו נחשב ללוה, והנפקא מינא בזה, האם מותר לראובן לתת איזה מתנה לשמעון תמורת טובה זו שנתן לו צי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קע סעיף א רג) שאלה: אחד לוה מחבירו שקלים. בעת הפרעון רוצה הלוה לשלם את החוב בצי'ק, האם מותר לו להוסיף אחוז אחד שנוהגים החלפנים לקחת כשמחליפים צי'ק, או דיש בזה חשש איסור ? תשובה: תלוי מה המלוה עושה בציק שמקבל. אם הוא מפקיד את הצי'ק בחשבון הבנק שלו, אסור להוסיף לו האחוזים. ואם מחליפו אצל חלפן – מותר להוסיף לו האחוז שישלם לחלפן. סברת הדברים: הפוסקים הסכימו ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
  רה) שאלה: גבאי בית המדרש חיפש הזדמנות להרחיב את קופת בית המדרש, ועל כן עלה בידו רעיון להחליף צ'קים לאנשים בלי תוספת עמלה, בתנאי שהמחליף יתרום את המעשר של הצי'ק דהיינו 10 אחוז ממנו לקופת בית המדרש, והשאלה האם יש בזה חשש רבית, דהרי הוא מבקש את הרבית עבור צרכי צדקה, ואולי יש בזה היתר של צדקה שמותר לתת בו רבית ? תשובה: אין כאן היתר של רבית בצדקה. ולכן הדין הוא. אם המחליף חייב להפריש מעשר מהצי'ק ו...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ד שאלה: יש לדון מה הדין כשפורט הצי'ק אינו לוקח אחריות על הצי'ק, ואם הצי'ק לא יכובד לא יחזור החלפן לפורט, האם בזה מותר לחלפן לבקש סכום יותר גדול של אחוזים או לא. תשובה: כשמחליף צי'ק של אחרים, והחלפן סומך על בעל הצי'ק ואינו מבקש אחריות מהפורט באופן שהצי'ק יוחזר, מותר לו לבקש כמה אחוזים שרוצה, ואין בזה חשש רבית. אבל אם מחליף צי'ק הרשום על שמו, בכל אופן אסור לבקש יותר....
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
רב) שאלה: לפי הנ"ל יש לדון מה הדין בצי'ק דחוי, האם גם בציק דחוי מותר לבקש אחוזים, והאם מותר לבקש בזה גם יותר מהאחוזים הנ"ל או לא. תשובה: מותר לקחת אחוזים הנ"ל אחד גם בצי'ק דחוי, אבל יותר מסכומים אלו אסור לבקש על צי'ק דחוי. ונכון שיפרש בפיו או יתלה מודעה בחנותו שהאחוזים הוא עבור הטירחא ולא עבור ההמתנה. סברת הדברים: לפי המבואר אין שום חילוק בין צי'ק זמין לצי'ק דחוי, דגם בצי'ק זמין...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
חוו"ד סימן קעג סק"ט שאלה: דרך חלפנים לקחת על כל פריטת ציק, 1 אחוז או קצת יותר, ויש לדון למה אין בזה חשש רבית, דהרי החלפן שנותן לבעל הצי'ק כסף מזומן מלוה לו כסף, וכשהחלפן פורט את הציק בבנק הוא מקבל בחזרה את כספו, ונמצא שהפורט מוסיף כסף לחלפן עבור הלואת הכסף עד מחר. כמו כן יש לברר האם מותר לחלפן לבקש יותר מ1 אחוז. תשובה: מותר לחלפן לבקש 1 אחוז או קצת יותר עבור פריטת הציק, והמחיר נע בי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א רא) שאלה: אחד לוה מחבירו 10,000 מטבע אירו, לאחר ההלואה נזכר הלוה שלא היה לו בביתו אירו אחד בעת ההלואה, וכבר הוציא את כל ההלואה, מה יעשה עכשיו להינצל מאיסור רבית, ויהיה מותר לו להחזיר את כל הסכום שלוה אף אם יתייקר. בנוסף להסכום שלוה נתן לו המלוה 1000 אירו שיחליפנו בשבילו אצל החלפן [כמובן באופן שהלוה הולך ממילא לחלפן, דאל"כ הרי עצם הליכתו לחלפן בשביל המלוה נחשב לרבית], ועדיין לא החליפו, האם סכום זה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א ר) שאלה: אחד לוה מחבירו סכום גדול של דולרים, בהגיע זמן הפרעון חשש המלוה שהדולר הולך ליפול, ואם לא ישלם לו היום ממש, יפסיד הרבה כסף, על כן  ביקש מן הלוה שיכתוב לו עוד היום צי'ק שקלי על כל החוב, ויקנה לו את הציק על ידי אחר, ואף אם לא יתן לו את הציק היום אלא בעוד כמה ימים הרי על כל פנים לא יפסיד את כספו, דכבר הקנה לו הכסף בשקלים של השער היקר, המעשה היה מאוחר בלילה, והלוה היה מאוד עייף ושכח לקיים בקשת המ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
11
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א קצט) אחד לוה מחבירו דולרים, ובשעת ההלוואה לא היה בידו אפי' דולר אחד, אחר ההלוואה נתוודע שיש כאן חשש איסור להרבה פוסקים, ואינו רוצה לסמוך על המקילים בזה, וגם המלוה מסכים שישלם לו כפי מה שמותר עפ"י שו"ע, כמה צריך לשלם לו. תשובה: אם שויות הדולר עלה במשך הזמן מן ההלוואה עד הפרעון, ישלם לו כפי השויות שהיה בשעת ההלוואה, ואם שויות הדולר ירד, ישלם לו כפי ששוה עכשיו ולא יוסיף לו הסכום שנפל מה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ז קצח) אחד היה עומד לפני קניית דירה והיה צריך להרבה מזומנים, ואחד מחבריו הסכים להלוות לו סכום גדול של שקלים, והמלוה רצה להרוויח קצת מההלואה, אלא שלא רצה להיכנס לחשש איסור, על כן  התנה עם הלוה שאינו מלוה לו השקלים כמות שהוא אלא קונה ממנו תמורת זה דולרים, והמחיר שלוקח ממנו הוא כמחיר שהחלפנים לוקחים עבור החלפת דולרים לשקלים, ולדוגמא הוא מלוה לו 10,000 ₪, והשער היציג הוא 3.80 והחלפנים נותנים על כל דולר רק 3.78, והוא מתנה ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף כג קצז) מעשה באחד שלוה מסוחר דולרים סכום של 10,000 דולר, וללוה לא היה חילוק אם ההלוואה הוא בשקלים או בדולרים, אלא שהסוחר רצה שהלוה יקח ממנו את ההלואה בשקלים, ואילו כשיפרע לאחר זמן יפרע את הסכום בדולרים, וכיון שידע שיש בזה חשש רבית, ויש בזה כללים מתי אסור לעשות כן ומתי מותר, על כן  התנה עם הלוה שהוא יתן לו בתחילה את כל הסכום בדולרים, והלוה יעשה על זה קנין גמור בהגבהה שיהיה שלו, ואחר כך יחזור ויחליפנו אצל המלוה עצמו לש...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
10
נושאים:
תגובות:
סימן קעה סעיף ז קצו) מעשה באחד שנתן לחלפן סכום גדול של שקלים, והתנה שיחזיר לו דולרים לאחר שבועיים, אבל רוצה לפסוק עימו שיחזיר לו כפי השער היותר טוב שיהיה במשך שבועיים הבאים, ולדוגמא דאם במשך שבועים אלו יעלה הדולר עד ל4.00 יחזיר לו לאחר השבועיים כפי שויות זו, אף על פי שאינו שוה עכשיו סכום זה. והשאלה האם מותר או אסור. תשובה: יש להחמיר שלא לעשות כן. סברת הדברים: נפסק בשו"ע (סי' קעה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
15
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף א קצה) שאלה שנשאלה על ידי בחור ישיבה: בישיבותינו הנהיגו המשגיחים שבחור אשר קם כל השנה לפנות בוקר וגם נבחן על סכום מסוים של דפי הגמרא, מקבל סכום כספי שיכול לממש בכרטיס נסיעה לאומן בראש השנה. מאחר שקמתי כל השנה וגם נבחנתי על כמה מסכתות, קבלתי זכות על סך 700 דולר, אולם עצם הנסיעה לאומן אינו עולה יותר מ-500 דולר, ועל כן נשארה לי זכות על 200 דולר, ורציתי לממש אותה. לאחר חיפוש מצאתי חבר אשר גם הוא רצה לנסוע לאומן ולא...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קעה סעיף א קצד) שאלה: אחד לוה מחבירו סכום מסוים של מטבע 'שטרלינג', והתנו ביניהם שישלם לו את ההלוואה או בשקלים או בדולרים כפי מה שיתרצו בעת התשלום, למעשה בשעת פרעון רצה המלוה שישלם לו בשקלים, אולם מאחר שבזמן שבין ההלוואה לפרעון התייקר הדולר והשקל הרבה כלפי השטרלינג, רצה המלוה שישער לו את התשלום לפי מה שהיה ערך השטרלינג כלפי הדולר בשעת הלוואה, ולפי זה ישלם לו בשקלים. ולדוגמא: הוא לווה 1000 שטרלינג ובשעת הל...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ו קצג) שאלה: מעשה באחד שלוה מחבירו בקנדה סך 9000 דולר קנדיים, ע"מ שישלם לו עוד שנה סך 10,000 דולר אמריקאיים [כמובן שהם שוים הרבה יותר], והשאלה האם יש בזה חשש רבית, ואם כן איזה עצה יש לינצל מחשש רבית. תשובה: אם בשעת הלוואה היה ללוה בביתו סכום של 10,000 דולר אמרקאיים מותר, ובתנאי שידברו בלשון מכירה ולא בלשון הלואה. אבל אם לא היה לו בביתו סכום זה יש בזה איסור רבית. סברת הדברים: ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
13
