כל הפוסטים של
נושאים:
תגובות:

מספר נושאים בתוצאות: - 478

שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - חמישה חומשי תורה
2017-12-25
0
94
בראשית פרק-א   {א}  בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ:   אונקלוס   בְּקַדְמִין בְּרָא יְיָ יָת שְׁמַיָּא וְיָת אַרְעָא: (אונקלוס)   יונתן  בראשׁית מִן אַוְולָא בְּרָא יְיָ יַת שְׁמַיָא וְיַת אַרְעָא: (תרגום יונתן)   רש"י ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
89
סימן קעז סעיף ה רעה) שאלה: אחד הבנקים עושה מבצע, שכל לקוח חדש המפקיד אצלם סכום כסף עד 500 ₪, מקבל חזרה בעוד שנה סכום כפול, דהיינו המפקיד 300 ₪ מקבל עוד שנה 600 ₪, [כמובן עד סכום מוגבל של 500 ₪]. ויש להסתפק האם מועיל על זה היתר עיסקא, דהרי 100 אחוז רווח אינו סכום שאפשר להרויח מההשקעות רגילות, וכבר כתבו הפוסקים דאין לסמוך על היתר עיסקא אלא בסכום סביר שאפשר להרויח מהשקעה זו, וא"כ איך מועיל כאן היתר עיסקא. תשובה:...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
93
סימן קעז סעיף ה רעד) שאלה: אחד יש לו חשבון בנק, אולם אין לו נכסים לא דירה ולא מכונית וכדו' שיתיר לו לסמוך על היתר עיסקא, ועל כן הוא זהיר תמיד שלא להיכנס בבנק לחששות של רבית, ומשגיח שלא יהיה לו מינוס בבנק. אולם על 1000 ₪ יש לו הסכם עם הבנק, שאינם לוקחים רבית על מינוס של סכום זה, ועל כן עד סכום זה הוא מיקל תמיד להיות במינוס. ברם, על אף ההסכם, הרי מפעם לפעם מחייבים אותו ברבית על סכום זה בסכומים קטנים של כמה שקלים, ו...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
147
סימן קעז סעיף ה רעג) בשיעורים שנמסרו בישיבות עלה השאלה באופנים שונים, דהרבה בנקים הוסיפו לאחרונה לטובת ולשירות הלקוחות, דגם בחור הפותח חשבון בנק אצליהם מקבל מסגרת אשראי בסכום של 1,500 ₪ או יותר מכן, ושאלתם בפיהם האם איכא בזה חשש רבית או לא. אותו שאלה מצוי גם באברכים מיד לאחר נישואיהם אשר פותחים חשבון בנק, והבנק נותן גם להם מסגרת של אשראי ומינוס לטובתם ולשירותם, האם יש בזה חשש רבית. תשובה: אסור לעשו...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
76
סימן קעז סעיף א רעב) שאלה: ראובן משכנע את שמעון משך תקופה ארוכה שילך וילמד מקצוע מסוימת, והוא בטוח לפי מה שמכיר כשרונותיו והתכונות שלו, דמקצוע זה מתאים מאוד בשבילו ובודאי יצליח להביא עי"ז משכורת מכובדת לביתו. לשמעון יש את הכסף ללימוד המקצוע, אולם הוא מפחד שלא יצליח במקצוע זה ועל כן אינו רוצה להשקיע בלימוד המקצוע, ראובן שבטוח בהצלחת שמעון הציע לו שהוא ראובן ישלם מכיסו את הוצאות הלימוד המסתכם בכ- 7000 ₪, והיה אם יצלי...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
80
סימן קעד סעיף א רעא) שאלה: אחד מההטבות שמשרד החינוך נותן לבנות המשתלמות בהוראה וכדו', הוא שהם נותנים הלוואה של 5000 ₪, למימון הוצאות הלימוד, ואם אחר הלימוד הם מתקבלים בביה"ס להיות מורה וכדו' נהפך ההלואה למענק ואינם צריכים להחזירו, אבל במידה ואין המתלמדת מתקבלת לעבודה הרי הוא צריכה להחזיר את כל ההלואה למשרד החינוך, בתוספת הצמדה למדד, ובכמה אופנים הוא גם בתוספת רבית, ויש להסתפק האם יש בזה איסור, שהם מחזירים ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
