הפורום עדיין בשלבי פיתוח. תהנו.
מערכת הפרסום החרדי
נושאים: 93
תגובות: 5

כתיב (וישלח ל"ו ג') ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות. פירש רש"י ז"ל ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ס' שמואל [ובירושלמי בכורים פ"ג ה"ג] שלשה מוחלין להן עוונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. וכתב המהר"ל מפראג ז"ל בס' גור אריה וז"ל, והטעם דכל אלו בריה חדשה הם, ומכיון דאינם בריה ראשונה, הקב"ה מוחל להם. ואלו שלשה דברים הם מחולקים, הנושא אשה קודם זה היה פלג גופא וכשנושא הוא גוף שלם וכו'. ולפיכך נמחלו עונותיו כי נעשה יותר שלם, וזה כי איש הנושא אשה כל אחד מתחלה נקרא חצי אדם כי זכר בלא נקבה פלג גופא מיקרי, ועתה גוף שלם בריה חדשה וכו' עכ"ל. הנה מה שכתב דהנושא אשה הוי כבריה חדשה דמעיקרא פלגא גופא והשתא גוף שלם, צריך ביאור, דלכאורה לא ייחשב לבריה חדשה, אלא אותו פלגא שנתוסף לו אחר שנשא אשה, אבל לגבי אותו הפלגא שכבר היה לו מקודם הרי לא נתחדש דבר.

אך באמת ענין זה מבואר ברש"י גיטין (מג.), איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה, וחזר ונתקדשה לשמעון, ריב"ח אמר ר"נ פקעו קידושי ראשון. ופירש"י ז"ל "דאפילו למ"ד דמקודשת (לראשון), בא השחרור ומפקיעה, ומקודשת לשני, שהרי נשתנה גופה והו"ל כקטן שנולד", דמעיקרא שפחה והשתא בת חורין. ולכאורה קשה דניהו דחלק של חציה שפחה נשתנה על ידי השחרור, מכל מקום לגבי החלק של חציה בת חורין הרי לא נתחדש דבר, דמעיקרא בת חורין והשתא בת חורין, ואם כן למה הופקעו קידושי ראובן ע"י השחרור, הרי הקידושין לא הועילו אלא לחלק של בת חורין, ואילו השחרור לא הועיל אלא לחלק של שפחות, וא"כ במה פקעו הקידושין של חלק בת חורין.

אך נראה על פי המבואר בכתובות (צח.), איבעיא להו, אמר ליה (לשלוחו) זבין לי ליתכא (מכור משדותי חצי בית כור. רש"י) ואזיל וזבין ליה כורא, מאי, מוסיף על דבריו הוי וליתכא נמי לא קני עיי"ש. ויסוד הספק נראה, אם ההוספה משנה את הדבר שהי' מקודם, ופנים חדשות באו לכאן, או דאמרינן דמה שהיה הוא שנשאר, אלא שנתוסף עליו, ועל כן בנדון דידן אם נימא דההוספה משנה את הדבר ממה שהי' מקודם, א"כ כשאמר ליה זבין לתך והוא זבין כור שלם דהיינו שני לתכים, הו"ל שינוי מדברי המשלח הואיל ששני לתכים אינם דומים כלל ללתך אחד, והיינו מעביר על דבריו.

ועפ"י המבואר אתיין שפיר דברי רש"י גיטין (מג.) הנ"ל, דהך מ"ד סבירא ליה דחצי גוף של בת חורין הוא מציאות אחרת לגמרי מגוף שלם של בת חורין, דהחצי שנשתחרר אינו כמוסיף גרידא אלא כעובר, כלומר כמציאות חדשה, דומיא דכור שלם דהוי פנים חדשות ושינוי מדברי המשלח שאמר זבין לי רק חצי כור, ושפיר כתב רש"י ז"ל דעל ידי השחרור נשתנה גופה, ואף חלק של חציה בת חורין. וזהו גם ביאור דברי המהר"ל ז"ל דהנושא אשה ונעשה מחצי גוף לגוף שלם, ממילא איכא מציאות חדשה גם לגבי אותו החצי שהיה לו מכבר, כי גוף שלם הוא פנים חדשות ומהות אחרת מחצי גוף ודו"ק.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות
מאמרים מומלצים
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
32
דוד
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפס...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
34
דוד
הסמ"ג הוא ספר הלכה ומנין-מצוות של אחד מגדולי הראשונים, רבי משה ב"ר יעקב מקוצי שבצרפת, והוא אחד מעמודי הפס...
סיקורים -
2019-06-21
0
64
דוד
בית הועד לעריכת כתבי רבותנו. ספר חובה לכל עורך תורני קובץ מאמרים בסוגיית הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
63
דוד
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
45
דוד
...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-21
0
45
דוד
...
סיקורים -
2019-06-21
0
34
דוד
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גא...
סיקורים -
2019-06-21
0
27
דוד
שו"ת רבי חיים כפוסי רבי חיים כפוסי היה מגדולי מצרים בדורם של ר' בצלאל אשכנזי, מהריק"ש ומהר"ם גא...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
32
דוד
ספר 'יבין שמועה' לרבי שמעון ב"ר צמח דוראן זצ"ל, מחבר שו"ת התשב"ץ, על הלכות שחיטה, בדיקה, טרי...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
47
דוד
ספר 'יוסף אומץ' לרבי יוסף יוזפא האן נוירלינגן, ראש הדיינים בפרנקפורט, על דינים ומנהגים לימות השנה, ו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
36
דוד
ספר 'פירושי רש"י ורשב"ם על פרק ערבי פסחים', ע"פ כתבי יד ודפו"ר, עם הערות, ציונים, ביאורים ונספחים....
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
47
דוד
ספר 'משה ידבר', לרבי משה ישראל אב"ד ק"ק רודוס.  רבי משה ישראל היה נצר למשפחת רבנים חשובה ...
סיקורים -
2019-06-19
0
48
דוד
נוהג כצאן יוסף. פסקים ומנהגים של קהילות אשכנז וק"ק פרנקפורט, לפי נושאים בסדר א"ב ולפי סדר ימות השנה. מ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-19
0
42
דוד
ספר 'חשק שלמה - שרשים' לרבי שלמה פפנהיים זצ"ל, דיין בברסלאו, מחבר הספר 'יריעות שלמה' על לשון...
סיקורים -
2019-06-19
0
42
דוד
שו"ת מהרי"א - תשובות יהודה יעלה  לרבי יהודה אסאד זצ"ל אב"ד סערדאהעלי מגדולי פו...
עסקים וכלכלה - בניית עסק
2019-06-13
1
72
יהודה צין
לא יודע איך אפשר להתחיל לכתוב כזה מאמר. חושב אולי צריך להיות פנים בפנים. איני סופר במקצוע ולא יודע איך לבט...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
104
דוד
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום איך מותר לכתוב ספרים ולהוציאם לאור והלא אסור באיסור ד...
סיקורים -
2019-06-05
0
98
דוד
ספר דוד מלכא משיחא ובו אוצר בלום מלא וגדוש מחז"ל שבכל הדורות. מקיף באופן נפלא בגודל קדושתו. צדקתו עמל תורתו...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
101
דוד
ברורי הלכה בסוגיות מעשיות בחיי היום יום מורה הוראה בקי או מורה הוראה מפולפל מי עדיף? האם ...
סיקורים - סיקורים - ספרי קודש
2019-06-05
0
90
דוד
כמה מעלות טובות למהדורה החדשה. גוף הספר: דברי רבנו המחבר בגוף הספר נדפסו בהגהה מד...