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ו קצב) שאלה: אחד בקנדה נתן לחבירו סכום מסוים של מטבע קנדי, והתנו ביניהם שיחזיר לו לאחר זמן בדולר אמרקאי, ואף יוסיף לשלם לו, יותר ממה שקיבל, מהו התנאים שצריכים לעשות שלא יהיה בזה חשש איסור ? תשובה: מותר לעשות כן רק באופן שמתקיימים התנאים הבאים.  א. בעת ההלוואה יהיה ברשות המקבל סכום דולרים אמרקאים ככל הסכום שהתחייב לתת. ב. לא ידברו ביניהם בלשון הלוואה אלא בלשון מכיר...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א קצא) שאלה: אחד לווה מחבירו סך 500 דולר, לאחר זמן הוסיף ללוות מחבירו גם שקלים, בסכום השוה לערך 500 דולר, לאחר תקופה בא ושילם למלוה סכום כולל של 1000 דולר עבור שני ההלוואות יחד, והשאלה היא האם איכא בזה חשש רבית, ואם רוצה לצאת מידי כל חשש איך ישער את התשלום.   תשובה: 500 דולר הראשונים – אם היה בידו בשעת הלואה דולר אחד יכול לשלם בדולרים, ואם לאו צריך להפחית את הסכום שעלה הדולרים מעת ההלואה. ואת ה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
10
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א קצ) שאלה: הלוויתי לחבירי דולרים, אולם אחר שראיתי שהדולר נופל מיום ליום, ואני  מפסיד עשרות שקלים כל יום, אני רוצה להפוך את ההלוואה מדולרים לשקלים כדי שלא אפסיד אם ירד עוד עד זמן הפרעון, ושאלתי, היאך הופכים את ההלוואה לשקלים ללא חשש רבית. אותו שאלה שייך גם להיפך, אחד הלווה לחבירו שקלים, ובהמשך הזמן הוא רוצה להפוך את ההלוואה לדולרים, והשאלה הוא היאך עושים זאת, והאם הוא דומה לשאלה הקודמת או לא...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
3
נושאים:
תגובות:
סימן קעג ש"ך סק"ג קפט) שאלה: אחד בנה בחצר ביתו דירה להשכרה, שאינו רשום בטאבו, ועל כן אין לו אפשרות לקבל לדירה זו חשמל בנפרד, והשוכר משתמש בחשמל של בעל הבית, והבעה"ב משלם את כל החשבון, ואחר כך חוזר ומבקש את הכסף מהשוכר. המשכיר אינו רוצה לבקש כל חודש כסף מהשוכר, ועל כן מבקש ממנו את הכסף כל חצי שנה, על כל החדשים שעברו, ומבקש ממנו כפי השער שעולה החשמל בשעת התשלום, דהיינו שאם עלה תעריף החשמל במשך החורף אינו מ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קעד סעיף ו קפח) שאלה: אברך אחד קנה דירה בסך 1,400,000 ₪, וכתשלום ראשון למוכר שילם 200,000 ₪, ועד כמה חדשים הוא צריך להוסיף עוד 1,200,000 ₪ למוכר. בנתיים לא קיבל הקונה את המפתח כיון שלא גמר לשלם את כל הסכום. ועל כן עומד הדירה ריק כל התקופה ההיא ללא השכרה, דהקונה ודאי אין בידו להשכירו דהרי אינו שלו, ואילו המוכר ג"כ אינו מצליח להשכירו, דהרי אין לו הזכות להשכירו אלא לחודשיים, דאחר כך הוא מקוה שהקונה ישלם כל הסכום, וקשה מאו...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
10
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יד קפז) שאלה: אחד שכר דירה מר"ח אלול, וכבר שילם למשכיר סכום הגון על חשבון השכירות, בנתיים גר כאן שוכר ישן שקנה דירה חדשה וצריך לצאת מהדירה בר"ח אלול. המשכיר התנה עם השוכר הישן שאם אינו יוצא מהדירה בר"ח צריך לשלם למשכיר קנס של 100 דולר על כל יום של איחור. וכמו כן התנה השוכר החדש עם המשכיר, שאם אינו מקבל את הדירה עד ר"ח אלול, צריך המשכיר לשלם לו 100 דולר על כל יום איחור. הדירה החדשה של השוכר ה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
16
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה קפו) שאלה: שוכר אחד נכנס לדור בדירה שכורה, לאחר שנכנס לדור נודע לו שהשוכר הקודם השאיר חוב גדול של חשמל, ורוצים לנתק לו את החשמל, האם מותר לו לשלם את החשבון שלו עם הפיגורים והריביות, או שיש בזה איסור רבית. תשובה: מותר לו לשלם את חוב החשמל, ולקבל אחר כך את הכסף מהמשכיר, אבל מעכשיו ולהבא, או ישנה את השם של הצרכן על שמו, ויבטל את השם של השוכר הישן. ואם רוצה להשאירו ע...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קסו סעיף ג קפה) שאלה: שוכר הדר בבית המשכיר כבר כמה שנים, הפציר בו כמה פעמים שיתקין בבית מזגן להנאתו, אחר הרבה הפצרות הסכים המשכיר לכך על אף שלא היה זה כלול בתנאי השכירות, אולם גילה את אזנו שאין בידו עכשיו כסף מזומן להתקנת המזגן, השוכר שראה בכך דבר נחוץ בא בדברים עם המשכיר, והסכימו שניהם שהשוכר ישלם עכשיו את המזגן מכיסו, ובמשך 12 חדשים הבאים יחזיר לו המשכיר סכום מסוים מההוצאה שהוציא, ורק באופן זה מסכים המשכיר ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קפד) שאלה: מעשה באחד שהשכיר דירתו לשוכר למשך שנתיים, בהתקרב מועד תום השכירות - ונשאר עדיין חודשיים לזמן השכירות - רצה השוכר לשוכרו לשנתיים נוספות, והמשכיר רוצה להתנות עם השוכר שאם יקדים לשלם לו עכשיו במזומן עבור השכירות החדשה, יוזיל לו את המחיר בהוזלה ניכרת, ושאלתו האם יש בזה חשש רבית? תשובה: יש לחוש ולהחמיר בזה. פתרון: יש לזה שני עצות, או שיחת...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
11
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קפג) שאלה: אחד יש לו דירה העומד להשכרה לזמן ממושך, אולם כיון שעומדים עכשיו בתחילת חודש אב שהוא זמן של נופש ויכולים להשכירו ביוקר, מצא שוכר אחד לזמן הנופש לבד הנכנס לדירה מיד, ויש לו שוכר נוסף הרוצה לשכור את הדירה לזמן ממושך, אבל רוצה לשוכרו רק מתחילת אלול. המשכיר היה צריך עכשיו לכסף מזומן, ועל כן רוצה להתנות עם שניהם שאם יקדימו לשלם לו עכשיו במזומן יפחית להם ממחיר השכירות, ואם ישלמו רק במשך ת...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קפב) שאלה: אני עומד לחתום על חוזה שכירות לדירה, וברצוני לברר האם קיים איזה חשש רבית, בחתימה על חוזה רגיל, ואם הם קיימים איך ניתן לפתור אותם עפ"י ההלכה? תשובה: בהסכם חוזה של שכירות יכול להיות כמה חששות של רבית, ונבאר אחד לאחד איזה חששות יש בנוסח החוזה הנפוץ בין המשכירים. אי פינוי הדירה בגמר השכירות א) בחוזה רגיל מותנה שאם השוכר אינו מפנה את הדירה בזמן הנ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יד קפא) שאלה: אחד קנה מחבירו דירה, ולפי ההסכם צריך לקבל את המפתח בר"ח תמוז, השוכר הדר שם מתעקש להשאר שם עד ז' תמוז, ועדיין יש ביניהם דין ודברים האם יצא בר"ח תמוז או רק בז' תמוז. בנתיים הוצרך המוכר לכסף ורוצה ללוות מהקונה סכום של 100,000 ₪, והקונה רוצה להתנות עמו שמלוה את הכסף רק בתנאי שאם השוכר לא יצא מהדירה בר"ח, יוסיף לו המוכר קנס בסך 5000 ₪, האם יש בזה איסור. תשובה:...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף יח קפ) שאלה: מעשה באחד שהיה לו דירה שהיה משכירו לאחרים, לימים מכר הדירה לחבירו, אולם בהגיע העת הקצוב בו היה המוכר צריך לפנות את הדירה לא עלה בידו לפנות את השוכר והיה צריך להישאר שם חודש נוסף, ועל כן הסכימו ביניהם דהקונה לא ישלם את התשלום האחרון של הדירה עד עבור החודש כשהשוכר ייצא מן הדירה, וכמו כן לא יקבל עדיין את המפתח של הדירה עד שיצא השוכר, אולם המוכר יתן בחודש זה את דמי השכירות לקונה שכבר היה צרי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה קעט) שאלה: מעשה בשני אחים, שאחד מהם איש אמיד ובעל בעמיו, ואחיו איש דל אמצעים המרוויח בצמצום כדי מחייתו לו ולמשפחתו, והאח העשיר ברחמו על אחיו היה נותן לו כל חודש סכום של 1200 ₪ לצורכי מחייתו, בהזדמנות אחת מכר האח העני את דירתו וקיבל מזומן סך של 400,000 ₪, ובדעתו לקנות בזה דירה חדשה, אולם תוך כדי חיפוש דירה חדשה הציע לו אחיו הגביר שיתן לו סכום זה לחצי שנה, וכמובן דכוונתו היה בנתיים לעשות עסקים בכסף זו, וכת...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
קעח) שאלה: קבלן אחד קנה שטח המיועד לבניה, ולא היה לו עדיין היתר בניה בפועל, אבל בנתיים הספיק למכור כמה דירות על הנייר על סמך האישור המיוחל, עברו כמה שנים והאישור המיוחל לא הגיע, הקבלן ניסה בכל מיני דרכים להשיג את האישור אך ללא הועיל, והקונים דוחקים לו על כספם שהשקיעו, כשראה המוכר שאין מנוס החליט להחזיר לכל הקונים את כספם שהשקיעו. ראובן שהיה אחד מן הקונים קיבל מן הקבלן סכום של 800,000 ₪ שהשקיע, בנוסף לזה קיבל תוספת של 70,000 ₪ מש...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קעז סעיף ה קעז) שאלה: אחד קנה דירה המושכרת לאחרים, בסכום של 300,000 ₪, וכבר שילם למוכר כמעט כל הסכום, ונשאר לו רק חוב קטן בסך של 40,000 ₪, אולם המוכר אינו מסכים שהקונה יקבל את השכירות שמשלם השוכר הדר בו, עד שיגמור ויסלק את כל החוב, כך עברו כמה חדשים והקונה לא גמר לסלק את החוב ולא קיבל את השכירות. הקונה שראה שמפסיד כאן כל חודש סכום של 4,500 ₪ שהוא שווי השכירות של הדירה, החליט לגמור את החוב בכל מחיר, ועל כן בא בהסכם עם חל...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ד קעו) שאלה: כולל אחד עמד במצב כלכלי קשה, ועל כן אינם משלמים לאברכים את הכסף בקביעות, אלא כל כמה חדשים כשנכנס איזה תרומה גדולה שילמו על העבר. למעשה חייבים עכשיו לאברכים משכורת של 3 חדשים, שכל חודש הוא סכום 600 ₪, ובס"ה החוב לכל אברך הוא 1,800 ₪. אברך אחד היה צריך כסף מזומן ועל כן הציע לו חבירו, גם הוא מחברי הכולל, שהוא יתן לו עכשיו 1,500 ₪ במזומן, ובזה הוא קונה את זכותו לקבל כסף מהכולל, ולכן אם ישלמו אחר כך את המשכו...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קעג סעיף ז קעה) שאלה: אחת מהקהילות מחלקת לכבוד פסח לכל חבריה סל מוצרים ל'קימחא דפיסחא', שמחיר כל סל הוא בערך כ-500 ₪, אולם אין ראשי הקהילה רוצים שיקחנו כל אחד כי אם מי שצריך לזה, ועל כן מבקשים מכל אחד שישתתף במחיר סמלי של 100 ₪, והם מתנים שצריך לשלם סכום זה בעת ההרשמה, ויש להסתפק האם יש בזה חשש איסור שהרי מוזילים את מחיר הסל למי שמקדים לשלם, או לאו. תשובה: תלוי איך נעשה צורת החלוקה, אם ה...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קסב סעיף א קעד) שאלה: בעולם פועל ארגון שמטרתו להכשיר אברכים לנהל קהילות ברחבי העולם, והארגון מממנת קורסים להכשרת הרבנים. הנוהל של הארגון הוא שהם נותנים לכל אברך הלומד בקורסים סכום של 400 דולר לחודש, במשך שנה וחצי, שהם בסה"כ 7,200 דולר, ואם האברך יצא בסוף לנהל קהילה אינו צריך להחזיר את החוב, אבל אם אינו יוצא לבסוף הוא צריך להחזיר את הכסף לארגון. מעשה באברך שלמד בארגון, ואחר כך נסע לחו"ל לנהל קהילה, אולם...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
13
נושאים:
תגובות:
סימן קסא סעיף ב קעג) שאלה: גביר אחד הלוה למוסד חשוב ונכבד סכום של 10,000 ₪, כעבור תקופה שילמו ראשי המוסד את החוב, ושוב לאחר זמן חזרו ולוו ממנו 5,000 ₪, ועדיין לא שילמו סכום זה, בהגיע ימי הפורים קיבל בביתו משלוח מנות גדול, האם מותר לו לקבל את המשלוח מנות או לאו, ואם יש בזה איסור מה יכול לעשות כדי לינצל מן האיסור. תשובה: יש בזה איסור גמור. פתרון: יש בידו ב' עצות, או שיא...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף יג קעב) פלוני היה עובד למוסד צדקה המפורסם במעשיה המרובים לצורכי הכלל, והיה מתרים אנשים לצורך זה, פעם ביקש לאחד מידידיו שיתרום למוסד, והסכים ידידו לתרום סך 4,000 ש"ח למוסד, אולם התנה עימו שנותן סכום זה רק בתנאי שהמתרים ילוה לו סכום של 5000 דולר הנצרך לו עכשיו לצורך עסקיו, המתרים לא היה בידו סכום זה ועל כן ביקש מאחיו שילוה לתורם סכום זה, אלא ששאלתו בפיו האם יש בהסכם זה חשש רבית, דהרי מלוה כסף לחבירו רק משום שתורם למוסד...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קעא) נהוג כיום בהרבה מהאגודות למכור זכויות במצוות וכדו' לטובת האגודה, ומעשה באחד מן האגודות שמכרו לקהל זכות במצוות 'פטר חמור', והיינו שהאגודה קנתה שני חמורים העומדים ללדת ואם אחד מהם יוליד זכר יזכו כל הקונים במצווה נדירה של פטר חמור, זכות זו מכר האגודה במחיר של 500 ₪ במזומן, ולמשלם בהוראת קבע ביקשו 50 ₪ לחודש למשך שנה שלימה, ולכאורה יש כאן חשש רבית דהרי המשלם במזומן משלם רק 500 ₪ ואילו המשלם בהוראת קבע במשך...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