86
סימן קעז סעיף ה רע) מעשה באחד שחבירו הסכים להלוות לו סכום 15,000 ₪ בהיתר עיסקא, באופן שיחזיר למלוה שמונה אחוז רבית, אולם ללוה זה אין דירה שיוכל לסמוך על זה בהיתר עיסקא, אלא שיש לו איזה נכס ששוה רק 10,000 ₪, וסכום זה הוא פחות מסכום ההלואה, אולם נכס זה השוה 10,000 ₪ עושה רווחים הרבה יותר מ-8 אחוז, ויכול להרויח מעסק זה לערך 20 אחוז, ונמצא שמנכס זה יכול להרויח אפי' יותר מהרווחים שרוצה לתת למלוה, ויש להסתפק האם צריך נכסים נגד סכום ההלואה שמק...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
81
סימן קעז סעיף ה רסט) שאלה: אחד רצה לקחת הלואה מהבנק על סך 10,000 ₪, וכנהוג רצה לסמוך בזה על ההיתר עיסקא שיש לבנק, אולם הוא אברך צעיר ואין לו עדיין דירה או מכונית או נכסים אחרים שיוכל לסמוך על היתר עיסקא בסכומים כאלו, אלא שיש בידו כמות גדולה של סחורה של צורכי החג שקנה ממשווק, וכוונתו למוכרו בביתו ולהרוויח על זה סכום הגון, אלא שעדיין לא שילם על סחורה זו למשווק, ויש להסתפק האם יכול לסמוך על סחורה זו בהיתר עיסקא, או דילמא דכיון שלא שיל...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
80
סימן קעז סעיף ה רסח) שאלה: כידוע נפסק להלכה שאי אפשר לסמוך על היתר עיסקא, אלא כשיש ללוה איזה נכס קיים שנחשב כהשקעה לכסף שקיבל, והנה אין לי עדיין דירה ולא מכונית, ועסק או מטבע זר או פנסיה וכדו' המועילים להיתר עיסקא, אולם עומדים  אנו אחר פטירת ראש משפחתינו ע"ה, וירושתו קיימת, ועדיין לא חולק בינינו, ועל כן נפשי בשאלתי האם אוכל לסמוך על נכסים אלו שעומדים לחלוקה, שיהיה נחשב כאילו יש לי נכסים השוים כסף או לא. ואם ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
91
סימן קעז סעיף ה רסז) שאלה שנשאל על ידי אחד הגר בצפת: כבר נפסק להלכה דאי אפשר ללות על סמך היתר עיסקא אלא כשיש ללוה איזה נכס המניב רווחים, והנה אין לי דירה על שמי, וכן אין לי שאר דברים המניבים רווחים, אלא שאני דר בדירה שכורה בעירנו צפת, ובזמן הנופש נוהג אני להשכירו לנופשים במחיר הגון הרבה יותר מכפי שאני משלם כל השנה, ושאלתי בידי האם אוכל לסמוך בהיתר עיסקא על דירה שכורה זו, כיון שאני מרוויח על ידו בזמן הנופש? ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
87
סימן קעז סעיף ה רסו) שאלה: כהמשך לשאלה הקודמת יש לדון, באופן שלקח את הכסף להשקיעו בעיסקא, ועד שקונה את העיסקא, השאיר את הכסף בבנק, ואם כן הרי הבנק יודע שלא הרויח כלום בזמן זה, ויש לדון האם גם באופן זה מותר לו לשלם רווחים על זמן זה, או דכיון שהבנק יודע שלא הרויח הרי אין לו סיבה לישבע, וא"כ אסור לו לתת שום רווחים לבנק. תשובה: אין בזה איסור, ומותר לתת רווחים לבנק. סברת הדברים...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
90
סימן קעז סעיף ה רסה) שאלה: מעשה באחד שלוה מהבנק סכום של 200,000 ₪, כדי להשקיע את הכסף באיזה עיסקא טובה שיזדמן לידו, אולם בנתיים לא מצא עיסקא ראויה להשקיע את הכסף והכסף מונח עדיין בכיסו, ושאלתו דכיון שאין לו שום נכס עצמי לא דירה, ולא מכונית או פנסיה המועילים להיתר עיסקא, האם מותר לו לשלם בנתיים את הרבית לבנק, שהרי אין לו עדיין נכס או עיסקא המרויח רווחים אלו? תשובה: אין בזה חשש איסור, ומותר לשלם ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
