-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5

אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד') אדיר במרום ה׳, אי נמי אדרא כשמיה, דאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא דרא דרא. ויש לפרש דהנה נכסיו הם בניו של אדם, וכמו שכתב הרמב״ם (פ"ו מתשובה ה"א) דבניו הקטנים הם קניני האדם. והרוצה שיתקיימו נכסיו על דרך הישרה, יטע בהן אדר, דהיינו שישיאם אשה בבחינת אדר, דנטיעה רומזת על זיווג וכמו שאמרו (שבח קיח:) נטעתי חמשה ארזים בישראל, והיינו שישיאם אשה כשרה באופן כזה שיהא קיימא לדרא דרא, ואז מובטח לו שיתקיימו נכסיו.

ובבחינה זו יש לפרש קרא (תשא ל' ל"א) ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. דהנה מצינו משיחה בכלי שרת ומשיחה בכהנים, ואלו בישראל לא נמצא משיחה כלל לקדשם. וזה שאמר הכתוב, ואל בני ישראל תדבר לאמור, אף שאין בהם משיחה בפועל ממש, אבל שמן משחת קודש יהיה זה לי, שמשיחתם הוא לדורותיכם, כלומר אם תחנכו לדורותיכם על דרך התורה והיראה, הנה זו היא משיחתכם. דהא תועלת המשיחה היא שכל הנוגע בהם יקדש, וכמו כן אם יהא זרעו כיוצא בו, זוהי משיחת ישראל, והיינו לדורותיכם, על ידי המשכת הדורות.

גם יש לפרש דלהאמור נכסיו של אדם הם צאצאיו, ואם רוצה שיתקיימו בדרך התורה, יטע בהן בחינת חודש אדר, דהנה בשעת מתן תורה כפו עליהם הר כגיגית, אבל הדר קבלוהו בימי אחשורוש ברצון ובשמחה וכש"ס שבת (פח.), נמצא שחודש אדר הוא זמן של קבלת התורה מתוך שמחה. והנה כשהבן רואה שהאב מקיים את התורה מתוך רצון ושמחה, ולא מתוך מצות אנשים מלומדה, אז נשרשת אהבת התורה בלב הבנים ומתקיימת לעד. והיינו, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן בחינת אדר, שהוא קיום התורה מתוך שמחה של מצוה.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות