-
ראה דף עסק
נושאים: 93
תגובות: 5

כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובות קיא:) וכי אפשר להדבק בשכינה והכתיב כי ה' אלקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה עיי"ש. ומשמע דלא סגי בדבקות בשכינה במחשבה, אלא דווקא על ידי שמשיא בתו לתלמיד חכם, כי הקרוב ביותר לאדם הוא זרעו, ואם כן כשנותן בתו לתלמיד חכם, סימן שמתדבק בתלמיד חכם בעצם מעצמו. וכן כשמהנה תלמידי חכם מנכסיו, דאף שממונו של אדם חביב עליו מכל מקום הוא נותן לתלמיד חכם, וזה מראה שהוא דבוק לתלמיד חכם וממילא דבוק בשכינה. וכמו שכתב בשו"ת מהרי"ל (סימן א') שתלמיד חכם הוי דבר שבקדושה מחמת דברי תורה שבלבו, כדדרשינן (חגיגה כז.) ק"ו תלמידי חכמים שכל גופן אש, וכן ההוא צורבא מרבנן דרתח אורייתא הוא דמרתחא ליה (תענית ד.), וכן מצינו מעשים משונים שעשו בתפלתם, וכשהיו דורשים נשרפו עצי השדה ועוף הפורח, ופירשו התוס' (סוכה מח. וחגיגה טו.) דהדברים שמחים כיום נתינתם באש, וכל זה מורה דתלמיד חכם הוי דבר שבקדושה עיי"ש, ועל כן הדבק בתלמיד חכם שהם עצם הקדושה ממילא דבוק בשכינה.

הוסף תגובה
כמה זה 2 ועוד 1?
ראה 0 תגובות