קע) מעשה בנפטר אחד שלא זכה להשאיר אחריו זרע של קיימא ל"ע, ועל כן ציוה לפני פטירתו שימכרו את דירתו ומהכסף שיקבלו יפתחו גמ"ח המלוה כסף לנצרכים, ולהתנות עם כל לוה שילמוד ב' פרקים משניות לעילוי נשמתו, והשאלה האם יש בזה איסור. כמו כן יש לברר האם מועיל כאן היתר עיסקא בעוד שהרבה אנשים הלוים מהגמ"ח הם אנשים שאין להם דירה ונכסים שצריך להיתר עיסקא. תשובה: יש בזה איסור גמור. פתרון:...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף טז קסט) שאלה: מעשה באחד שנתקשה בפרנסתו, ולצורך כך אף הסתבך בחובות אדירים, עד ששום גמ"ח לא הסכים להלוות לו כסף. אשתו שראתה בצרתו רצתה לעזור לו ועל כן החליטה לתרום מכספה (שאין לבעלה רשות בו) סך 1000 ₪ לגמ"ח כדי שיסכימו להלוות לבעלה, והשאלה הוא האם יש בזה חשש רבית. תשובה: אם כל אחד מנהל קופה בעצמו ואינם קופה אחת מותר לעשות כן, אבל אם אורח חייהם מתנהג בקופה אחת אסור לעשות כן. ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ט קסח) שאלה: כמה אחים למשפחה גדולה באו בהצעה לכל המשפחה המורחבת, היות וכל אחד עומד בבוא היום להשיא את צאצאיו, וכידוע ההוצאות מרובות, על כן  יש להם עתה תוכנית מכובדת, שכל אחד יפקיד כל חודש אצל אחד האחים הממונה על כך סך 400 ₪, ובבוא היום בעת נשואי כל ילד יקבל כל אחד סך 30,000 ₪ מהקופה, והחשבון הוא שלאחד יש הרבה ילדים ולאחד פחות, וחלק מהם כבר השיאו חלק מילדיהם, ועל כן מקוים שמכל הכסף שיופקד יהיה מספיק כדי לתת לכ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
12
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף יג קסז) שאלה: באחד מהגמחי"ם היה התקנון, שהם מלוים סכום של 2000 דולר לכל הרוצה, אולם הרוצה בהלוואה יותר גדולה, צריך לדאוג לאדם המסכים להפקיד בגמ"ח את הסכום שברצונו ללוות, ותמורת זה מסכים הגמ"ח להלוותו. ומעשה באחד שהיה צריך להלוואה של 10,000 דולר, ועפ"י התקנון היה צריך למצוא מפקיד על סך 8000 דולר, כך שביחד עם ה- 2000 דולר שהם מלוים לכל אדם יהיה לו כל הסכום הנדרש, לאחר חיפוש מצא אחד שמסכים להפקיד בג...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
9
נושאים:
תגובות:
קסו) שאלה: מעשה בטוב לב, שהיה עושה גמילות חסדים בגופו, שהרבה אנשים היו מפקידים אצלו כסף, והוא היה חוזר ומלוה כסף זה לאחרים הנצרכים לזה, והיה מקבל אחריות על כל הפקדונות להחזירם בשלימות ללא קשר אם הלוים משלמים או לא. כמו כן מכסף זה שהיה מזומן בידו היה פורט צ'קים לאנשים, ללא עמלה, ולשם מצוה.   אחר שנתרבו המבקשים הלואה, והפורטים הצ'קים, ולקח הרבה מזמנו האישי שהיה צריך לעשות לפרנסת ביתו, לכן שינה את הכללים והתנה ש...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
קסה) שאלה: אחד  מנהל 'גמ"ח לתשלומי חשבונות', תפקיד הגמ"ח הוא לשלם חשבונות חשמל מים טלפון גז וכו', בכרטיס אשראי, דהיינו שהרוצה לשלם חשבון מביא כסף מזומן לבעל הגמ"ח, והוא משלם בכרטיס האשראי שלו את החשבון, על כל תשלום חשבון לוקח סכום סמלי של 5 ₪ עבור הטירחא. מעשה באחד שהיה צריך לשלם חשבון באופן דחוף ולא היה כסף מזומן תחת ידו, על כן  בא לבעל הגמ"ח וביקש ממנו שישלם לו עכשיו את החשבון, והוא יתן לו את הכסף רק לא...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף יח קסד) שאלה: מג"ש באחד הישיבות הקדושות נתן סכום כסף לאחד הבחורים בשיעור שלו, שינהל גמ"ח בישיבה, כדי שיהיה לבחור הנצרך לכסף מקום ללות סכומים קטנים, הבחור ניהל את הגמ"ח כראוי, באחד מן הימים כשספר את הכסף ראה שיש בגמ"ח יותר כסף ממה שנתן לו המג"ש, וכנראה שאחד מן הלוים החזיר בטעות יותר ממה שהיה צריך, והשאלה הוא מה יעשה עכשיו עם כסף זה, האם מותר לו להשאירו בגמ"ח, או שצריך להחזירו לנותן שהרי י...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
9
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ו, רעק"א קסג) שאלה: אחד רוצה לפתוח גמ"ח, ורוצה לחייב כל מנוי בגמ"ח לחתום על הוראת קבע לגמ"ח, איך יכולים להתנות כן בלא להיכנס לחשש איסור רבית. תשובה: יפרשו ויעשו תנאי, שאפי' למי שתורם בהוראת קבע אינם מחויבים להלוות. ועדיף יותר שגם יחתמו על היתר עיסקא כדין. והאם צריך שיהיה ללוה דולר אחד בעת ההלואה, תלוי בזה, דאם הכסף שייך לגמ"ח, אין צריך שיהיה לו דולר, ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף יח קסב) שאלה: גמ"ח אחד מלוה לאנשים סכום של 37,000 ₪, ומצמידים את השקלים לדולר, דהיינו שאם מחיר הדולר יעלה יצטרכו להחזיר יותר שקלים, אבל אם מחיר הדולר ירד יצטרכו להחזיר לכל הפחות השקלים שלוו ולא פחות, האם יש בזה חשש איסור. תשובה: בגמ"ח של אדם פרטי או בגמ"ח מפקדונות של אנשים פרטיים אסור לעשות כן, אבל אם הגמ"ח הוא ממעות צדקה מותר להתנות כן. פתרון:...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
6
נושאים:
תגובות:
קסא) שאלה: לוה מחבירו סכום של 5000 דולר, ואחר קבלת ההלואה ראה שאחד מהשטרות של 100 דולר הוא מזויף, האם מותר לו להחזיר את מלוא ההלואה או שצריך להפחית סכום של 100 דולר. תשובה: אם כוונתו בשביל הכרת הטוב למלוה- אסור לו להחזיר אלא 4900 דולר, ואם אינו נח לו להתווכח עם המלוה- מותר לו להחזיר כל הסכום. סברת הדברים: פשוט דכל תוספת על מה שקיבל אסור לשלם, ו100 דולר מזויף ווד...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
12
נושאים:
תגובות:
סימן קס שו"ע הרב סעיף ז קס) שאלה: מלוה בא לבית הלוה כדי לקבל את פרעון החוב, והיה יום חם במיוחד, האם מותר ללוה לתת כוס מים למלוה, או שיש בזה איסור, וכמבואר בשו"ע הרב (סעי' ז) דבשעת פרעון אסור להוסיף למלוה אף כשאינו מכוין משום ההלואה. תשובה: מותר לתת לו כוס מים. אבל אם נותן לו כוס מיוחד של מיץ רימונים או כוס קוקה קולה קר, שאינו נותן לסתם בני אדם, יש בזה איסור. סברת הדברים: ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
קנט) כתבו אחרוני זמנינו וכן נפסק בספר 'הלכה למעשה - ברית פנחס' (פ"ה הט"ז) דאם הלוה מחזיר מוצר יותר יקר רק משום טובת הלוה דאם יחזיר חפץ יותר זול הרי הוא יפסיד מזה, מותר. ולדוגמא: הלוה משכינו כוס אבקת כביסה מחברה זולה, והוא מקפיד להשתמש רק באבקת כביסה מסוג יקר, ואינו רוצה לקנות חבילה שלימה של חברה זולה שאין לו מה לעשות עם זה, מותר לו לקנות חבילת אבקת כביסה מחברה היקרה ולהחזיר כוס מחברה זו, כיון שעושה כן רק כדי שלא יפסיד במה שיקנה חבילה זו...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קע סעיף א קנח) שאלה: אחד שכר מכונית מחברת השכרה, והשתמש בכרטיס אשראי של חבירו לשלם לחברה, וכמובן שחוזר ומשלם לחבירו את הסכום שהשתמש בה, אלא שבנוסף לזה כתמורה על שהשתמש בכרטיס אשראי שלו נתן לחבירו את המכונית ששכר לשני ימים ללא תשלום, האם יש בזה איסור רבית. תשובה: נראה להקל בזה. סברת הדברים: הנה המשתמש בכרטיס אשראי של חבירו, נעשה חבירו בעל הכרטיס ערב שלוף דיץ ע...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
11
נושאים:
תגובות:
סימן קסו סעיף ב קנז) שאלה: אחד היה חייב לחבירו סכום מסוים, לפני שהגיע פסח ידע שהמלוה יצטרך לכסף זה להוצאות החג, והוא רצה שהמלוה ירויח את זמן ההלואה לכל הפחות עד אחר החג, או על כל פנים לא ידחוק לו לשלם, על כן  הלך ודאג שיקבל המלוה כסף ממוסד מסוים שהיה למלוה זכות לקבל מהם כסף, אולם ללא השתדלות הלוה לא היה מקבלו, ואחר שקיבל המלוה סכום כסף גדול זה, לא היה צריך לכסף של הלואה להוצאות החג, ועל כן הסכים להרויח זמן למלוה א...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קסו סעיף ב קנו) שאלה: שכן אחד חייב סכום כסף לקופת ועד הבית, והממונה דוחק אותו תמיד על החוב, ואף עושה לו פעולות לזרזו לשלם, לדוגמא, עושה חושך בקומה שלו וכדו' כדי שיזדרז לשלם, השכן רצה לדחות אותו ועל כן נתן לו פעם אחת 100 ₪ ואמר לו, זה אינו תמורת החוב, אלא הוא תוספת שאני משלם רק כדי שלא תדחוק אותי כל הזמן, אלא תמתין עד שיהיה לי כסף, האם יש בזה איסור רבית ? תשובה: אם נתן לו הכסף רק כדי שלא יעש...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
