צפיות במאמרי הפורום - 478462
אמהות והורות ברכות ואיחולים המדריך למדיניות העולם ומזרח התיכון הנושא השבועי בקריקטורה הסטוריה מוזיקה והופעות - זמרים מסירה של כבוד - בגדים מראות קודש - תורה ויהדות מתכונים נדלן נטוורקינג סיקורים עזרה והתנדבות עיצוב ואופנה עסקים וכלכלה פטנטים צריכים משהו?!? קורסים ומדריכים קטלוגים תרבות
נישואין >> בת תלמיד חכם
-
ראה דף עסק
נושאים: 263
תגובות: 708
לייקים: 533
הנושא בת תלמיד חכם שכרו שיודעת להעריך גודל מעלתם של תלמידי חכמים
2017-07-07 -
0
199

איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה יתבאר מה שנאמר (בהעלותך י"ב א') ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. וצריך ביאור על כפל הלשון כי אשה כושית לקח.

ונראה לפרש, דהנה רש"י כתב דמרים ואהרן דיברו במשה על שפירש מן האשה. ולכאורה מה זו טענה, הלא כתב זקיני בשו"ת חתם סופר (חיו"ד סי' קמ"ט), באשת חבר שמצאה בעד הבדיקה מראה ושאלה לחכם וטיהר, אבל בעלה רוצה להחמיר על עצמו דלא גרע מבהמה שהורה בה חכם (חולין מד:), אם מותר לו להחמיר, או דילמא לאו כל כמיניה להחמיר על עצמו להפקיע שיעבודו דנשתעבד לאשתו בעונה האמורה בתורה, והיא משיבה אנא על מרא דאתרא אסמיכנא ולא בעינא להחמיר על נפשי יותר מן החיוב, ואי משום בהמה שהורה בה חכם הא מצוה דיליה הוא ולדילה מאי איכפת לה. והשיב דכיון שכן דרכן של פרושים שבישראל להזהר מדבר שהורה בו חכם, נהי דבשעת הנישואין לא היה בעלה מתנהג עדיין בפרישות, רק כשאר תלמידי חכמים, מכל מקום לא מצי לטעון דלא קבלית עלי שתהיה חסיד ופרוש, אלא אמרינן כיון שנישאת לבן תורה, רגיל הוא זה שעתיד להיות פרוש וחסיד, וזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהם (שבת קנב.), וכשם שאמרו אשרי לנשותיהן של אלדד ומידד שזכו לנבואה הוא הדין כל מדרגת עבודה שמחה היא לאשתו, וכשצווחת, אמרינן השתא הוא דאתרעי ומעולם לא נשתעבד לה זה עכ"ד. ועיין בס' נתן פריו על הלכות נדה (סי' קפ"ח סק"ז) מה שכתבנו בזה. ולכאורה לפי זה ליכא טענה על משה שפירש מן האשה, מכיון שעלה ונתעלה ממדרגה למדרגה, וא"כ בהכרח שאשתו קבלית עליה שיהא פרוש ממנה, כי היה תמיד מזומן לשמוע דבר ה', ובטלה טענת אהרן ומרים.

אולם נראה, דזה שייך לומר רק היכי שהאשה שנשא בילדותו היתה בת תלמיד חכם ויודעת להעריך את גודל מעלת תלמידי חכמים, וא"כ ודאי ידעה בעת נישואיה שבעלה כאשר יגדל יוסיף חסידות ופרישות כדרך תלמידי חכמים שכל זמן שמזקינין מוסיפין ממדרגה למדרגה, וא"כ מתחלה מחלה עונתה. אבל במשה שנשא אשה כושית, ובשעת נישואיה היתה אשה כושית אשר ודאי אינה יודעת במעלת תלמידי חכמים, ואינה יודעת שעתיד להוסיף במעלת הפרישות והחסידות, א"כ בדידה לא שייך לומר דסברה וקבלה בעל שיתגדל בפרישות, כי אשה כושית אינה מכרת ויודעת במעלת תלמידי חכמים.

וזה שאמרו, ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, ופרש משה ממנה, ובודאי האשה הכושית לא תסכים לכך, ואם תאמר שהיא סברה וקבלה מתחלת נישואיה וכסברת החת"ס דתלמידי חכמים כל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהן ומוסיף בפרישות, ועל כן חזרו ואמרו "כי אשה כושית לקח", כלומר שבשעת נישואיה עם משה היתה אשה כושית שלא ידעה במעלת תלמידי חכמים, וממילא לא שייך בדידה סברת החתם סופר דסברה וקבלה. ושוב מצאתי שכעין זה פירש החת"ס ז"ל בעצמו, בס' תורת משה כאן ובס' חתם סופר על התורה עיי"ש. ברוך שכיוונתי לדעת קדשו.

לייק

פוסטים נוספים באותו נושא

איתא בשבת (כג:) – על פי גירסת הגר"א ז"ל – אמר רבא דרחים רבנן הוו ליה בנין ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
928
בגמרא שבת (כג:) דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן. וכת...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
222
אמרו חכמינו ז״ל (ביצה טו:) הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר (תהלים צ"ג ד'...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
198
כתיב (תרומה כ"ה י') ועשו ארון עצי שטים וגו׳ וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (שמות ב' כ"א) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה. טעם שכפל לומר ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
195
כתיב (נצבים ל' כ') לאהבה את ה' אלקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו. אמרו חז"ל (כתובו...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
202
איתא בפסחים (מט.) ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וכו'. בזה י...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
199
אמרו חכמינו ז"ל (פסחים מט.) תנו רבנן לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד ח...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
226
שדימוהו דוקא לענבי הגפן בענבי הגפן בגמרא פסחים (מט.), ת״ר לעולם ימכור אדם כל ...
נישואין - בת תלמיד חכם
2017-07-07
0
209