צפיות במאמרי הפורום - 478419
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
נישואין >> בת תלמיד חכם
-
ראה דף עסק
נושאים: 263
תגובות: 708
לייקים: 533
ישיא אשה כשרה לבניו כדי שיתקיימו לדורי דורות
2017-07-07 -
0
198

אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד') אדיר במרום ה׳, אי נמי אדרא כשמיה, דאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא דרא דרא. ויש לפרש דהנה נכסיו הם בניו של אדם, וכמו שכתב הרמב״ם (פ"ו מתשובה ה"א) דבניו הקטנים הם קניני האדם. והרוצה שיתקיימו נכסיו על דרך הישרה, יטע בהן אדר, דהיינו שישיאם אשה בבחינת אדר, דנטיעה רומזת על זיווג וכמו שאמרו (שבח קיח:) נטעתי חמשה ארזים בישראל, והיינו שישיאם אשה כשרה באופן כזה שיהא קיימא לדרא דרא, ואז מובטח לו שיתקיימו נכסיו.

ובבחינה זו יש לפרש קרא (תשא ל' ל"א) ואל בני ישראל תדבר לאמור שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. דהנה מצינו משיחה בכלי שרת ומשיחה בכהנים, ואלו בישראל לא נמצא משיחה כלל לקדשם. וזה שאמר הכתוב, ואל בני ישראל תדבר לאמור, אף שאין בהם משיחה בפועל ממש, אבל שמן משחת קודש יהיה זה לי, שמשיחתם הוא לדורותיכם, כלומר אם תחנכו לדורותיכם על דרך התורה והיראה, הנה זו היא משיחתכם. דהא תועלת המשיחה היא שכל הנוגע בהם יקדש, וכמו כן אם יהא זרעו כיוצא בו, זוהי משיחת ישראל, והיינו לדורותיכם, על ידי המשכת הדורות.

גם יש לפרש דלהאמור נכסיו של אדם הם צאצאיו, ואם רוצה שיתקיימו בדרך התורה, יטע בהן בחינת חודש אדר, דהנה בשעת מתן תורה כפו עליהם הר כגיגית, אבל הדר קבלוהו בימי אחשורוש ברצון ובשמחה וכש"ס שבת (פח.), נמצא שחודש אדר הוא זמן של קבלת התורה מתוך שמחה. והנה כשהבן רואה שהאב מקיים את התורה מתוך רצון ושמחה, ולא מתוך מצות אנשים מלומדה, אז נשרשת אהבת התורה בלב הבנים ומתקיימת לעד. והיינו, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן בחינת אדר, שהוא קיום התורה מתוך שמחה של מצוה.

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
928
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכת...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
222
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד'...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
198
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובו...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
202
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה י...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
198
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד ח...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
226
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
209