צפיות במאמרי הפורום - 478088
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
נישואין >> בת תלמיד חכם
-
ראה דף עסק
נושאים: 263
תגובות: 708
לייקים: 532
ענין השכר למי שמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן
2017-07-07 -
0
222

בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכתב מהר״ל בחידושי אגדה שם, דברחים רבנן שאוהב תלמידי חכמים כגופו, בשכר זה הוו ליה בנין רבנן שהבן הוא כגופא חדא עם אביו, ומקבל שכר מדה כנגד מדה, ומוקיר רבנן שמכבד תלמידי חכמים מקבל שכר מדה כנגד מדה דהו״ל חתנוותא דרבנן, שמתכבד על ידי חתנו שהוא רבנן עכ״ל. וצריך ביאור אמאי הכבוד הוא דוקא על ידי חתנו ולא על ידי בנו.

ונראה דהנה חזינן דחז״ל (פסחים מט:) שבחוהו למעלה לבת תלמיד חכם ולא לבן תלמיד חכם, והטעם כי בן תלמיד חכם אין הכרח שהוא תלמיד חכם, כי התורה אינה ירושה, ואף אם אביו תלמיד חכם עדיין אין ראיה שגם בנו הוא תלמיד חכם. כי הוא עצמו צריך ללמוד. אבל בת פטורה מתלמוד תורה, וכל מעלותיה הן רק מה שהיא מקבלת מן האב, ועל כן יש מעלה בבת שאביה תלמיד חכם כי כל מעלותיה היא מהאב שהוא תלמיד חכם. ומעתה מי שיש לו בן תלמיד חכם אין זה כבוד לאביו, דשמא למד הבן בעצמו בלא רצון אביו, אבל כשיש לו בת הראויה להנשא לתלמיד חכם, הרי זה מוכיח שאביה גידלה לתורה, שהרי היא עצמה פטורה מתלמוד תורה, וכל מעלתה שרכשה עד שהיא ראויה להנשא לתלמיד חכם, היא רק בזכות אביה. ועל כן מאן דמוקיר רבנן שמכבד תלמידי חכמים מקבל שכר מדה כנגד מדה דהו״ל חתנוותא דרבנן, דחתנוותא רבנן הוא כבוד לאביה, שכאשר הוא זוכה שחתנו הוא תלמיד חכם ועל כרחך משום שבתו ראויה להנשא לתלמיד חכם, הרי זה מורה שהוא חינך את בתו למדרגה זו שתהא ראויה להנשא לתלמיד חכם, ונמצא שזהו כבוד להאב, ומשלמין לו מדה כנגד מדה.

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
927
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכת...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
222
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד'...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
197
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובו...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
202
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה י...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
198
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד ח...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
226
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
209