7
נושאים:
תגובות:
קנה) שאלה: ויש להסתפק מה דין ה-1000 דולר שקיבל, האם גם בסכום זה יש חשש רבית, שקיבל כסף עבור הוצאת המשכנתא, או דילמא שאין בזה חשש רבית, ומותר להחזיק סכום זה ברשותו. תשובה: יש לברר כמה מסכום זה נתן לו עבור המשכנתא, וכמה כסף נתן לו עבור ההשתמשות בשמו לקניית הדירה, וכמה על הטירחא בהוצאת המשכנתא, דמה שנתן לו עבור המשכנתא צריך להחזיר, ומה שנתן עבור ההשתמשות בשמו או עבור הטירחא להוציא המשכנתא אין צרי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קס סעיף ז קנד) שאלה: בחור אחד היה מקורב ומתייעץ עם אברך בן תורה שעשה זאת בתור חסד ומצוה, במשך זמן זה הלוה האברך לבחור סכום מסוים שיהיה לו כדמי כיס, לאחר זמן החזיר הבחור מעטפה לאברך, ובתוכו היה הסכום שהלוה לו, כמו כן היה שם עוד סכום כסף בצירוף מכתב תודה והערכה על כל החסד שעשה עימו כל התקופה. האם יש בזה חשש איסור. תשובה: יש להחמיר בזה. פתרון: יאמר לבחור שעכשיו רוצה לקבל רק א...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
2
נושאים:
תגובות:
סימן קע סעיף א קנג) שאלה: אחד הלוה למנהל מוסד 100,000 ₪, והתנה עם מנהל המוסד שיחזיר לו הקרן בתוספת של 5% תוספת, בטענה שהוא עבור הטירחא וההתעסקות כדי להביא את הכסף לידי המוסד, והוא רוצה משום זה לגבות 5% אחוז, וכמו כן סיכם המוסד דכן יהיה בעתיד שעל כל הלוואה יתנו לו סכום זה של רווחים. האם יש בזה איסור. תשובה: יש בזה איסור גמור. פתרון: אם יש למוסד נכסים יכולים לעשות היתר עיסקא...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קס, שו"ע הרב סעיף ז קנב) נערה אחת היתה עושה שירותי 'בייבי סיטר' אצל כמה משפחות, באחת מן הפעמים ששמרה על ילדים של משפחה אחת היתה צריכה לקנות אוכל לילדים עליהם שמרה, והלוותה מכספה 100 ₪ לקניית מוצרים, לאחר שגמרה את עבודתה, שילם לה אבי המשפחה את שכרה על שירות ה'בייבי סיטר' וכן שילם לה ה- 100 ₪ שהוציאה מכספה, בנוסף לכך הוסיף לה 50 ₪, ופירש דזהו בשביל עבודתה הטובה והמסורה, ועל כן מוסיף לה עוד כסף, האם יש בזה חשש איסור. ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
4
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קנא) שאלה: שוכר אחד איחר לשלם את השכירות בכמה ימים, אחר כמה ימים בא ושילם על שני חדשים הבאים, ואמר למשכיר דכיון שאיחר לשלם בכמה ימים, הוא מפצה אותו שמקדים לשלם גם על החודש הבא. המשכיר חשש שיש בזה חשש איסור, ועל כן לקח לעצמו רק את הכסף של החודש שעבר, אבל הכסף של החודש הבא לקח רק כפקדון ולא קנאו. ושאלתו בידו, האם באמת יש בזה חשש איסור, ואם כן, מה יעשה עכשיו עם הכסף שקיבל. תשובה: יש...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
8
נושאים:
תגובות:
קנ) שאלה: לאחד היה דירה להשכרה, והיה תקופה מסוימת שהשוכר לא שילם שכר דירה, כעבור תקופה התחיל שוב לשלם, והיה דרכו לשלם לפעמים שכר על חודש אחת, ולפעמים היה מוסיף סכום נוסף להשלים את החוב שנשאר מהזמן שלא שילם, פעם אחת שכח המשכיר לרשום כמה שילם השוכר. ולאחר זמן נוצר ספק, המשכיר זכר שהוא הביא 500 ₪ יותר מהשכר דירה כדי להשלים את החסר, והשוכר נוטה לחשוב שלא הביא יותר משכר חודשי, ואומר שאפי' אם באמת הביא הוא מוחל למשכיר את הכסף, ורוצים ...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5
נושאים:
תגובות:
סימן קעו סעיף ו קמט) שאלה: אחד עושה קורסים להדרכה על חינוך והנהגת הבית, ומפרסם שהמקדים להירשם ולשלם עכשיו המחיר הוא יותר זול, ואם נרשם אבל משלם רק לאחר זמן המחיר הוא יותר, האם יש בזה איסור רבית ? תשובה: אם הוא בעצמו מוסר את השיעורים, מותר לו לפרסם שני מחירים, באופן ששני התשלומים הוא בתוך תקופת הלימוד. אבל אם אינו מוסר את השיעורים בעצמו אלא הוא מנהל ארגון ומביא אנשים אחרים למסור את השיעורי...
תורני - הלכה
2017-09-27
0
5