82
סימן קנט סעיף א רסד) אחד מבעלי חנויות המחליפים צ'קים וכל סוגי המטבעות (צ'ינצ'), בא ושאלתו בפיו דהרי כבר הורגלו בעלי חנויות אלו לפטור כל החששות והשאלות של רבית למיניהם, על ידי העמדת תקנת "היתר עיסקא" בחנות בריש גלי, וכל העיסקאות נעשים עפ"י היתר עיסקא זו, ואפילו בחשבוניות היוצא מהחנות כתובה באותיות קטנות ד'העיסקא כפופה להיתר עיסקא ברית פנחס החתום אצל בעל החנות', ועל כן שאלתו עכשיו דהרי כמה מלקוחותיו הם גם נכרי...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
105
סימן קעז סעיף ה רסג) שאלה: מעשה באחד שהיה צריך לשלם לעיריה סכום של 18,000 ₪ וביקש מחבירו להשתמש בכרטיס האשראי שלו לשלם את החשבון, והוא ישלם לו אחר כך, חבירו הסכים לזה, אולם התנה עימו שישלם הכל בתשלום אחד, ולא בכמה תשלומים, כי הוא אינו רוצה לסמוך על היתר עיסקא, ומחמיר שלא ללוות אפי' בהיתר עיסקא, ועל כן אינו רוצה לשלם כמה תשלומים שבהם משלמים יותר. החבר השתמש בכרטיס אשראי, אולם פקידי העיריה לא הבינו בדיוק שהוא ר...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
83
סימן קעז ש"ך סקמ"ט רסב) שאלה: אחד קנה דירה מקבלן, לפי ההסכם המופיע בחוזה צריך הקונה לשלם לקבלן סכום כסף עד תאריך מסוים, ועל כל יום איחור מהזמן, צריך להוסיף קנסות והצמדות, כמובן שכל זה נעשה בהיתר עיסקא כדין. כשהגיע הזמן המדובר, היה ביד הקונה כל הסכום הדרוש, ורצה לשלם לקבלן, חבירו שהיה צריך לכסף מזומן, בא אליו בהצעה שהוא ילוה את הכסף לשבועיים, ולאחר שבועיים יחזירנו לו בתוספת ההצמדות שהוא צריך לשלם לקבלן ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
78
סימן קעז סעיף ה רסא) רשת חניוית יוקרתי בציבור החרדי, קנתה נכס במרכז הארץ כדי לפתוח שם סניף נוסף, ומאחר שבכל חוזה קניה יש הרבה סעיפים וחששות של רבית, קנסות והצמדות וכו', על כן  עמדו הקונים על זה, שיכתבו בהסכם הקניה שהוא עפ"י היתר עיסקא, אולם המוכר שלא היה שומר תורה ומצוות חשש מהכתוב בהיתר עיסקא שאינו בטוח ברווחים וכדו', כמו כן גם העו"ד מטעמו לא היה שומר דת ולא מצאה סעיף זה חן בעיניהם, לכן כתבו והוסיפו סעיף נוסף אחר סעי...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
92
סימן קעז סעיף ה רס) שאלה: ראובן מתעסק לפרנסתו בהשקעות, שמקבל סכומי כסף מאנשים ומשקיע אותם בהשקעות שונות עם הבטחה לרווח מינימלי, אולם הוא אינו מקבל סכום קטן מ-10,000 דולר. שמעון רצה להשקיע אצלו כסף, אולם מאחר שלא היה בידו כל הסכום הנ"ל, ביקש מכמה מחבריו שגם הם ישקיעו את כספם שם, וכך אסף כסף מכמה חברים, מכל אחד סך אלף דולר, עד שהגיע לסכום המבוקש, אותו השקיע אצל ראובן. כנהוג אצל אותם משקיעים, עשה גם ראובן היתר עס...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
77
  סימן קעז סעיף ה רנט) שאלה: יש לברר עפ"י הנ"ל, בקונה דירה והדרך היחידה לקנות דירה (לרוב אנשים) הוא על ידי הוצאת משכנתא מהבנק, האם גם בזה יש ענין שלא לסמוך על היתר עיסקא ולנסות לחפש עצות אחרות לקניית דירה, או דבמשכנתא אין שום ענין להחמיר. כמו כן יש לברר להיפך, האם מותר להפקיד כסף בתוכניות חסכון וכדו' של הבנק, באופן שמקבל מהבנק אחוזים של רבית כמובן באופן שיש להם היתר עיסקא, או דגם בזה יש ענין להחמיר. כן יש ...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
112
סימן קעז סעיף ה רנח) שאלה: הלויתי לחבירי הלואה עפ"י היתר עיסקא, ועכשיו עלה בליבי אולי יש מקום להחמיר ולקבל על עצמי שלא להלוות יותר בהיתר עיסקא אלא בחינם ממש, האם הדבר נכון, או שאין כאן שום ענין להחמיר, והמחמיר בזה הוא חסיד שוטה ואין בזה שום ענין. תשובה: מעיקר הדין מותר לסמוך על היתר עיסקא, באופן שנעשה כהלכה עם כל הפרטים בזה, אולם המחמיר בזה אינו חסיד שוטה, ויש מקום להחמיר. סב...
שלח הודעה
נושאים:
תגובות:
תורני - הלכה
2017-09-28
0
91
סימן קעז סעיף ה רנז) כהמשך לדין הקודם: מעשה בחלפן אחד שהנהיג לעצמו הנהגה הנ"ל, שהיה מתנה עם הלוים עימו על סמך היתר עיסקא, שאם יפסידו את כספם יוותר על הרוחים שהיו צריכים לתת ויחזירו רק את הקרן. והנה חלפן זה היה דרכו להלוות סכומים הגונים בהיתר עיסקא למוסד אחד, לימים קרסה כל המוסד וכל הכסף שלוו מהרבה אנשים ירדו לטמיון, והעמידו לצורך זה וועד מיוחד של כמה גבירים בעלי חסד לשקם את המפעל, ולנסות להחזיר ולהעמיד את המפעל על תילו, וכן ...
כל הפוסטים של
1548שרה פרנקל
נושאים: 13
תגובות: 4
שרה פרנקל
מתכונים -
2019-11-11
0
3
...
שרה פרנקל
מתכונים -
2019-11-11
0
28
...
שרה פרנקל
מתכונים - חלבי
2019-11-10
0
23
...
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-11-10
0
5
"שערי אהבה" שערים מאירים לעולם הנפלא של אהבת ה' על פי יסודות נאמנים מתורתם ...
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-11-10
0
3
תשובות רש"י לרבי שלמה יצחקי במשך עשרות שנים חיפשו יושבי בית המדרש את השו&q...
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-11-10
0
1
מדריך הלכה למעשה בדיני איסור והיתר בשפה ברורה ובפירוט רב במקרים המצויים בח...
אגרת - מכון לעריכה תורנית והוצאה לאור
ראה דף עסק
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-11-10
0
5
ספר 'אוצר התשובות' לשאלות המצויות חלק ב' על סדר השו"ע הלכות שבת ...
אליהו סאל
מוזיקה והופעות - זמרים - דודי קנאפלער
2019-11-10
0
7
לחנו של חזקי וייס 'סוכל'ה' שנחשף באלבום חדש שיצא לאחרונה בביצועם של מרד...
אליהו סאל
מוזיקה והופעות - זמרים - אלי וייס
2019-11-09
0
13
הוא מופיע מזה שנים ערב ערב וסוחף את הקהל בקולו האנרגטי באולמי החתונות העממיות וג...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - גבס
2019-11-08
0
23
כיצד לבנות מדף גבס עגול. 1. איך לעגל גבס 2. איך להפוך פרופיל רגיל לפרופיל מת...
אליהו סאל
מוזיקה והופעות - זמרים - דודי קנאפלער
2019-11-07
0
16
...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
16
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
16
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
12
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
8
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
5
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
4
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
3
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
5
קרדיט PaperART 013 ...
אליהו סאל
קורסים ומדריכים - אוריגמי
2019-11-07
0
4
קרדיט PaperART 013 ...