-
ראה דף עסק
נושאים: 103
תגובות: 8

כתיב (וישלח ל"ו ג') ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות. פירש רש"י ז"ל ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ס' שמואל [ובירושלמי בכורים פ"ג ה"ג] שלשה מוחלין להן עוונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. וכתב המהר"ל מפראג ז"ל בס' גור אריה וז"ל, והטעם דכל אלו בריה חדשה הם, ומכיון דאינם בריה ראשונה, הקב"ה מוחל להם. ואלו שלשה דברים הם מחולקים, הנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכשנושא הוא גוף שלם וכו'. ולפיכך נמחלו עונותיו כי נעשה יותר שלם, וזה כי איש הנושא אשה כל אחד מתחלה נקרא חצי אדם כי זכר בלא נקבה פלג גופא מיקרי, ועתה גוף שלם בריה חדשה וכו' עכ"ל. הנה מה שכתב דהנושא אשה הוי כבריה חדשה דמעיקרא פלגא גופא והשתא גוף שלם, צריך ביאור, דלכאורה לא ייחשב לבריה חדשה, אלא אותו פלגא שנתוסף לו אחר שנשא אשה, אבל לגבי אותו הפלגא שכבר היה לו מקודם הרי לא נתחדש דבר.

אך באמת ענין זה מבואר ברש"י גיטין (מג.), איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזר ונתקדשה לשמעון, ריב"ח אמר ר"נ פקעו קידושי ראשון. ופירש"י ז"ל "דאפילו למ"ד דמקודשת (לראשון), בא השחרור ומפקיעה, ומקודשת לשני, שהרי נשתנה גופה והו"ל כקטן שנולד", דמעיקרא שפחה והשתא בת חורין. ולכאורה קשה דניהו דחלק של חציה שפחה נשתנה על ידי השחרור, מכל מקום לגבי החלק של חציה בת חורין הרי לא נתחדש דבר, דמעיקרא בת חורין והשתא בת חורין, ואם כן למה הופקעו קידושי ראובן ע"י השחרור, הרי הקידושין לא הועילו אלא לחלק של בת חורין, ואילו השחרור לא הועיל אלא לחלק של שפחות, וא"כ במה פקעו הקידושין של חלק בת חורין.

אך נראה על פי המבואר בכתובות (צח.), איבעיא להו, אמר ליה (לשלוחו) זבין לי ליתכא (מכור משדותי חצי בית כור. רש"י) ואזיל וזבין ליה כורא, מאי, מוסיף על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני עיי"ש. ויסוד הספק נראה, אם ההוספה משנה את הדבר שהי' מקודם, ופנים חדשות באו לכאן, או דאמרינן דמה שהיה הוא שנשאר, אלא שנתוסף עליו, ועל כן בנדון דידן אם נימא דההוספה משנה את הדבר ממה שהי' מקודם, א"כ כשאמר ליה זבין לתך והוא זבין כור שלם דהיינו שני לתכים, הו"ל שינוי מדברי המשלח הואיל ששני לתכים אינם דומים כלל ללתך אחד, והיינו מעביר על דבריו.

ועפ"י המבואר אתיין שפיר דברי רש"י גיטין (מג.) הנ"ל, דהך מ"ד סבירא ליה דחצי גוף של בת חורין הוא מציאות אחרת לגמרי מגוף שלם של בת חורין, דהחצי שנשתחרר אינו כמוסיף גרידא אלא כעובר, כלומר כמציאות חדשה, דומיא דכור שלם דהוי פנים חדשות ושינוי מדברי המשלח שאמר זבין לי רק חצי כור, ושפיר כתב רש"י ז"ל דעל ידי השחרור נשתנה גופה, ואף חלק של חציה בת חורין. וזהו גם ביאור דברי המהר"ל ז"ל דהנושא אשה ונעשה מחצי גוף לגוף שלם, ממילא איכא מציאות חדשה גם לגבי אותו החצי שהיה לו מכבר, כי גוף שלם הוא פנים חדשות ומהות אחרת מחצי גוף ודו"ק.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות